I vini di giro d’Italia 2015 — 21. etappe Torino — Milano

Det er greit at også Alber­to Con­ta­dor også frem­står som men­nes­ke. Men han had­de vel alt under kon­troll. Og for en avslut­ning det ble i går.

I dag er fina­len fra Tori­no til Mila­no. Etap­pen er flat, så det­te er et opp­gjør for spur­ter­ne. Med mind­re det skjer uhell, som vi får håpe at det ikke gjør, vil det ikke være mulig å vin­ne så mye tid at det får noen betyd­ning for sammenlagtlisten.

T21_Milano_plan Con­ti­nue read­ing I vini di giro d’Italia 2015 — 21. etap­pe Tori­no — Mila­no

I vini di giro d’Italia 2015 — 20. etappe Saint-Vincent — Sestriere

Så ble det nok en spen­nen­de etap­pe. Fabio Aru vis­te at han fort­satt vil­le være å reg­ne med, og ingen kang vel fra­ta ham den hvi­te ung­doms­trøy­en. Ryder Hesje­dal bekref­tet at for­men er sti­gen­de. Og Rigo­ber­to Uran vis­te at det fort­satt er liv i ham. Alber­to Con­ta­dor var defen­siv, og vok­tet den nær­mes­te utford­re­ren, Mikel Lan­da.

I dag er sis­te sjan­se for alle som har ambi­sjo­ner om å bed­re sin plas­se­ring i sam­men­dra­get. Alber­to Con­ta­dor bør gjø­re som i går, og spil­le defen­sivt Men han er så ufor­ut­sig­bar at det ikke er mulig å vite hva han kan fin­ne på. Det er nok en knall­hard etap­pe. Det er uan­sett en etap­pe som ikke ser så tung ut de førs­te 150km, men som så har en knall­hard avslutning.

T20_Sestriere_planVi star­ter i Vallé D’Aos­ta, en fjell­dal i grense­om­rå­det mel­lom Ita­lia og Frank­ri­ke, hvor folk snak­ker et språk som er nær­me­re fransk enn italiensk.

Con­ti­nue read­ing I vini di giro d’Italia 2015 — 20. etap­pe Saint-Vin­cent — Sestri­ere

I vini di giro d’Italia 2015 — 19. etappe Gravellona Toce — Cervinia

Om man set­ter seg ned og ten­ker på hva det vil­le være for­nuf­tig å gjø­re for Albert Con­ta­dor, så gjør han gjer­ne noe helt annet. Den­ne ufor­ut­sig­bar­he­ten er noe av det som gjør ham til en mor­som ryt­ter å føl­ge med på. At det skul­le være han som angrep, og ikke Asta­na, var det nep­pe man­ge som ven­tet. Og et takk for sist fra Mon­ti­rolo. Og Phil­li­pe Gil­bert vant på en flott måte.

19. etap­pe star­ter små­kupert, men avslut­ter med tre skik­ke­li­ge kla­rin­ger, men fina­le på en topp. Hvis noen skal angri­pe Alber­to Con­ta­dor, må de gjø­re det i dag eller i mor­gen. Sis­te etap­pe er helt flat, så det blir spur­ter­nes dag. Men slik det har sett ut til nå, er det lite som tyder på at Mikel Lan­da kan ta igjen mer enn fem minut­ter, eller Fabio Aru mer enn seks minut­ter på Con­ta­dor. Kan­skje blir det litt mer kamp om plas­se­ne litt len­ger nede på lis­ten. Ryder Hesje­dal har vist sti­gen­de form, og kan­skje vil han sat­se for å avan­se­re fra den 9. plas­sen han har i dag. Det skal deles ut man­ge klatre­po­eng i dag og i mor­gen, så kan­skje vil vi se en en del figh­ter for å sik­re seg poeng i den kon­kur­ran­sen. Moro blir det uansett.

T19_cervinia_plan Con­ti­nue read­ing I vini di giro d’Italia 2015 — 19. etap­pe Gra­vel­lo­na Toce — Cer­vi­nia

Slipp kunsten fri, det er vår!

Bil­det på top­pen, Michael Anker “Red­nings­båden køres gennem klit­ter­ne” er et av bil­de­ne som Sta­tens muse­um for kunst i Køben­havn slip­per fri.

Vi har i Nor­ge i de sis­te par år sett litt under­li­ge utspill fra Vige­lands­mu­se­et og Munch­mu­se­et om å utstrek­ke ver­net gjen­nom bl.a. for­søk på var­merke­be­skyt­tel­se, etter at verne­ti­den har gått ut.

