Bjørvikagrisen skal sminkes på nytt

Selv Sta­tens veg­ve­sen synes omsi­der å ha for­stått at veg­ut­byg­gin­gen i Bjør­vi­ka har vært alt annet enn vel­lyk­ket. Nå skal det bli tryg­ge­re å syk­le i Bjør­vi­ka, kan vi lese. Det­te er den gode nyhe­ten, i føl­ge Osloby:

Tryg­ge­re og mer for­ut­sig­bart. Syk­lis­te­ne blir lig­gen­de i et felt inn mot for­tau­et med bil­tra­fikk bare på utsi­den, akku­rat som ellers i byen. Det enes­te unn­ta­ket er for­bi buss­holde­plas­sen. Er det buss på holde­plas­sen, vil den lig­ge på inn­si­den av syk­lis­te­ne, akku­rat som elelrs i byen. Syk­lis­te­ne vil få en egen tra­fikk­øy og eget tra­fikk­lys inne ved fortauet”

Helt sen­tra­le opp­lys­nin­ger, slikt som bred­den på syk­kel­fel­te­ne, det får vi ikke vite, ver­ken i Oslo­by eller på Sta­tens veg­ves­nes nett­si­der. Det er ikke len­ge siden fle­re etter­lys­te opp­lys­nin­ger fra Sta­tens veg­ve­sen om hva slags bred­de man plan­leg­ger på syk­kel­fel­te­ne i sitt nye skan­dale­pro­sjekt, Dag Ham­mar­skjølds vei. Men Sta­tens veg­ve­sen vil åpen­bart ikke ut med sli­ke opp­lys­nin­ger, i alle fall ikke før det er for sent å gjø­re noe.

Vi skal mer­ke oss hvem som sier det­te: Sta­tens veg­ve­sens pro­sjekt­le­der i Bjør­vi­ka, Gre­te Tvedt. Gre­te Tvedt har vært pro­sjekt­le­der her len­ge, og hun var også pro­sjekt­le­der da man laget “Våg­hals­spran­get” og and­re ubru­ke­li­ge løs­nin­ger. Hun har også mar­kert seg med å for­sø­ke å bort­for­kla­re og unn­skyl­de fade­sen i Bjør­vi­ka med urik­ti­ge, det er fris­ten­de å si løgn­ak­ti­ge utta­lel­ser.

Når man har hatt pro­sjekt­le­der­an­svar for fade­sen, da bør man fri­tas for ansva­ret med å for­sø­ke å ret­te den opp. Her må noen som ikke har noe å for­sva­re, og som ikke har inves­tert noe pre­sti­sje i eksis­te­ren­de løs­ning, over­ta ansvaret.

Så til det hun sier. Nei, syk­lis­te­ne blir ikke lig­gen­de i et felt inn mot for­tau­et, slik det hev­des. Syk­lis­te­ne blir lig­gen­de i et alt for smalt syk­kel­felt mot et felt hvor det er plan­tet man­ge trær — dis­se trær­ne som for Sta­tens Veg­ve­sen er så mye vik­ti­ge­re enn liv og helse for syklister.

WIMG_1998_DxODet er en vesent­lig for­skjell. Syk­kel­felt er ingen god løs­ning, og skul­le ald­ri ha vært valgt i en gate som det­te. I siv­li­ser­te byer hvor man tar syklsi­ter på alvor, byg­ger man ikke slikt. Da byg­ger man fysisk adskil­te syk­kel­vei­er, noe man selv­sagt skul­le ha gjort her også (man må bare flyt­te trær­ne). Men når syk­kel­fel­tet går langs et for­tau, da gir for­tau­et en flukt­mu­lig­het når f.eks. bus­ser blir for nærgående.

WIMG_0237_DxOJeg har selv red­det med ved å røm­me opp på forate­ut fra en hen­syns­løs bussjå­før som for­søk­te å skvi­se meg mel­lom bus­sen og for­tau­et (det var dog ikke i Bjør­vi­ka). I Dron­ning Eufe­mias gate er den­ne mulig­he­ten stengt. Skal man hol­de fast ved syk­kel­felt, må de lages mye bre­de­re enn de 1,50 m som de er i dag. Etter syk­kel­hånd­bo­ken skul­le de ha vært minst 1,80 (og det skul­le de også ha vært etter det som gjaldt i 2003, Gre­te Tvedt). Men et sted som det­te trengs en eks­tra sikkerhetsmargin.

