Reisestipend — ny tursykkel

Odd Eidem fikk en gang et reise­sti­pend. Da han sene­re fikk krav om å leve­re reise­rap­port, for å for­tel­le hva han had­de brukt sti­pen­det til, svar­te han omtrent følgende:

Har kjøpt påhengs­mo­tor. Rei­ser fortsatt.”

Norsk fag­lit­te­rære for­fat­ter­fond kre­ver ikke reise­rap­por­ter. Hva reise­sti­pen­det bru­kes til, blir først og fremst en sak mel­lom mot­ta­ke­ren og skatte­myn­dig­he­te­ne. Min reise­rap­port kun­ne bli omtrent slik: Har kjøpt syk­kel rig­get for tur­syk­ling, syk­ler fort­satt.

Jeg har etter hvert skaf­fet meg en liten flå­te av syk­ler. Det­te er min syk­kel nr 6 her hjem­me i Oslo. I til­legg har jeg tre syk­ler stå­en­de i Frank­ri­ke. Men jeg må leg­ge til: Jeg har ikke len­ger bil. Det jeg har brukt på syk­ler vil­le ikke ha ruk­ket til mer enn en gam­mel og gans­ke sli­ten brukt­bil. Man kan kjø­pe et par vel­dig gode syk­ler i året for det som det kos­ter å ha bil. Men ingen av de syk­le­ne jeg had­de, var sær­lig godt egnet til å syk­le på litt leng­re turer.

Den førs­te leng­re turen jeg plan­leg­ger er fra Gene­ve til vår lei­lig­het i La Gran­de Mot­te i Syd-Frank­ri­ke. Det blir star­ten på som­mer­fe­rien, og min 60-års­dags­pre­sang til meg selv. Egent­lig vil­le jeg ha star­tet med å ta Kiel­fer­gen til Kiel, og syk­le der­fra. Men da had­de jeg måt­tet set­te av i alle fall en uke til, og det pas­set ikke den­ne gan­gen. Så da har Gene­ve pekt seg ut som et greit starts­ted. Fly­for­bin­del­se­ne er bruk­ba­re, og det ser ut til å være en grei rute vide­re. Turen vil i all hoved­sak føl­ge Rhô­nen, og vil bli på ca 450 km. Jeg vil føl­ge syk­kel­ru­ten ViaR­ho­na, så langt den er fer­dig­stilt. Jeg reg­ner med at en uke vil gi meg god tid på turen, med tid til å stan­se på inter­es­san­te ste­der, til å sma­ke god vin, osv.

Den syk­ke­len jeg bru­ker til dag­lig i som­mer­halv­året, er en gans­ke enkel og rime­lig hybrid. Jeg synes det er vik­tig at en syk­kel til dag­lig bruk ikke skal være sær­lig dyr. Da er den ikke vel­dig attrak­tivt å stje­le. Og skul­le den bli stjå­let, er tapet ikke rui­ne­ren­de. Min hybrid fun­ge­rer utmer­ket til mine dag­li­ge, gans­ke kor­te turer.

Min lande­veis­syk­kel kun­ne sik­kert ha vært utmer­ket til lang­tur. Det er ikke uten grunn at de som syk­ler lan­ge syk­kel­ritt, hvor de dag­lig syk­ler et par hund­re kilo­me­ter, vel­ger den­ne type syk­kel. Den er lett og rask, og er byg­get for å syk­le langt i gans­ke høy has­tig­het. Men sli­ke syk­ler er ikke klar­gjort for å ta med baga­sje. Om jeg skul­le ha reist  på tur hvor man har en følge­bil som tar med all baga­sjen, vil­le jeg ha valgt den. Men jeg må frak­te min baga­sje selv, på syk­ke­len. I prak­sis må man ta det aller mes­te av baga­sjen i en rygg­sekk på en slik syk­kel, hvil­ket ikke er en vel­dig god løsning.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMin vare­syk­kel kan ta mer enn nok av baga­sje. Men den er rela­tivt tung og gans­ke treg, og ikke sær­lig godt egent om man skal syk­le langt.

