I vini di giro d’Italia 2015 — 1. etappe: San Lorenzo a Mare — Sanremo

Førs­te etap­pe i årets giro er en gans­ke kort lag­tem­po, på 17,6 km. Det skal være førs­te gang i et ritt av den­ne type hvor en etap­pe i sin hel­het går på en syk­kel­vei. Jeg synes at lag­tem­po er en mor­som øvel­se. Her vil det bes­te laget vin­ne, et lag som skal være disi­pli­nert og ha ryt­te­re med kjøre­styr­ke. Det er vel slik at første­mann i mål på vin­ner­la­get star­ter i den rosa trøy­en i mor­gen. Det vil også bli tids­dif­fe­ran­ser. Men på en så kort lag­tem­po vil de ikke bli så sto­re at det kom­mer til å bekym­re sammenlagtfavorittene.

T03_Spezia_planVi er i Liguria, som er kyst­stri­pen nord­vest i Ita­lia. Ser vi på det­te satte­litt­bil­det fra NASA, ser vi at det er et bratt klippe­land­skap. Den høy­slet­ten som vi ser innen­for klippe­bel­tet er Pie­mon­te. Vi er der hvor Alpe­ne går over i Appen­ni­ne­ne, uten at jeg våger med på å trek­ke gren­sen mel­lom de to fjellkjedene.

Liguria_dal_satelliteDet var et jern­bane­spor langs kys­ten. Det­te ble lagt ned i 2001, og erstat­tet av en mer moder­ne, tra­sé som i stor grad går i tun­nel. Sik­kert ras­ke­re og mer effek­tiv, men også kje­de­li­ge­re. Da gjor­de man det man bør gjø­re med sli­ke ned­lag­te jern­bane­lin­jer: Man laget en syk­kel­vei. Førs­te del av syk­kel­vei­en ble åpnet i 2008. Det er slikt man bør gjø­re med gam­le jern­bane­lin­jer. I Nor­ge bør det byg­ges nye syk­kel­vei­er på den gam­le Vest­fold­ba­nen når den nye byg­ges, og det bør byg­ges ny syk­kel­vei mel­lom Lar­vik og Pors­grunn. Når man vil vel­ge stat­lig regu­le­rings­plan for å øde­leg­ge Oslo med et monst­røst, nytt regje­rings­kvar­tal, da bør man også kun­ne vel­ge det for å få gode, sam­men­hen­gen­de syk­kel­vei­er. Men det er saker som får lig­ge til en annen gang.

Når syk­kel­vei­en føl­ger et gam­melt jern­bane­spor, betyr det at det ver­ken er krap­pe svin­ger eller brat­te bak­ker. Den er med and­re ord ikke sær­lig tek­nisk kre­ven­de, slik at det ikke bør være noen stor risi­ko for uhell. Jeg har syk­let der selv. Det er en fin og enk­le tur­vei langs kysten.

<edit>Jeg syk­let her i rolig tur­tem­po på en Brompton. Ver­den kan bli litt ander­le­des i stor fart. Orica-Gree­nEd­ge er tyde­lig­vis bekym­ret for at en del kan gå galt her.</a>

Her star­ter syk­kel­vei­en i San Loren­zo. Men om det er akku­rat her åpnings­etap­pen star­ter, vet jeg ikke. Det er i alle fall et popu­lært sted å star­te for de som vil ut på en syk­kel­tur på den­ne vei­en. De som vil ta turen kan leie syk­kel her (eller i Sanremo).

WIMG_3963_DxOOg her er noe av vei­en de skal syk­le på. Man kan jo mer­ke seg at det her er en hvit stri­pe mel­lom syk­kel­vei og fot­gjen­ger­om­rå­de. Det må bety at Ita­lia ikke har like håp­løse reg­ler som Nor­ge, slik at den­ne type løs­ning er helt OK i Ita­lia, som i svært man­ge and­re land — bare ikke i Norge.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Liguria er ikke det mest spen­nen­de vin­om­rå­det i Ita­lia. Det mes­te av den vinen som pro­du­se­res i områ­det sel­ges lokalt, ikke minst til turis­ter som besø­ker områ­det. Men jeg er litt usik­ker på om man her har den sam­me begeist­rin­gen for den loka­le vinen som man ellers så ofte møter i Ita­lia. Da jeg sist høst, på en res­tau­rant i San­re­mo, ba om en lokal hvit­vin, fikk vi en Char­don­nay fra Pie­mon­te. Det er rik­tig­nok ikke så vel­dig langt fra Liguria til Pie­mon­te. Men det var like­vel ikke det­te jeg tenk­te på da jeg ba om lokal vin.

