Sykkelvei over Rådhusplassen, @gurimelby @HansSnuble

Råd­hus­plas­sen er en av byens fine plas­ser. Men sam­ti­dig lig­ger den der som et monu­ment over plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re som ikke vil ha syk­lis­ter i byen. Jeg vet at de sier at syk­lis­ter er vik­tig. Men poli­ti­ke­re og plan­leg­ge­res ord er lite verdt, i den grad de er verdt noe i det hele tatt. Det er deres hand­lin­ger som viser de reel­le prio­ri­te­rin­ge­ne. Råd­hus­plas­sen er vir­ke­lig et stort monu­ment over mang­len­de handle­kraft og gjennomføringsevne.

I hand­ling viser Bymiljø­eta­ten, Plan- og byg­nings­eta­ten (som jeg skal kom­me til­ba­ke til ved en sene­re anled­ning) og Sta­tens veg­ve­sen at de har en hem­me­lig stra­te­gi for å få syk­lis­ter ut av byen, og at det er den­ne de føl­ger i prak­sis. Det er en bit for bit stra­te­gi, hvor man sten­ger mulig­he­ten for syk­ling i det ene områ­det etter det and­re, til det til slutt ikke er noe igjen.

Nå ser det ut til at de vil sabo­te­re Råd­hus­plas­sen også. Hva vil dere, Bård Fol­ke Fred­rik­sen, Guri Mel­by og Hans Edvard­sen? Dyt­te syk­lis­te­ne utfor kan­ten på Råd­hus­bryg­gen, og smi­le for­nøyd når de druk­ner? Siden 1994 har det vært regu­lert syk­kel­vei her (Det står 1997 i bre­vet, men regu­le­rings­kar­tet sier 1994). Skjønt Kvar­dags­syk­list har påvist at det kan­skje ikke er det de har regu­lert like­vel.

Bymiljø­eta­ten har sendt svar på spørs­mål fra Harald Nis­sen (MDG) om syk­kel­tra­se­en over Råd­hus­plas­sen. Nå har Guri Mel­by i prak­sis sendt det sam­me sva­ret til Byut­vik­lings­ko­mi­te­en. Sva­ret bre­kref­ter at også Bym­ljøt­eta­ten er syk­kel­sa­bo­tø­rer som ikke øns­ker syk­lis­ter i byen, og byråd Guri Mel­by har slukt sva­ret rått. Men sva­ret er basert på helt feil­ak­ti­ge pre­mis­ser. Jeg viser først til spørs­må­le­ne fra Harald Nis­sen, gjen­gitt i Guri Mel­bys brev:

Jeg for­står av Plan-og byg­nings­eta­tens rede­gjø­rel­se at opp­mer­king av den ved­tat­te syk­kel­tra­se­en ble lagt på vent i 1997 for­di opp­mer­king uten fysisk skil­le vil­le være i strid med tra­fikk­reg­le­ne. Enav­kla­ring av reg­le­ne var ven­tet i løpet av 1998.

 1. Ble det­te avklart, og i så fall med hvil­ket utfall for lov­lig­he­ten av visu­ell opp­mer­king avsykkelvei?

Vide­re for­står jeg at det pågå­en­de plan­ar­bei­det har som pre­miss at syk­kel­tra­se­en over Råd­hus­plas­sen ikke skal ha fysisk skil­le mot res­ten av plas­sen, men mer­kes opp visu­elt eller med and­re virkemidler.

 1. Er en ny syk­kel­tra­se uten fysisk skil­le vur­dert opp mot tra­fikk­reg­le­ne og annet rele­vant regelverk?

Jeg viser for øvrig til defi­ni­sjo­ne­ne i tra­fikk­reg­le­nes para­graf 1.

f) Gang­veg og syk­kel­veg: Veg som ved offent­lig tra­fikk­skilt er bestemt for gåen­de, syk­len­de eller kom­bi­nert gang- og syk­kel­tra­fikk. Vegen er skilt fra annen veg med gress­plen, grøft, gjer­de, kant­stein eller på annen måte.

g) Syk­kel­felt: Kjøre­felt som ved offent­lig tra­fikk­skilt og opp­mer­king er bestemt for syklende.

h) For­tau: Anlegg for gåen­de som er skilt fra kjøre­ba­nen med kantstein.

3. Er den nye syk­kel­tra­se­en over Råd­hus­plas­sen tenkt skil­tet med tra­fikk­skilt utover visningsskilt?”

Er det Tor­ne­ro­se som har styrt Plan- og byg­nings­eta­ten siden 1997? Man har åpen­bart sovet dypt og godt, siden det har tatt bort­imot 20 år å få et svar. Snakk om ubru­ke­lig etat!

