Bjørvikagrisen skal sminkes på nytt

Selv Sta­tens veg­ve­sen synes omsi­der å ha for­stått at veg­ut­byg­gin­gen i Bjør­vi­ka har vært alt annet enn vel­lyk­ket. Nå skal det bli tryg­ge­re å syk­le i Bjør­vi­ka, kan vi lese. Det­te er den gode nyhe­ten, i føl­ge Osloby:

Tryg­ge­re og mer for­ut­sig­bart. Syk­lis­te­ne blir lig­gen­de i et felt inn mot for­tau­et med bil­tra­fikk bare på utsi­den, akku­rat som ellers i byen. Det enes­te unn­ta­ket er for­bi buss­holde­plas­sen. Er det buss på holde­plas­sen, vil den lig­ge på inn­si­den av syk­lis­te­ne, akku­rat som elelrs i byen. Syk­lis­te­ne vil få en egen tra­fikk­øy og eget tra­fikk­lys inne ved fortauet”

Helt sen­tra­le opp­lys­nin­ger, slikt som bred­den på syk­kel­fel­te­ne, det får vi ikke vite, ver­ken i Oslo­by eller på Sta­tens veg­ves­nes nett­si­der. Det er ikke len­ge siden fle­re etter­lys­te opp­lys­nin­ger fra Sta­tens veg­ve­sen om hva slags bred­de man plan­leg­ger på syk­kel­fel­te­ne i sitt nye skan­dale­pro­sjekt, Dag Ham­mar­skjølds vei. Men Sta­tens veg­ve­sen vil åpen­bart ikke ut med sli­ke opp­lys­nin­ger, i alle fall ikke før det er for sent å gjø­re noe.

Con­ti­nue read­ing Bjør­vika­gri­sen skal smin­kes på nytt