WIMG_6270_DxOOg det er vel hel­ler ikke noen stor over­ras­kel­se at min sam­men­legg­ba­re Brompton ikke er en utpre­get lang­tur­syk­kel. Skjønt den er mye bed­re enn man skul­le tro, før man har prøvd den. Jeg har i alle fall syk­let turer på 40–50 km med den syk­ke­len. Men det er like­vel ikke den syk­ke­len jeg vil vel­ge for langtur.

WIMG_2006_DxOJeg har inn­trykk av at “gull­stan­dar­den” for en tur­syk­kel er Sur­ley Disc Truck­er. Hvis jeg had­de hatt pla­ner om å syk­le jor­den rundt fra Nord­kapp til syd­spis­sen av Sør-Afri­ka, Sør-Ame­ri­ka på langs eller gjen­nom Mon­go­lia, da vil­le jeg anta­ge­lig­vis ha valgt den. Det er nep­pe noen annen syk­kel som har vært på så man­ge og lan­ge turer uten­om til­rette­lag­te syk­kel­ru­ter som Sur­ley Disc­Truck­er  eller Long haul Truck­er (som har felg­brem­ser, ikke skive­brem­ser). Men jeg skal ikke på en slik eks­pe­di­sjon. Jeg har så langt ingen pla­ner om å syk­le uten­for Euro­pa, og jeg vil først og fremst syk­le på vei.

Jeg sik­tet meg inn mot en syk­kel av type Cyclo Cross (CX). For de som ikke er for­tro­li­ge med den­ne, så er det en syk­kel som er byg­get opp med utgangs­punkt i en lande­veis­syk­kel. Men den har gjer­ne kraf­ti­ge­re dekk, har en litt mer avslap­pet sitte­stil­ling osv. Den bru­kes både på asfalt og på grus, og i kon­kur­ran­ser syk­ler man på gans­ke kre­ven­de og gjør­me­te hin­der­ba­ner. Det er en gans­ke popu­lær pend­ler­syk­kel, og en syk­kel­type som ofte vel­ges av syk­kel­bud. Had­de jeg hatt litt len­ger arbeids­vei enn jeg har, vil­le en slik syk­kel sann­syn­lig­vis ha vært min pendlersykkel.

Jeg har ingen ambi­sjo­ner om å del­ta i noen cyclo cross-kon­kur­ran­ser. Jeg bor sen­trums­nært, og har bare ca to km til kon­to­ret, og jeg har ingen pla­ner om å flyt­te ut av byen. Jeg skal bru­ke den til å syk­le på tur. Da er det kri­tisk at man kan mon­te­re baga­sje­brett m.m, gjer­ne også skjer­mer — slik at jeg slip­per den “lek­re” stri­pen opp ryg­gen, som man får hvis vei­en er våt og man syk­ler uten skjermer.

En son­de­ring av mar­ke­det vis­te at jeg i prak­sis kun­ne ute­luk­ke CX-syk­ler med kar­bon­ram­me, selv om jeg godt kun­ne ten­ke med en kar­bon­syk­kel. Kar­bon­ram­mer absor­be­rer ujevn­he­ter på en måte som gjør dem mer kom­for­tab­le å syk­le på, enn f.eks. alu­mi­ni­ums­ram­mer. For meg vil­le det være vig­ti­ge­re enn noen gram fra eller til. Jeg har ikke fun­net noen CX-syk­ler med kar­bon­ram­me som har fes­ter for baga­sje­brett og skjer­mer. Kar­bon bru­kes nok mer i syk­ler for akti­ve CX-syk­lis­ter som kan­skje kan fin­ne på å del­ta i kon­kur­ran­ser. I kon­kur­ran­ser syk­ler man ikke med bagasjebrett.

