Batteridrevet sykkelspyler

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMin sis­te anskaf­fel­se på syk­kel­fron­ten er noe som fyl­ler et behov jeg har hatt len­ge: En god mulig­het til å få spylt av syk­ke­len. Hos oss er det en uten­dørs vann­kran som vi kan kob­le en slan­ge på. Men om vin­te­ren er van­net i den avstengt. Og det er sær­lig om vin­te­ren jeg har sav­net det­te: Å kun­ne få spylt salt­sør­pen av sykkelen.

Salt øde­leg­ger syk­le­ne. Oslo kom­mu­ne påstår at de ikke bru­ker salt. Men det er ikke sant. De bru­ker kank­sje ikke salt på det lil­le som fin­nes av av sepa­ra­te syk­kel­vei­er og gang- og syk­kel­vei­er som kom­mu­nen har ansvar for. Men som Kvar­dags­syk­list på sed­van­lig grun­dig vis har påvist, bru­ker Oslo kom­mu­ne sto­re meng­der salt på van­li­ge kjøre­vei­er. Det sal­tet hav­ner selv­sagt også i syk­kel­felt, de alt for få ste­der hvor sli­ke fak­tisk blir ryd­det for snø og ikke bare bru­kes som snødeponi.

I Oslo kom­mu­ne behovs­vur­de­rer man vin­ter­ved­li­ke­hold på syk­kel­vei­er etter hvor man­ge som fak­tisk syk­ler til tross for at det ikke ved­li­ke­hol­des. De kun­ne gans­ke sik­kert ha fått redu­sert bil­tra­fik­ken om de også for van­li­ge kjøre­felt had­de fulgt sam­me prin­sip­pet: Slutt med vin­ter­ved­li­ke­hol­det og la vei­ene snø igjen. Bruk dem even­tu­elt som snø­de­po­ni for snø som er ryd­det vekk fra syk­kel­vei­er og kol­lek­tiv­felt, og bilta­fik­ken vil nok gå ned. Fær­re biler og pen­ger spart, en vinn-vinn løs­ning. Som noen, jeg har glemt hvem, så tref­fen­de har påpekt: Det er som om man vur­de­rer beho­vet for en bro over en fjord ut fra hvor mang som svøm­mer over fjord­en mens det ikke er bro.

Sta­tens veg­ve­sen har “svart asfalt” som stan­dard på de syk­kel­vei­er hvor de har ansva­ret for ved­li­ke­hol­det. Så som vin­ter­syk­list i Oslo utset­tes man for mye salt, uan­sett hva Oslo kom­mu­ne måt­te si om at de ikke bru­ker det på sykkelveier.

Sal­tet, gjer­ne sam­men med sand­hol­dig snøs­ør­pe, er en av de sto­re utford­rin­ger for vin­ter­syk­lis­ter. Det sli­ter vel­dig mye på driv­ver­ket, så mye at jeg vur­de­rer å byt­te ut min vin­ter­syk­kel kom­men­de vin­ter, etter bare tre seson­ger. (Da vil jeg vur­de­re syk­kel med rem­drift og luk­ket gir­sys­tem, men det er en annen historie.)

Noe av det vik­tigs­te for å ta vare på vin­ter­syk­ke­len, er å få spylt vekk salt og møkk. Ellers begyn­ner det som kan rus­te, å rus­te gans­ke fort. Av den­ne grunn bør det også være mulig­he­ter for å få spylt/vasket syk­ke­len på de ser­vice­sta­sjo­ner som Oslo kom­mu­ne set­ter opp. Som sagt: Der jeg bor er det ingen gode mulig­he­ter for å så spylt ren syk­ke­len. Da er for­hå­pent­lig­vis den bat­teri­drev­ne spy­le­ren “Bike Wash” løs­nin­gen. Vann­be­hol­de­ren tar 17 liter. Så langt har jeg bare prøvd den en gang. Jeg fikk spylt av fire syk­ler, før tan­ken gikk tom. Hvor len­ge bat­te­ri­et hol­der, har jeg ikke tes­tet. Men det holdt i alle fall så len­ge det var vann i tanken.

Den kal­les høy­trykk­spy­ler. Men så vel­dig høyt trykk har den ikke, uten at jeg har noen tall for det­te. Det er egent­lig gans­ke bra. For ut fra hva jeg har lest før, bør man ikke bru­ke en kraf­tig høy­trykk­spy­ler på en syk­kel — for ikke å vas­ke ut fett av lage­re og annet. Den kom­mer med diver­se munn­styk­ker, uten at jeg bruk­te noe annet enn en enkel spylepistol.

Etter førs­te test av “Bike Wash” har jeg kun­net kon­sta­te­re at den fun­ge­rer slik jeg had­de håpet, og gjor­de den job­ben den skul­le. Hvor­dan den vil fun­ge­re over tid, har jeg ikke fått prøvd ut.

Den har inne­byg­get, opp­lad­bart bat­te­ri, samt til­kob­ling til 12 volt i bil, men van­lig siga­retten­ner­kon­takt (som er håp­løst dår­lig desig­net som strøm­kon­takt, men slik er det når vi der fort­satt lever på røy­ker­nes pre­mis­ser). Så de som har hatt med seg syk­kel i bil for å bedri­ve en eller annen form for gjørme­syk­ling, kan få spylt syk­ke­len før de tar den inn igjen i bilen for å kjø­re hjem.

Jeg kjøp­te den hos Bike­shop, og den kos­ter 799 kr. Ved­li­ke­holds­kost­na­de­ne på min vin­ter­syk­kel har i prak­sis blitt gans­ke sto­re, på grunn av stor sli­ta­sje på driv­ver­ket. Jeg har f.eks. byt­tet kas­sett og kje­de i alle fall to gan­ger. Jeg håper at pri­sen på BikeW­ash vil være spart inn i løpet av rela­tivt kort tid, med mind­re sli­ta­sje og lave­re vedlikeholdskostnader.

Evo Syk­ler skri­ver i en kom­men­tar på Twit­ter at de også sel­ger den hos Biltema.

I dis­se tider hvor fot­ball­flu­er og and­re kor­rup­te blog­ge­re øde­leg­ger medi­ets renom­mé og blog­ger­nes tro­ver­dig­het ved å ta betalt for å skri­ve pent om pro­duk­ter, pre­si­se­rer jeg føl­gen­de: Jeg opp­da­get BikeW­ash på Bike­shops nett­si­der da jeg skul­le kjø­pe noe annet, og kon­sta­ter­te at det­te var noe jeg gjer­ne vil­le ha. Jeg bestil­te den, og betal­te ord­ni­nær pris for den.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email