Mye tøv fra selvutnevnt syklisthater Kenneth Hempkins

Selv­ut­nevnt syk­list­ha­ter, Ken­neth Hemp­kins , skrev i Aften­pos­ten 9. april “Hvil­ken bilist er jeg? Jeg er en syk­list­ha­ter!”. Den var et svar på Thea Deg­volds utmer­ke­de artik­kel “For en syk­list fin­nes det tre typer bilis­ter. Hvil­ken av dem er du?”. (Jeg send­te en kom­men­tar til Aften­pos­ten, men den fant de visst ikke plass til, der­for kom­men­te­rer jeg her i stedet.)

Syk­list­ha­ter Hemp­kins skriver:

Hoved­pro­ble­met med syk­ling på tra­fik­ker­te vei­er er selv­sagt at lande­veis­syk­ling er en bas­tard som ver­ken er «fugl eller fisk» – omtrent som mope­der. De går for sak­te til å hol­de føl­ge med biler, og for fort til kjø­re trygt på gang­vei­er og fortau. ”

Syk­list­ha­ter Hemp­kins har glemt hoved­re­ge­len om fart: Far­ten skal til­pas­ses for­hol­de­ne. En del av de for­hol­de­ne far­ten skal til­pas­ses, er at det er syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re i vegen. Farts­gren­sen er lov­lig mak­si­mal­fart, for de til­fel­le­ne at slik fart er for­svar­lig etter for­hol­de­ne. Det er ikke minste­fart eller anbe­falt has­tig­het. Går tra­fik­ken lang­som­mere, får man til­pas­se seg det. Slik vi syk­lis­ter er nødt til å gjø­re når bilis­ter sam­ler seg i sine bil­re­li­giø­se mor­gen- og etter­mid­dags­ri­tua­ler, hvor de blok­ke­rer vei­ene ved å kjø­re i sak­te prosesjon.

Syk­list­ha­ter Hemp­kins ser ikke ut til å ha for­stått at syk­ling er trans­port, ikke bare idrett. Slik snev­rer han inn sitt trang­syn helt fra start. Syk­kel er vir­ke­lig sam­ferd­se­lens “Kin­deregg” (rent bort­sett fra at vi ikke får i oss suk­ker og pal­m­olje): Man kom­mer raskt fram, ofte langt ras­ke­re enn med and­re trans­port­mid­ler (inklu­dert bil), det er miljø­venn­lig og man får dek­ket det dag­li­ge beho­vet for mosjon f.eks. ved å syk­le til og fra jobb (i alle fall om man har litt len­ger vei til job­ben enn hva jeg har).

Lande­veis­syk­ling er en idrett på lin­je med and­re idret­ter, som bru­ker alter­na­ti­ve moti­ver som blant annet trans­port, mil­jø og helse for å rett­fer­dig­gjø­re at de øns­ker å dri­ve idretten/hobbyen sin på en offent­lig vei, som tross alt er byg­get for mest mulig effek­tiv trans­port – ikke for å til­rette­leg­ge for idrett.”

Hvis målet er mest mulig effek­tiv trans­port, da er det førs­te man må gjø­re å sper­re de stør­re byene for pri­vat­bi­ler. Det er vir­ke­lig inef­fek­tiv trans­port, der de sneg­ler seg fram i sakte­gå­en­de køer.

WIMG_1692_DxOIkke bare er det en sær­de­les inef­fek­tiv trans­port for de som sit­ter i bile­ne, det hind­rer også and­re og mer effek­ti­ve trans­port­mid­ler, som buss, trikk og syk­kel. Som på bil­det neden­for, som viser Bog­stad­vei­en sett fra trikke­fø­rer­plass (Foto: Mads Wam Schnei­der, brukt med til­la­tel­se.) Pri­vat­bi­le­ne bidrar ikke mye til effek­tiv trans­port her. Siden det Høyre­do­mi­ner­te byrå­det har prio­ri­tert bil, er trik­ken så godt som all­tid for­sin­ket i Bog­stad­vei­en. Høy­res sam­ferd­sels­po­li­tikk i byen er at de få skal kun­ne øde­leg­ge for de man­ge. Ja til mest mulig effek­tiv trans­port, nei til pri­vat­bi­ler i bysentra.