Val­get falt til slutt på en Can­non­da­le CAADX/Sram Rival Disc. Da jeg begyn­te å son­de­re mar­ke­det, hav­net den­ne raskt på en short list. Jeg har en viss erfa­ring med en lig­nen­de syk­kel. I fem år har jeg hatt en Can­non­da­le CAAD9 lande­veis­syk­kel, med en Shi­mano 105-grup­pe. CAADX er i utgangs­punk­tet basert på den­ne ram­men, men geome­tri­en er end­ret noe på CAADX. Jeg er godt for­nøyd med min CAAD 9. Can­non­da­le har len­ge vært kjent for å lage gode aluminiumsrammer.

Jeg har kom­met til at jeg ikke vil kjø­pe fle­re syk­ler som ikke har skive­brem­ser. Så alle model­ler med felg­brem­ser ble sjal­tet ut. Aller helst vil­le jeg ha hydr­au­lis­ke skive­brem­ser, hvil­ket ute­luk­ket syk­ler med Shi­mano 105-grup­pe (Shi­mano har lan­sert hyr­d­au­lis­ke skive­brem­ser til 105-grup­pen nå, men de fin­nes nep­pe på noen syk­ler i van­lig pro­duk­sjon ennå.) Det er ikke noe som anbe­fa­les om man skal på syk­kel­eks­pe­di­sjon langt fra folk. For ryker det­te et sted i øde­mar­ken, da er det ikke like lett å repa­re­re som felg­brem­ser. Men jeg skal ikke på en slik tur. Tett­he­ten mel­lom syk­kel­verk­ste­der er stør­re i de områ­de­ne hvor jeg plan­leg­ger å syk­le, enn her hjem­me. CAADX/Sram Rival har hydr­au­lis­ke skive­brem­ser.

Den er utstyrt med en SRAM Rival grup­pe, 2x11 gir. Gir­hend­le­ne til SRAM er for­skjel­lig fra og girin­gen litt ander­le­des enn  Shi­mano, som jeg er vant til. Men en prøve­tur på syk­ke­len før jeg bestem­te meg, vis­te at det skul­le jeg kun­ne kla­re å ven­de meg til.

Av en, for meg gans­ke ufor­ståe­lig, grunn, leve­res de fles­te CX-syk­ler (også den­ne) med en 46/36 krank — hvil­ket betyr at de er 46 ten­ner på den størs­te ski­ven og 36 på den mins­te. En van­lig kom­paktkrank for lande­veis­syk­ler har typisk 50/34, som er det jeg har på mine to lande­veis­syk­ler. 46/36 gir mind­re spred­ning på gire­ne, og stør­re grad av over­lap­ping mel­lom høy og lav gir­se­rie, og der­med tet­te­re gir i midt­re­gis­te­ret. Det er sik­kert en grunn til at man som stan­dard leve­rer med 46/36. Det kan være et poeng at man ikke tren­ger de tyngs­te gire­ne i Cyclo Cross. Men hvor­for man ikke har den let­tes­te utveks­lin­gen som man har på lande­veis­syk­kel med kom­paktkrank, det for­står jeg ikke. Men det er sik­kert ikke uten grunn.

Jeg kun­ne ten­ke med både let­te­re og tyng­re utveks­lin­ger enn hva det­te vil­le gi, og fikk byt­tet kran­ken med en kom­paktkrank 50/34.

Som stan­dard har den 11-del­te kas­set­ten bak 11–28 ten­ner. Men en litt for tung syk­list i litt for dår­lig form skal kun­ne kom­me seg opp sei­ge bak­ker med den­ne syk­ke­len, med baga­sje. Så jeg fikk skif­tet gir­kas­set­ten til en 11–32 kas­sett. Det­te gir 34/32 som den laves­te utveks­lin­gen, og med den utveks­lin­gen skal det bli tem­me­lig bratt før jeg må gi opp.