Men dagen etter fant jeg hel­dig­vis en vin­hand­ler som gjer­ne vil­le sel­ge lokal vin.

WIMG_3949_DxODet­te er vin­om­rå­de­ne i Liguria.

winesite_map_IT_LiguriaLiguria­kys­ten er bratt, med ter­ras­ser. Det gjør det vans­ke­lig og dyrt å pro­du­se­re bl.a. vin.

Vi er langt vest i Liguria. Men vi star­ter enda len­ger vest, helt opp mot gren­sen til Frank­ri­ke. Vi star­ter i områ­det Dol­ceacqua, hvor vi fin­ner rødvi­nen Rosse­se di Dol­ceacqua. Jeg kan ikke ita­li­ensk, men dol­ceacqua må bety noe slikt som søtt vann.

Dol­ceacqua er områ­det rundt en mid­del­al­der­lands­by ved sam­me navn.

"Dolceacqua38 - Panorama del paese vecchio" by Dongio - Own work. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dolceacqua38_-_Panorama_del_paese_vecchio.jpg#/media/File:Dolceacqua38_-_Panorama_del_paese_vecchio.jpg
Dolceacqua38 — Pano­ra­ma del paese vecchio” by Don­gio — Own work. Licensed under Pub­lic Domain via Wiki­me­dia Commons

WIMG_4914_DxORosse­se er en lokal drue, som visst­nok bare dyr­kes i et gans­ke begren­set områ­de her, i alt ca 280 hek­tar. Den gir best resul­tat når den dyr­kes i ter­ras­ser. I “Nati­ve Wine Gra­pes of Italy” site­res Filip­po Ron­del­li fra den aner­kjen­te pro­du­sen­te­ne Ter­re Bian­che, hvor han sier:

Ros­ses di Dol­ceacqua is an era­ly ripe­ning varie­ty that needs water-retai­ning, bet­ter ven­ti­la­ted hill­side viney­ard loca­tions in order to reach the best pos­sib­le equi­li­bri­um betwe­en sugar buil­dup, fresh­ness and poten­tail alco­hol. That com­bi­na­tion is never achie­ved, how­e­ver, if vines are plan­ted to clo­se to the sea.”

Ita­li­ensk vin beskri­ves Rosse­se slik:

Rosse­se er en for­holds­vis tynn­skal­let druem som oftest gir rea­livt lyse viner med en karak­te­ris­tisk og meget aro­ma­tisk duft av i ret­ning av fio­ler og roser. Vine­ne har som regel mode­rat syre og hel­ler ikke mye tan­ni­nenr, men ofte et stref av bit­ter­het i mun­nen. De bed­re vine­ne, frem­stilt ved lave­re utbyt­ter, har gjer­ne noe høy­ere alko­ho­lo­inn­hold, er ofte fat­lag­re­de og tåler fle­re års fatlagring.”

Vin­mono­po­let har to Rosse­se di Dol­ceacqua i sine lister.

9788251658140I sin bok En ver­den av vin skri­ver Geir Salve­sen om sin favo­ritt­res­tau­rant i San­re­mo, Il Som­mergi­bi­le, som betyr under­vanns­båt. Han er en av Nor­ges leden­de vin­skri­ben­ter, men dess­ver­re skri­ver han ikke noe om hvil­ke viner han vel­ger på den­ne restauranten.

I gårs­da­gens over­sikt over vin­lit­te­ra­tur, var den en bok jeg glem­te å ta med: 0198609906Jan­cis Robin­sons The Oxford Com­pa­nion to Wine er et vin­lek­si­kon hvor ten­ke­lige og uten­ke­lige tema­er er orga­ni­sert alfa­be­tisk. Det er en stor og inn­holds­rik bok som har fått man­ge pri­ser. The Oxford Com­pa­nion to Wine er en nyt­tig bok å ha i vin­bi­blio­te­ket, men det er ikke den førs­te boken jeg vil­le ha kjøpt. Den er fin som opp­slags­verk, men ikke en bok man leser så mye i for å få over­sikt over vin­om­rå­der. Den har hel­ler ikke så man­ge kart og illust­ra­sjo­ner som “The World Atlas of Wine” .

I vini del Giro d’Italia 2015

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.