Bilkø01_MWSVi kan også ta med det­te. Syk­list­ha­ter Hemp­kins “effek­ti­ve” trans­port seg­ler seg i kø over Frid­tjof Nan­sens plass, og øde­leg­ger det som kun­ne ha vært en av byens vir­ke­lig fine plas­ser. Om byen bare ikke had­de vært styrt av poli­ti­ke­re som til­ber bilen.

WIMG_3391_DxOMan­ge vei­er er sik­kert laget for effek­tiv trans­port, men det betyr ikke at de er laget for biler. Tid­li­ge­re byråds­le­der Rune Ger­hard­sen kom med føl­gen­de idiot­ut­ta­lel­se til Oslo­by 10. sep­tem­ber 2014:

Jeg vet at det gikk tregt. Det har sam­men­heng med fle­re ting. Gate­lø­pet var opp­rin­ne­lig laget for hest og vogn. Det var vans­ke­lig nok å få biler og kol­lek­tiv­tra­fikk på plass. Og så kom kra­vene om syk­kel. Så ble det også kom­pli­sert, selv om vi had­de sto­re planer.”

Tid­li­ge­re byråds­le­der Erling Lae kom med en like tåpe­lig, og like avslø­ren­de uttal­sel­se i Aften­pos­ten 4. mai 2007:

Ind­re del av byen er nes­ten ulø­se­lig. Gate­ne er fra før 1880, og det er ikke plass til sykkeltraseer.”

Rune Ger­hard­sen gir klart uttrykk for en prio­ri­te­ring: Biler først. Det sam­me lig­ger bak lig­ger bak Erling Laes utta­lel­se. Oslo lider under sli­ke feil­prio­ri­te­rin­ger, som har gitt byen trafikkinfarkt.

Men vi kan også ta turen ut av sentrum.

La oss ta Mari­dals­vei­en. I lik­het med man­ge and­re, syk­ler jeg en del i Mari­da­len. Nes­ten uan­sett uke­dag eller tid på døg­net, er det fler syk­ler enn biler i Maridalen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Den åpen­ba­re kon­se­kven­sen av det­te, bur­de være at Mari­dals­vei­en er syklsi­te­nes vei. Bilis­te­ne kan være der som gjes­ter på syk­lis­te­nes pre­mis­ser, hvis de viser seg i stand til å respek­te­re syklistene.

Mari­dals­vei­en er en gam­mel vei, uten at jeg har lyk­kes i å fin­ne ut hvor gam­mel den er. Den fikk nav­net Mari­dals­vei­en i 1879, så den må i alle fall ha eksis­tert da. Tror syk­list­ha­ter Hemp­kins at den ble laget for biler?  Mar­ga­ret­ha­kir­ken ble byg­get ca 1250. Det ble anlagt stan­gjerns­ham­mer ved “Ham­me­ren” i 1790, og krutt­verk ved Skar i 1850. En vei må nok ha eksis­tert da også. Men noen “bil­vei” var det ikke.

Det bor i dag ca 560 fast­bo­en­de i Mari­da­len. At noen av dem kjø­rer bil, må man aksep­te­re. Men det er da ingen grunn til å til­la­te and­re å kjø­re bil i Mari­da­len? Hva skal de der? Kan­skje skal de på tur. Kan­skje skal de syk­le i mar­ka, og synes det er for langt å syk­le fra byen, eller fra nær­mes­te tog- eller T‑banestasjon. Men syk­list­ha­ter Hemp­kins mener vel det er helt greit at man bru­ker vei­en for å kjø­re til og fra et sted man skal dri­ve idrett, selv om dis­se “idretts­bi­lis­te­ne” tar mye mer plass og repre­sen­te­rer en langt stør­re fare enn lande­veis­syk­lis­ter. Han går i den van­li­ge bilist­fel­len, og inn­bil­ler seg at han er så mye vik­ti­ge­re enn alle and­re, bare for­di han sle­per rundt på en blikk­boks på et par tonn når han skal for­flyt­te sitt lege­me, i ste­det for å for­flyt­te seg for egen maskin.