Nå fin­ner vi ikke noen om sik­ker­hets­mar­gi­ner for sli­ke til­fel­ler i dagens reg­ler eller hånd­bø­ker, i alle fall kan ikke jeg fin­ne det. Men i dagens syk­kel­hånd­bok kan vi bl.a. lese det­te om de til­fel­ler hvor man vel­ger den fra­rå­de­de “løs­nin­gen” med par­ke­rings­lom­mer innen­for syk­kel­felt, i avsnitt 3.3.4:

  • syk­kel­fel­tet utvi­des med 0,25 m og

  • en sik­ker­hets­sone på mini­mum  [min uth] 0,5 m etab­le­res mel­lom par­ke­rings­area­let og syk­kel­fel­tet (for å unn­gå kon­flikt ved åpning av bildør) ”

Anven­der man et noe til­sva­ren­de prin­sipp i Bjør­vi­ka, til­si­er det at syk­kel­fel­tet skal ha en bred­de på minst 2,05m, i til­legg til en sik­ker­hets­sone på 0,5m. Fort­satt er det for smalt. Etter Veg­ve­se­nets egen tolk­ning av tra­fikk­reg­le­ne, skal man ha minst 1,5 m avstand til syk­len­de ved passering/forbikjøring. Det er ikke mulig når man lager så sma­le syk­kel­felt som i Bjør­vi­ka. Skul­le det vært muilg, bur­de de vært minst 2,5m, som er minste­bred­den i Dan­mark. Men i Dan­mark tar man syk­lis­ter på alvor, så det er vel uri­me­lig å sam­men­lig­ne med et slikt land.

Man hol­der også fast ved den far­li­ge, sær­nors­ke idiot­løs­nin­gen hvor syk­kel­fel­tet avbry­tes av buss­lom­mer. Hel­ler ikke det er en løs­ning jeg kan hus­ke å ha sett i noe land hvor man tar syk­lis­ter på alvor. Teg­nin­gen på Sta­tens veg­ve­sens nett­si­der om det­te pro­sjek­tet, er inter­es­sant og deprimerende:

Bjørvika_resminkingDet lages et fysisk skil­le i form av en tra­fikk­øy mel­lom kjøre­felt og syk­kel­felt inn mot Nylands­vei­en (en vei som bur­de ha vært stengt for bil­tra­fikk, om man ikke had­de vært så hengt opp i å leg­ge til ret­te for bil­kjø­ring som man er i Sta­tens bil­veg­ve­sen). Slik bur­de det ha vært hele vei­en, og man bur­de ha flyt­tet trær­ne til den­ne tra­fikk­øyen. Men som vi kan skim­te helt nederst på bil­det: Det ser ut til å være en buss­holde­plass som avbry­ter sykk­le­fel­tet rett før tra­fikk­øyen begyn­ner. En helt ubru­ke­lig løs­ning. Buss­holde­plas­sen skul­le selv­føl­ge­lig ha lig­get på utsi­den av en tra­fikk­øy, slik som her i Køben­havn. Men som nevnt tid­li­ge­re: Dan­mark er et sivi­li­sert land hvor man, i mot­set­ning til i Nor­ge, tar hen­syn til syk­lis­ter i plan­leg­gin­gen. Dess­uten reg­ner man med at både fot­gjen­ge­re, bilis­ter og bussjå­fø­rer tar hen­syn til syk­lis­ter — noe man ikke gjør i Nor­ge. Så sam­men­lig­nin­gen er uri­me­lig over­for det usi­vi­li­ser­te bil­lan­det Norge.

WIMG_5894_DxOJeg har ennå ikke hørt noen fra Sta­tens veg­ve­sen bekla­ge det man har gjort i Bjør­vi­ka, og inn­røm­me at man ikke har løst opp­ga­ven på en til­freds­stil­len­de måte. Skal man kun­ne ret­te opp feil, er førs­te betin­gel­se at man erkjen­ner fei­len. Alle­re­de her svik­ter Sta­tens vegvesen.

Da jeg gikk inn på Sta­tens veg­ve­sens nett­side for Bjør­vi­ka, mer­ket jeg meg en ingress som enten er ny, eller som i alle fall jeg har over­sett. Der står det:

 “E18 Bjør­vi­ka­pro­sjek­tet er et byut­vik­lings­pro­sjekt hvor hoved­hen­sik­ten er å leg­ge tra­fik­ken lengst mulig bort fra sjø­kan­te­ne – i bak­kant av den nye boligutbyggingen.”

For det førs­te må det være helt feil å kal­le det­te “E18 Bjør­vi­ka­pro­sjek­tet”. E18 går i tun­nel. Det er ikke, og skal ikke være noen E18 på over­fla­ten i Bjør­vi­ka, bort­sett fra en “E18” for syklsi­ter. Jeg trod­de hoved­hen­sik­ten med Ope­ra­tun­ne­len var å få tra­fik­ken bort fra over­fla­ten for å fri­gjø­re det­te områ­det til noe annet enn biler. Det var da vel ald­ri menin­gen at man bare skul­le flyt­te bil­tra­fik­ken litt len­ger vekk fra sjøen?