Jeg valg­te baga­sje­bret­tet Tubus Locc. Selv om jeg ikke har pla­ner om å syk­le med vel­dig tung last, så er det greit å ha et bagaj­se­brett av god kva­li­tet. Tubus er kjent for å lage gode baga­sje­brett. Når val­get falt på akku­rat den­ne model­len, var det for­di det­te baga­sje­bret­tet har et Klick-Fix fes­te for en bøylelås.

Jeg synes all­tid det er et pro­blem å fin­ne en god måte å fes­te en skik­ke­lig lås på syk­ke­len, når den ikke er låst fast. Van­lig­vis vel­ger jeg ABUS Bor­do lås, som fes­tes med en bra­kett i fes­te­ne for flaske­hol­der. Men på en syk­kel rig­get for å syk­le litt lan­ge etap­per, vil jeg kun­ne ha med to drikke­flas­ker. Da kan ikke et av de to fes­te­ne bru­kes til låsen. Tubus Locc baga­sje­bret­tet løs­te dette.

Jeg vet ikke hva slags peda­ler ordent­li­ge CX-syk­lis­ter plei­er å vel­ge. Men for meg er i alle fall klikk­pe­da­ler en selv­føl­ge. Jeg har valgt å set­te den­ne syk­ke­len opp med lande­veis­pe­da­ler, nær­me­re bestemt Shi­mano 105. Jeg er gans­ke sik­ker på at en aktiv Cyclo cross syk­list, ikke vil­le ha valgt dette.

Lande­veis­pe­da­ler har litt stør­re feste­fla­te enn peda­ler som typisk bru­kes på off-road peda­ler. Lande­veis­sko har en stiv, og som regel helt glatt såle. Med en stiv såle får man mer kraft i peda­le­ne, men på den annen side blir sko­ene gans­ke ubru­ke­li­ge til å gå med. Den litt stør­re feste­fla­ten, sam­men med stiv såle, gjør at pres­set for­de­les over en stør­re del av for­fo­ten. Jeg synes at hvis jeg syk­ler langt med off-road peda­ler, rundt 100 km eller mer, da mer­kes det at det mes­te av tryk­ket kom­mer på ett punkt under foten. Da fore­trek­ker jeg van­lig­vis lande­veis­pe­da­ler og lande­veis­sko. Men i cyclo-cross kon­kur­ran­ser ser man gjer­ne at del­ta­ker­ne tar syk­ke­len på skul­de­ren, og løper i ter­reng. Da er nok van­li­ge lande­veis­sko tem­me­lig ubrukelige.

Min erfa­ring er også at man klik­ker ras­ke­re inn i off-road peda­ler enn i lande­veis­pe­da­ler. En grunn er at man kan klik­ke inn på beg­ge sider av en off-road pedal, mens man bare kan klik­ke inn på den ene siden av en lande­veis­pe­dal, så det er stør­re risi­ko for at den er feil vei når man klik­ker inn. Men det er sik­kert i stor grad en tre­nings­sak. Av den­ne grunn synes jeg også at lande­veis­pe­da­ler er mind­re egnet til bysyk­ling. (På de syk­le­ne jeg bru­ker til dag­lig, har jeg kombi­pe­da­ler som er klikk­pe­da­ler på den ene siden, og van­li­ge, fla­te peda­ler på den andre.)

Men jeg har uan­sett et sett Shi­mano XT-peda­ler lig­gen­de, og det er fort gjort å skif­te peda­ler. Så om jeg skal ut på en kor­te­re tur, f.eks. i Mar­ka, set­ter jeg vel på dis­se pedalene.