Musems­le­der Jar­le Strømod­den ved Vig­lands­mu­se­et sa det­te til NRK.no:

”For Oslo kom­mune som muse­ets eier, så hand­ler det om å for­valte den arven vi er satt til å gjø­re. Vi ser det som en beskyt­telse ut ifra den kul­tu­relle for­valt­nin­gen som pålig­ger oss,”

Han fort­sat­te:

”Det vik­tigste for oss er å sik­re den kul­tu­relle arven, samt å beskyt­te kuns­ten mot misbruk.”

Sta­tens muse­um for kunst i Køben­havn har inn­tatt en annen, og etter min mening langt bed­re hold­ning. De slip­per bil­der av 25 000 verk fra sam­lin­ge­ne, som all­menn­he­ten kan bru­ke som de vil. Etter det jeg for­står, skjer det­te den 29. mai i år: Con­ti­nue read­ing Slipp kuns­ten fri, det er vår!

I vini di giro d’Italia 2015 — 18. etappe Melide — Verbania

Alber­to Con­ta­dor holdt posi­sjo­nen, og laget sør­get for at han satt godt beskyt­tet langt frem­me i hoved­fel­tet. I rea­li­te­ten er det nå kon­kur­ran­se­ne om den røde poeng­trøy­en og den blå klatre­trøy­en som fort­satt er åpen, om det ikke noen skul­le ram­mes av uhell.

Dagens etap­pe star­ter gans­ke flatt, men får en gans­ke solid klat­ring mot slut­ten. Her må vi reg­ne med at Asta­na kom­mer til å bru­ke hele laget til å angri­pe Alber­to Con­ta­dor. Det blir nok ingen spur­ter som vin­ner dagens etappe.

T18_Verbania_planVi star­ter i Sveits. Sveits er ikke akku­rat mest kjent for vin. Men det pro­du­se­res vin der også. I sin egen­re­kla­me sier de at det er mid­del­havs­kli­ma i Tici­no, som er den kan­to­nen vi nå er i. Vi er et styk­ke fra havet, så den påstan­den vil jeg ta med en kly­pe havsalt.

Con­ti­nue read­ing I vini di giro d’Italia 2015 — 18. etap­pe Meli­de — Ver­ba­nia

I vini di giro d’Italia 2015 — 17. etappe Tirano — Lugano

Selv ikke en punk­te­ring på et uhel­dig tids­punkt var nok til at Fabio Aru klar­te å ta noe inn­på Con­ta­dor. Når des­uten bes­te hjelpe­ryt­ter på Asta­na frem­står som klart ster­ke­re enn kap­tei­nen, kan det bli spørs­mål om hva slags tak­tikk de velger.

17. etap­pe er rela­tivt flat. Kan­skje kan et brudd av gans­ke ufar­li­ge ryt­te­re få gå inn den­ne gan­gen. Den går gjen­nom Val­tel­lina til Como­sjø­en, går så nord og vest for Como­sjø­en, over til Loga­no­sjø­en og ender i Luga­no, i Sveits. Jeg er nep­pe den enes­te av oss juris­ter som først og fremst for­bin­der Luga­no med Lugano­kon­ven­sjo­nen, om aner­kjen­nel­se og full­byr­del­se av dom­mer, mel­lom EU og EFTA-lan­de­ne. Men akku­rat det skal jeg la ligge.

T17_Lugano_plan Con­ti­nue read­ing I vini di giro d’Italia 2015 — 17. etap­pe Tira­no — Luga­no

I vini di giro d’Italia 2015 — 16. etappe Pinzolo — Aprica

Richie Por­te har truk­ket seg fra årets Giro. Han vis­te vel på søn­dag at en plan B, om å ta etappe­sei­ere, hel­ler ikke vil­le være sær­lig rea­lis­tisk. Det vil nok være en del and­re, som også kon­sta­te­rer at nok er nok. Alber­to Con­ta­dor har en ledel­se på 2.35 over Fabio Aru. Aru har ikke vist en slik styr­ke at han bør være noen trus­sel mot Con­ta­dor, for­ut­satt at Con­ta­dor slip­per uhell. Med ambi­sjo­ner om å vin­ne både Giro­en og Tour de Fran­ce, bør vel Conat­dor sat­se på å få en så bil­lig rei­se som mulig til mål, uten å ten­ke på etappe­sei­ere osv.