Sta­tens veg­ve­sen pre­sen­te­rer også en dår­lig nyhet, nem­lig at den mid­ler­ti­di­ge syk­kel­vei­en på sør­si­den av Dron­ning Eufe­mias gate for­svin­ner. Jeg må over­late vur­de­rin­gen av hva det­te vil betyr til de som har det­te som sin dag­li­ge syk­kel­rute, noe jeg hel­dig­vis ikke har.

Vei­pro­sjek­tet i Bjør­vi­ka har vært en skan­da­le fra dag 1. Det hele er fun­da­men­talt galt, og Veg­ve­se­nets despe­ra­te for­søk på å red­de stum­pe­ne bare bekref­ter det­te. Men det hjel­per ikke å smin­ke gri­sen på nytt. Man må ta noen fun­da­men­ta­le grep, for å ret­te opp de fun­da­men­ta­le fei­le­ne som har vært gjort. Og da må Gre­te Tvedt og and­re som har hatt ansvar for fade­sen ut av prosjektet.

Vi ser at det­te pro­sjek­tet har blitt gjen­nom­ført akku­rat slik som Sta­tens veg­ve­sen plei­er å gjen­nom­føre sli­ke prosjekter:

Man har tenkt på bil. Så har man tenkt på bil, Så har man tenkt litt på kol­lek­tiv­tra­fikk. Så har man tenkt litt mer på bil. Så har man tenkt på trær. Så har man kom­met på at man også må ten­ke på fot­gjen­ge­re. Og så har man tenkt litt mer på bil igjen.

Syk­lis­ter? De bryr ikke Sta­tens veg­ve­sen seg om når de plan­leg­ger. Når alt annet, ikke minst trær­ne, har fått plass, slen­ger man på noen sma­le og ubru­ke­li­ge syk­kel­felt der det måt­te være litt plass igjen.

Vei­ene i Bør­vi­ka må ha blitt utfor­met i den hen­sikt å hind­re at folk syk­ler der. Sta­tens veg­ve­sen må gjer­ne si noe annet, men reul­ta­te­ne taler sitt tyde­li­ge språk, her som så man­ge and­re ste­der. Sta­tens veg­ve­sen vil ikke at syklsi­ter skal for­styr­re deres hel­li­ge biler. I et slikt per­spek­tiv, kan man si at de har lyk­kes godt.

Om jeg har for­stått det ret, vil det gå minst tre år før det kom­mer til å gå noen trikk i Dron­ning Eufe­mias gate. Da lig­ger løs­nin­gen helt i dagen: Legg asfalt i trikke­trasé­en, og la den være syk­kel­vei til det er klart for å lede trik­ken hit. Det gir Sta­tens veg­ve­sen og Oslo kom­mu­ne tre år til å fin­ne en ordent­lig og varig løs­ning. For å kom­me dit bør man utly­se en inter­na­sjo­nal kon­kur­ran­se, slik at man får med folk som kan det­te med å plan­leg­ge for sykkel.

Man­da­tet bør være klart. Den syk­kel­vei­en som skul­le ha vært byg­get etter regu­le­rings­ved­ta­ket i 2003 (som Sta­tens veg­ve­sen har “glemt”) skal byg­ges, og den skal byg­ges som en høy­kva­li­tets syk­kel­vei. Syk­lis­te­ne skal ikke ha noen dår­li­ge­re stan­dard enn det bilis­te­ne har fått, og det er vel seks kjøre­felt i tun­ne­len. Alt­så en seks­felts syk­kel­vei, hvor det både er plass til de ras­ke tran­port­syklsi­te­ne, og til de som hol­der et lave­re tem­po. Vide­re skal det være plass til trikk og buss, og man må løse pro­ble­met ved Ope­ra­en, hvor syk­kel­fel­tet all­tid er fullt at dro­sjer når fore­stil­lin­gen er slutt. Å byg­ge et slikt bygg uten av- og påstig­nings­plass for taxi og buss, er i bes­te fall sær­de­les korttenkt.

Så får man gjø­re det klart at frem­kom­me­lig­het for bil ikke er vik­tig. Det hele bør plan­leg­ges slik at det ikke er gjen­nom­kjø­ring med bil i Bjørvika.

Det kom­mer til å kos­te, og det kom­mer til å smer­te Gre­te Tvedt og and­re som har inves­tert per­son­lig pre­sti­sje i det som har vært gjort til nå. Men slik må det bli. Vei­ene i Bjør­vi­ka kan ikke bli lig­gen­de som de er len­ge. Jo ras­ke­re man ryd­der opp, desto enk­le­re og bil­li­ge­re blir det. Og vi skal sør­ge for å set­te hale på gri­sen så len­ge den er der, og si “hva var det vi sa”, når man må bru­ke sto­re beløp for å ret­te opp Sta­tens veg­ve­sens feil fra 2003 til 2015.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email