Når man i all hoved­sak skal syk­le på vei, i tra­fikk, er speil sær­de­les kjekt å ha. Når man ser seg over skul­de­ren til venst­re, er det vans­ke­lig å unn­gå at man svin­ger litt til venst­re sam­ti­dig. Lig­ger en bilist litt for nær, kan det ende tragisk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJeg plan­leg­ger stort sett å syk­le i dags­lys. Men det kan bli dager hvor man bare “mang­ler litt” for å kom­me fram til det ste­det man øns­ker, og det begyn­ner å mørk­ne. Det har hendt noen gan­ger at turen har tatt litt len­ger tid enn bereg­net, og at jeg har sav­net lys den sis­te delen av hjem­vei­en.  Og kan­skje må man syk­le gjen­nom en og annen tun­nel. Så lys, det er må man ha. Både foran:

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOg bak:

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAJeg lik­te det­te bak­ly­set fra Can­non­da­le, som kan mon­te­res på bag­ak­sje­bret­tet (slik jeg har gjort), eller ver­ti­kalt på sete­pin­nen. Kan­skje set­ter jeg slikt bak­lys på noen fle­re sykler.

Og en liten detalj, som jeg reg­ner med at Mor­ten How Lode vil set­te pris på: Ringe­klok­ke.

Jeg krys­ser fing­re­ne for at jeg skul­le unn­gå punk­te­rin­ger på uhel­di­ge ste­der og uguns­ti­ge tids­punkt. Jeg tar selv­sagt med eks­tra slan­ger og lappe­sa­ker, samt nød­ven­dig verk­tøy. Men det hjel­per ikke med ny slan­ge hvis man ikke får fylt den med luft. Så en pum­pe må man ha. Noen har laget noen “reg­ler” for hvor­dan man skal ta seg ut på syk­kel. Deres regel #31 sier at pum­pen ikke skal være fes­tet på ram­men (man skal ha den i lom­men), om hva slags pum­pe det er “lov” å ha, osv. Enhver kan lage sli­ke “reg­ler”. Og jeg og enhver annen som ikke er alt for jåle­te, står fritt til ikke å bry oss om dem. Selv­føl­ge­lig vel­ger jeg den mest prak­tis­ke løs­nin­gen, og fes­ter pum­pe på ram­men, og bry­ter man­ge and­re av dis­se reg­le­ne også, uan­sett hva slags syk­kel jeg bruker.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERADet er gans­ke kje­de­lig å pum­pe en syk­kel med en liten pum­pe. Dess­uten har de ikke mano­me­ter, så man får ikke sjek­ket dekk­tryk­ket. Så jeg har også med en over­gang­snip­pel, slik at jeg kan pum­pe pre­sta­ven­ti­ler med bil­pum­pe. Da kan jeg i prak­sis stik­ke inn­om en hvil­ken som helst ben­sin­sta­sjon for å fyl­le luft.

Om jeg også skal ta med et eks­tra dekk, har jeg ikke bestemt meg for. Trai­sjo­nelt har dekk vært laget med en stål­va­jer (eller er det stål­tråd?) langs kan­ten, som sør­ger for å hol­de det på plass i fel­gen. Men på den­ne type syk­ler, som på lande­veis­syk­ler, bru­kes ofte kev­lar i ste­det for stål. Det gjør at dek­ket kan bret­tes sam­men, slik at det tar mind­re plass. Dek­ke­ne er mind­re robus­te enn de vi bru­ker på syk­ler til dag­lig bruk, og der­med også let­te­re. Et dekk av den typen som er på den­ne syk­ke­len (Schwal­be Sam­my Slick) vei­er 360g.

Jeg har anskaf­fet to stk Ortlieb Back-Rol­ler clas­sic for å få med baga­sjen. Jeg har selv­føl­ge­lig kjøpt dem til med­lems­pris for med­lem­mer i Syk­lis­te­nes lands­for­ening. En av dem tok jeg med på min førs­te test­tur opp til Try­vann. OLYMPUS DIGITAL CAMERAKan­skje kjø­per jeg også en Rack-Pack bag, for å set­te oppå bagasjebrettet.