16. etap­pe. Nå er det inn i den ita­li­ens­ke hai­kjef­ten, hvor det er fjell og fjell og fjell. Ryt­ter­ne skal bl.a. over Morti­rolo-pas­set. 12,4 km, 10,5% gjen­nom­snitt­lig stig­ning og maks 18%.

T16_Aprica_plan Con­ti­nue read­ing I vini di giro d’Italia 2015 — 16. etap­pe Pin­zolo — Aprica

Ekspropriasjon for å lage sykkelveier @gurimelby @byraadslederen

Jar­le Fager­heim, fra Miljø­par­ti­et De Grøn­ne, har en utmer­ket pre­sen­ta­sjon av gans­ke enk­le til­tak som kan gjen­nom­fø­res for å gjø­re Oslo til en bed­re syk­kel­by. De er så enk­le at de bur­de ha vært gjen­nom­ført for len­ge siden, der­som det had­de vært sant at Oslos poli­ti­ke­re øns­ker å leg­ge til ret­te for syk­ling. Etter ca 20 minut­ter kom­mer han inn på eks­pro­pria­sjon, og bru­ker eksem­pe­let Væke­rø­vei­en, en pro­sess som har pågått siden 1999. Poli­ti­ker­ne vil­le ikke eks­pro­pri­ere, for­di det var for mye inn­grep i pri­vat eiendom.

Dis­se eple­hage­ka­me­ra­te­ne er noen hyk­le­re. De er ikke så vel­dig opp­tatt av ikke å fore­ta inn­grep i pri­vat eien­dom. Rea­li­te­ten er at de ikke synes syk­kel­felt og syk­kel­vei­er er vik­ti­ge, så de vil ikke eks­pro­pri­ere til et så unyt­tig formål.

Con­ti­nue read­ing Eks­pro­pria­sjon for å lage syk­kel­vei­er @gurimelby @byraadslederen

I vini di giro d’Italia 2015 — 15. etappe Marostica — Madonna di Campiglio

Alber­to Con­ta­dor har igjen fes­tet gre­pet om den rosa trøy­en. Det må et uhell til for at han skal gi fra seg en ledel­se på 2.28 til Fabio Aru. Når vi må helt ned til 55. plass for å fin­ne Richie Por­te, mer enn fire min­uter bak Alber­to Con­ta­dor, er han helt ute. Kan­skje var det ikke mulig å mobi­li­se­re for fullt i en tem­po, etter den mot­gan­gen han har hatt.

I dag er det en knall­hard klatre­etap­pe. Nå må de and­re angri­pe Alber­to Con­ta­dor, mens han kan avven­te utvik­lin­gen og sva­re på det som måt­te komme.

T15_MadonnaDC_plan_ORIG Con­ti­nue read­ing I vini di giro d’Italia 2015 — 15. etap­pe Mar­o­s­ti­ca — Madon­na di Cam­pig­lio

I vini del Giro d’Italia 2015. 14. etappe. Il Tempo di Prosecco

Tempo­etap­pen er en vik­tig, og ofte avgjø­ren­de etap­pe. Her kan man vin­ne (og tape) tid. Sto­re etappe­ritt vin­nes av de som er gode til å kla­re og gode til å kjø­re tem­po. Man kan tape et etappe­ritt på en hvil­ken som helst etap­pe, noe vi fikk illust­rert i går. En velt på et mak­si­malt uhel­dig tids­punkt. Kan­skje ender man med selv å gå i bak­ke, kan­skje blir man bare hef­tet bak kao­set som vel­ten med­fø­rer, og kla­rer ikke å kjø­re inn de and­re på den kor­te dis­tan­sen som er igjen når ryt­ter­ne set­ter opp far­ten i fina­len. Men kan kla­rer ikke å vin­ne nok tid på sine kon­kur­ren­ter på rela­tivt fla­te etapper.

Det hol­der ikke at man er god til å klat­re, om man roter det hele bort med en dår­lig tem­po, demon­strer­te dans­ke Michael Ras­mus­sen under Tour de Fran­ce i 2007. Dansk TV kåret i 2009 bl.a. de tre ver­ste tempo­etap­per gjen­nom tiden­de, og det­te var den klart dår­ligs­te. Inter­es­sant nok var Chris Froo­me, som den gang repre­sen­ter­te Kenya, på tred­je plass i den­ne kårin­gen. Men i dag er han en meget god tem­po­ryt­ter. Jeg leg­ger inn video­en under kartet.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2015. 14. etap­pe. Il Tem­po di Prosecco