Reisestipend — ny tursykkel

Odd Eidem fikk en gang et reise­sti­pend. Da han sene­re fikk krav om å leve­re reise­rap­port, for å for­tel­le hva han had­de brukt sti­pen­det til, svar­te han omtrent følgende:

Har kjøpt påhengs­mo­tor. Rei­ser fortsatt.”

Norsk fag­lit­te­rære for­fat­ter­fond kre­ver ikke reise­rap­por­ter. Hva reise­sti­pen­det bru­kes til, blir først og fremst en sak mel­lom mot­ta­ke­ren og skatte­myn­dig­he­te­ne. Min reise­rap­port kun­ne bli omtrent slik: Har kjøpt syk­kel rig­get for tur­syk­ling, syk­ler fort­satt.

Con­ti­nue read­ing Reise­sti­pend — ny tur­syk­kel