Syk­ke­len har kar­bongaf­fel, som er bra på man­ge måter. Men det betyr at det ikke er fes­ter for baga­sje­bæ­rer foran. Det er mulig at det­te bagaj­se­bret­tet fra Thu­le kun­ne ha fun­gert foran, men jeg har valgt å kla­re meg uten. Men jeg vil ha en styre­ve­s­ke og sete­ves­ke.. Jeg har ennå ikke mon­tert fes­ter for dis­se (Klick­Fix).

Jeg valg­te å kjø­pe (bestil­le) da jeg fikk bekref­tet at jeg vil­le få det reise­sti­pen­det jeg had­de søkt om, hvil­ket vil si i begyn­nel­sen av mars. På den­ne tiden, og kan­skje litt nær­me­re syk­kel­ses­on­gen, kan man være hel­dig å få syk­ler av fjor­årets modell for en hyg­ge­lig pris. Men jeg vil­le ikke ta sjan­sen på at akku­rat den­ne syk­ke­len skul­le kom­me på salg på etter­vin­te­ren. På en av mine son­de­rings­run­der, sa de hos en for­hand­ler at man ikke nød­ven­dig­vis skul­le ven­te for len­ge om man vil ha en CX-syk­kel. Cyclo Cross er stort i man­ge land. Og seson­gen på kon­ti­nen­tet er fra sent på høs­ten til et styk­ke ut på vår­en. Det er det­te mar­ke­det pro­du­sen­te­ne pri­mært pro­du­se­rer for. Nor­ge er et mar­gi­nalt mar­ked, og vår sesong er ikke så vik­tig. Nå er det and­re syk­kel­mo­del­ler som prio­ri­te­res. Så når det er syk­kel­ses­ong hos oss, kan leve­ran­dø­re­ne ha gått tom­me for CX-syk­ler, og de set­tes ikke i pro­duk­sjon igjen før mot nes­te CX-sesong — om vi skal tro den­ne forhandleren.

Jeg reg­net med at syk­ler som vil­le kom­me i salg utover vår­en var kjøpt inn mens krone­kur­sen var langt mind­re guns­tig enn da 2014-model­le­ne ble kjøpt inn. Så da tenk­te jeg at det ikke vil­le være så dumt å kjø­pe en syk­kel til 2014-pris (2015-model­le­ne var lan­sert på det tids­punk­tet, og jeg fant ingen end­rin­ger på den). Da jeg bestil­te den­ne syk­ke­len var pri­sen (2014-pris) 17.500. En del av det jeg vil­le ha på syk­ke­len var ikke lager­vare, hel­ler ikke hos impor­tø­ren. Så det tok litt tid før den var klar, og enda en del tid før jeg kun­ne hen­te den da jeg var uten­lands en stor del av tiden. Da jeg hen­tet den, var pri­sen (2015-pris) 19.100. Men jeg had­de avtalt pris da jeg bestil­te sykkelen.

Det hele kos­tet nok litt mer enn en desig­nerves­ke. Men jeg synes det er verdt prisen!

Jeg skal ha med syk­ke­len på fly til Gene­ve. Syk­kel på fly kan være en utford­ring, en utford­ring som jeg ikke har noen erfa­ring med å hånd­te­re. Noen gode tips får man i Hen­rik Alpers artik­kel “Med syk­kel på fly?” i Lande­vei. Men en gang må være den første.

Det bes­te er sik­kert å bru­ke en syk­kel­kof­fert, slik Inge­borg Scheve skri­ver i artik­ke­len “Med syk­kel til USA. Men en syk­kel­kof­fert er stor, tung og sik­kert dyr. Skal man fly til et sted hvor man rei­ser for å instal­le­re seg på en base, even­tu­elt kjø­re bil fra base til base, kan det være greit. Det sam­me gjel­der for de fles­te syk­kel­ba­ger på mar­ke­det. Hvis man, som jeg star­ter en syk­kel­tur et sted og ender et annet sted, da kan man ikke ha med seg en syk­kel­kof­fert på syk­ke­len. Ikke en stor syk­kel­bag heller.