Mari­dals­vei­en bur­de vært stengt fra Brek­ke for motor­tra­fikk, med unn­tak for buss, fast­bo­en­de og vare­trans­port. Kan­skje også taxi. Man kan utmer­ket godt star­te turen på Brek­ke, enten man går til fots, på ski eller syk­ler. Vil man len­ger inn kan man ta bus­sen. For syk­lis­ter er det helt greit å star­te fra Brek­ke. For­flyt­ter vi oss til Sørke­da­len, bur­de Sørke­dals­vei­en ha vært stengt på til­sva­ren­de måte fra Bog­stad. På Gam­le Mosse­vei bur­de selv­sagt også syk­lis­ter ha vært prio­ri­tert. Bilis­te­ne har fått sin egen motor­vei, og kan hol­de seg der.

Syk­list­ha­ter Hemp­kins har også besøkt København:

I pås­ken var jeg en liten snar­tur Køben­havn – som jo er en fan­tas­tisk by å syk­le i – syk­lis­ter, fot­gjen­ge­re og biler har alle hver sin bane – dess­ver­re uto­pi i Norge.

For det førs­te er gate­ne i Nor­ge stort sett alt­for sma­le. Det er bare ikke plass til lage eget syk­kel­felt som gir gode for­hold for sykelister.

Skal vi rive hele kvar­ta­ler for å lage bre­de nok gater?

Syk­list­ha­ter Hemp­kins har vært i Køben­havn. Men jeg tvi­ler på at han har syk­let der. En van­lig myte er at der syk­ler man rolig og beda­ge­lig, i mot­set­ning til syk­lis­ter i f.eks. Oslo. Det er feil. Min erfa­ring, etter å ha syk­let i Køben­havn, er at folk gjen­nom­gå­en­de syk­ler for­te­re i Køben­havn enn de gjør i Oslo.

WIMG_6019_DxOMan skal også til­pas­se seg tra­fik­ken. Det har en gans­ke natur­lig for­kla­ring. I Køben­havn syk­ler folk. Hvis man syk­ler noen mil om dagen, da er det ikke til å unn­gå at man med tiden kom­mer i gans­ke god form, selv om man syk­ler i trans­porttem­po og ikke tre­nings­tem­po. Når for­men blir bed­re, vil marsj­far­ten også øke grad­vis. Man­ge nord­menn har erfart at det slett ikke er enkelt for uer­far­ne bysyk­lis­ter å hen­ge med syk­kel­tra­fik­ken i Køben­havn. Det hjel­per selv­sagt også at man ikke hind­res av bilis­ter eller fot­gjen­ge­re. Og nåde den fot­gjen­ger som for­vil­ler seg ut på syk­lis­te­nes områ­de. Står det en fot­gjen­ger midt i syk­kel­sti­en i Køben­havn og ven­ter på grønt lys, er det som regel en norsk turist. En vesent­lig for­skjell mel­lom Køben­havn og Oslo er at i Køben­havn respek­te­rer både bilis­ter og fot­gjen­ge­re syk­lis­ter, noe de ikke gjør i Oslo.

Det er ingen uto­pi at Oslo kan få like gode for­hold som Køben­havn og and­re sivi­li­ser­te byer, som f.eks. Paris, Hel­sin­ki, Bre­men og Sevil­la, for å nev­ne noen. Det er bare et spørs­mål om poli­tisk vil­je og handle­kraft, som beg­ge deler mang­ler i Oslo. For det førs­te: Køben­havn er en tran­ge­re by enn Oslo. Amster­dam og Paris er vel­dig mye tran­ge­re. Er det plass til å leg­ge til ret­te for syk­ling i Køben­havn, Amster­dam og Paris da er det også vel­dig god plass i Oslo.

Den vik­tigs­te for­skjel­len mel­lom Køben­havn og Amster­dam på den ene siden, og Oslo på den and­re er at da man begyn­te å ten­ke på syk­kel i 1970-åre­ne, gikk man i gang med å leg­ge til ret­te for syk­ling i Køben­havn og Amster­dam. I Oslo gikk man bare i gang med den nors­ke spe­sia­li­te­ten: Revi­de­re og resir­ku­le­re pla­ner, ute å rea­li­se­re dem. Mang­len­de vil­je, fals­ke løf­ter og poli­tisk impo­tens, det er for­kla­rin­gen på de dår­li­ge syk­kel­for­hol­de­ne i Oslo.

Paris er en trang by, med ca 2,3 mill inn­byg­ge­re på et områ­de som til­sva­rer omtrent Oslo innen­for Sto­re ring­vei. I til­legg til beboer­ne, pend­ler ca 5 mill (omtrent hele Nor­ges befolk­ning) inn til Paris hver dag. Like­vel har man fun­net plass til syk­lis­ter. Og man har vist at det kan gjø­res ras­ke­re enn i Oslo. Siden 2004, da arbei­det med å rea­li­se­re det som ble vedatt i 2001, star­tet, har man byg­get 750 km vei til­rette­lagt for sykkel.

Pro­ble­met er ikke at det ikke er plass til syk­lis­ter. Pro­ble­met er at bilis­ter tar uri­me­lig stor plass, og de er så sau­set inn i sin egen selv­god­het og selv­til­freds­het at de ser det som noe helt natur­lig at de skal få mye stør­re plass enn and­re. Den­ne meget illust­re­ren­de teg­nin­gen har bare en man­gel: Den har ikke tatt med den plas­sen som bru­kes til gate­par­ker­te biler:

PlassPåVeienVi kan ta med et bil­de til, som viser hvor stor plass 70 per­soner kre­ver i hen­holds­vis buss, på syk­kel og i bil. Den viser bare hvor stor plass bile­ne til 70 per­soner tar når de er par­kert, uten manøv­re­rings­rom når de skal ut og inn. Når de er i beve­gel­se tar de stør­re plass, om de skal ha trygg avstand mel­lom bile­ne. Så rea­li­te­ten er vel at bilis­te­ne kre­ver 2–3 gan­ger så mye plass som bil­det viser.

Trafikk_plassI Oslo er det vel­dig god plass. Hoved­hind­rin­gen er poli­ti­ker­nes prio­ri­te­ring av bil, og at de anser gate­par­ke­ring for de hel­li­ge bile­ne for å være mye vik­ti­ge­re enn sik­ker­het og frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter. Når halve gate­area­let er okku­pert til par­ke­ring, som her, da blir det lite plass igjen til å leg­ge til ret­te for sykling.

WIMG_0995DxODet er ikke plass som mang­ler, det er et spørm­sål om hvor­dan man dis­po­ne­rer den plas­sen som fin­nes. Og her lider Oslo under feil­prio­ri­te­ring gjen­nom lang tid. Tid­li­ge­re byråds­le­der Erling Lae kom­mer med en slags  selv­er­kjen­nelse av hva pro­ble­met er, da Aftenposten/Osloby spur­te ham i 2014.

Jeg hus­ker også at det var uenig­het for­di par­ke­rings­plas­ser måt­te tas bort.”

Erling Lae og Høyre­by­rå­det fei­get ut ved førs­te biltut, og prio­ri­ter­te gate­par­ke­ring. Hel­dig­vis har Guri Mel­by vist at hun har litt mer ben i nesen, men det hjel­per ikke så mye når man er junior­part­ner i et Høyre­do­mi­nert byråd. Oslo Høy­re at ved­tatt å prio­ri­te­re par­ke­ring frem­for frem­kom­me­lig­het for trikk i The­re­ses gt. Pin­lig. Å få Høy­re ut av byråds­kon­to­re­ne må være et over­ord­net mål ved val­get til høsten.

La oss bare slå fast en gang for alle: Påstan­den om at det er så trangt i Oslo er bare tøv. De enes­te ste­de­ne det er trangt, er inne i hode­ne til de som påstår at gate­ne er trange.

Bilen er hoved­pro­ble­met, ikke en løs­ning i byen. Og den tar like mye plass om fos­sil­mo­to­ren byt­tes ut med en elekt­ro­mo­tor, så elbil i by er et blind­spor som ikke er bærekraftig.