Etter å ha dre­vet litt rese­arch på net­tet, end­te jeg med å kjø­pe en Tar­dis syk­kel­bag fra Ground Effect. Det føl­tes litt bak­vendt å bestil­le en bag fra omtrent så langt borte som man kan kom­me, nem­lig New Zea­land. Men det var den­ne som så ut til å pas­se best for for­må­let. Den vei­er bare 1,8 kg, og blir ikke stør­re enn en pak­ke A4-ark til en prin­ter når den er pak­ket sam­men. Her har jeg lagt den ved siden av en Ortlieb Bacl-Rol­ler Clas­sic, for å få en måle­stokk for å vise størrelsen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADen gir nok ikke like god beskyt­tel­se som en kof­fert eller en kraf­ti­ge­re bag. Men jeg kom­mer vel til å pol­st­re med papp m.m., som jeg kan kas­te når jeg kom­mer fram. Så nå må jeg tørr­tre­ne på å demon­te­re syk­ke­len, pak­ke den , og set­te den sam­men igjen.

Målet for min tur er vår egen lei­lig­het i Frank­ri­ke. Jeg tren­ger ikke bagen etter at jeg har lan­det. Når selve syk­kel­tu­ren star­ter, vil jeg sen­de den i pos­ten til meg selv, til min adres­se i Frank­ri­ke. Det er all­tid greit å bli kvitt litt bagasjevekt.

Det er gans­ke len­ge siden jeg kjøp­te fly­bil­let­ten. På det tids­punk­tet var det vel­dig liten for­skjell mel­lom den rime­ligs­te øko­nomi­bil­let­ten og en Eco­no­my Plus hos SAS. Jeg valg­te å beta­le et par hund­re kro­ner eks­tra for den sis­te. En ting er at jeg kan end­re eller avbe­stil­le om jeg skal få kal­de føt­ter, at jeg kan for­hånds­be­stil­le sete, gå i fast tra­ck gjen­nom sik­ker­hets­kon­trol­len, og kan­skje får litt bed­re mat på fly­et. Men langt vik­ti­ge­re: Jeg kan ta med 2x23kg inn­sjek­ket baga­sje — alt­så både syk­ke­len og annen baga­sje, uten å beta­le noe eks­tra. Det vil­le sik­kert ha kos­tet like mye som pris­dif­fe­ran­sen mel­lom bil­ligs­te bil­lett og den jeg kjøp­te, om jeg had­de måt­tet beta­le for syk­ke­len i til­legg til annen bagasje.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAFor de som dri­ver med geocaching, har akti­vert syk­ke­len som en TB. Men jeg har sør­get for at tra­ck­ing­ko­den ikke er les­lig på bil­det. Man må se syk­ke­len for å kun­ne log­ge den.

Siden det sta­dig er fokus på blog­ge­re som lar jeg kjø­pe til å gi posi­tiv omta­le av pro­duk­ter, vil jeg pre­si­se­re føl­gen­de:  Jeg har kjøpt den­ne syk­ke­len og har betalt ordi­nær pris for den. Jeg tar med det­te også, helt uten mot­ytel­se: Jeg har kjøpt den hos Anton Sport Syk­kelde­lisk, og de gjor­de alle modi­fi­ka­sjo­ner som jeg øns­ket, uten å ta eks­tra betalt for det­te. Det er den tred­je syk­ke­len jeg kjø­per der, så jeg må vel være rime­lig for­nøyd med den butik­ken. Min enes­te inn­ven­ding mot butik­ken er at den lig­ger i Bog­stad­vei­en, hvor jeg helst unn­går å hand­le pga han­delstan­dens mot­stand mot å leg­ge til ret­te for sykling.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email