Om vi skal rive hele kvar­ta­ler? Ingen øns­ker vel det, selv om svært mye har blitt revet for å gi plass til monst­rø­se bil­vei­er.  Det må rives 240 boli­ger for å gi plass til et nytt tem­pel for bilis­men: E18 Vest­kor­ri­do­ren. (Det omta­les i for­skjøn­nen­de ven­din­ger som “inn­løs­ning” av 240 boli­ger. Men man får si det som det er. Det er eks­pro­pria­sjon og riving.) Synes syk­kel­ha­ter Hemp­kins at det er greit at man river så man­ge boli­ger for å gi plass til fle­re biler? I så fall er det ikke ver­re å rive noen hus for å få plass til syk­kel­vei­er, om nødvendig.

Vi kom­mer svært langt uten å rive noe som helst. Det er bare nød­ven­dig å fjer­ne gate­par­ke­ring, samt å sten­ge vei­er for bil­tra­fikk, even­tu­elt gjø­re dem enveis­kjør­te for moto­ri­sert tra­fikk, men ikke for syk­ler. Start med å sten­ge sen­trum og Grü­ner­løk­ka for gjen­nom­kjø­ring, samt å sten­ge lin­jen Nord­regt, Møl­ler­vei­en, Fre­dens­borg­vei­en, Thor Olsens gt for gjen­nom­kjø­ring, så kom­mer man et styk­ke. Fjern også all gate­par­ke­ring i “hoved­syk­kel­vei­en” (en dår­lig og ond­sin­net spøk fra Byrå­det) mel­lom Frog­ner Sta­dion og Slotts­par­ken og regu­ler den slik at det ikke blir gjen­nom­kjø­ring med bil der. Og rett opp ska­de­ne i Bjør­vi­ka og Dag Ham­mar­skjøld vei. Da har man kom­met et styk­ke på vei.

Syk­list­ha­ter Hemp­kins kla­ger over syk­lis­ter i Nor­ge som dri­ver idrett på vei­en. Han drar ikke den van­li­ge lek­sen om at man ikke ser det­te and­re ste­der. Men vi hører det så ofte, at jeg tar med det også.

I land som Dan­mark, Neder­land, Bel­gia, Frank­ri­ke, Spa­nia og Ita­lia er syk­kel­sport kjempe­stort. Både som pro­fe­sjo­nell kon­kur­ranse­idrett på topp­nivå, som ama­tør­idrett og som mosjons­ak­ti­vi­tet. Hvor tror folk at dis­se syk­lis­te­ne tre­ner? Tror folk at dis­se kjø­rer bil til et tre­nings­sen­ter for å tre­ne på en spin­ningsyk­kel, eller sit­ter hjem­me og syk­ler på rul­le mens de ser på video? Selv­føl­ge­lig gjør de ikke det. De syk­ler på vei­en, gjer­ne i grup­per. Den størs­te for­skjel­len er at i land med syk­kel­kul­tur blir syk­lis­te­ne respek­tert. Man ser ikke man­ge syk­list­ha­te­re som Ken­neth Hemp­kins, selv om det sik­kert fin­nes en og annen tul­ling der også.

Noe som syk­list­ha­ter Hemp­kins og and­re syk­list­ha­te­re bør ten­ke på, så sant de har evnen til å ten­ke, er at man skal lete svært godt for å fin­ne noe bilist­ha­te­re. Jeg omgås man­ge syk­kel­in­ter­es­ser­te per­soner. Jeg har ennå ikke møtt en enes­te bilist­ha­ter blant dem. At man­ge selv­opp­tat­te bilis­ter liker å se seg selv som hat­ob­jek­ter, kan­skje for å legi­ti­me­re sitt eget hat, betyr ikke at det­te hatet mot bilis­ter fak­tisk finnes.

De fles­te voks­ne syk­lis­ter kjø­rer også bil fra tid til annen. Selv om noen av oss har kom­met til at vi ikke har noe stort behov for bil, i alle fall ikke et behov som er stort nok til å for­sva­re kost­na­de­ne ved å ha bil. Men det betyr da slet­tes ikke at vi hater biler eller bilister.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email