Så til sva­ret fra Guri Melby:

“1. Siden regu­le­rings­pla­nen ble ved­tatt i 1997, har det ikke skjedd noen lov­end­rin­ger hva gjel­der opp­mer­king på det­te området.”

Først litt for­melt pirk: Man ven­ter at saks­be­hand­ler­ne i Bymiljø­eta­ten vet for­skjel­len mel­lom en lov og en for­skrift, og at tra­fikk­reg­le­ne er en for­skrift, ikke en lov. At folk som job­ber med tra­fikk­plan­leg­ging ikke kan det­te, er pin­lig. Jeg har hørt ryk­ter om at noen byrå­kra­ter har hev­det at opp­mer­king av syk­kel­vei med en malt strek “ikke er lov”.  Jeg har til og med hørt at noen skal ha sagt at det var noen EU-reg­ler sm sa at man ikke kun­ne gjø­re slik. Det sis­te er i alle fall tøv, i og med at det­te er en svært van­lig løs­ning i man­ge EU-land. Jeg skul­le gjer­ne ha sett begrun­nel­sen fra de som kom med dette.

 En strek i vei­en er ikke ulov­lig, og i alle fall ikke mer ulov­lig enn de tåpe­li­ge morse­teg­ne­ne som er malt opp langs Akers­hus­stran­da, som blir glat­te og far­li­ge når det reg­ner. Men det å lage en vei som får syk­lis­ter til å try­ne på glatt føre, det er vel en del av til­ta­ke­ne for å jage syk­lis­ter ut av byen.

Det er hel­ler ikke noe mer “ulov­lig” enn den opp­mer­kin­gen som er på de ubru­ke­li­ge “syk­kel­for­tau­ene” i Råd­hus­gt. Men de vil ikke være “skilt fra annen veg med gress­plen, grøft, gjer­de, [eller] kant­stein”. Og da er det kan­skje ikke syk­kel­vei. Men hva så? Hva betyr det i prak­sis om det for­melt er syk­kel­vei eller ikke, annet enn at noen para­graf­ryt­te­re i Bymiljø­eta­ten (og kan­skje Sta­tens veg­ve­sen) får litt fle­re grå hår i hodet?

Hvis man mer­ker opp at et områ­de er for syklsi­ter, da vil det kun­ne bidra til at også nors­ke fot­gjen­ge­re kan­skje en gang lærer at de må ta hen­syn til syk­lis­ter, og ikke bare vir­re rundt som hode­løse høns — slik de stort sett gjør i dag. Køben­havn og Amster­dam frem­e­hevs gjer­ne som gull­stan­dar­den når det gjel­der syk­kel­byer. En vesent­lig for­skjell mel­lom de to byene og Oslo, er at i Køben­havn og Amster­dam respek­te­rer fot­gjen­ge­re (og bilis­ter) syk­lis­ter, og har skjønt at de skal hol­de seg borte fra områ­der som er satt av til syklister.

 Men man må lese tra­fikk­reg­le­ne litt mer grun­dig, og da gir egent­lig løs­nin­gen seg selv:

 Syk­kel­felt er defi­nert som “Kjøre­felt som ved offent­lig tra­fikk­skilt og opp­mer­king er bestemt for syk­len­de”.

Det står ingen ste­der i tra­fikk­reg­le­ne at sykel­felt for­ut­set­ter at det også er kjøre­felt for biler ved siden av, selv om det kan hen­de det var det­te man tenk­te på da reg­le­ne ble utfor­met. Opp­mer­king og skilt, voi­là: Det er et syk­kel­felt. At tra­fikk­reg­le­ne er pre­get av dår­lig regel­hånd­verk, ikke minst det som gjel­der syk­kel, er ikke noe nytt.

 Maler man opp et syk­kel­felt over Råd­hus­plas­sen og set­ter opp skilt, da er det kank­sje ikke syk­kel­vei. Men det er syk­kel­felt i føl­ge trafikkreglene.

Sør­ger man bare for at syk­kel­felt over Råd­hus­plas­sen er bred nok, vil de kun­ne fun­ge­re langt bed­re enn de sma­le blod­stri­pe­ne man har malt opp i Bjørvika.

 Så til sva­re­ne på spørs­må­le­ne nr 2 og 3. Inn­led­nings­vis kan vi bl.a. lese:

 “Gene­relt er det øns­ke­lig å gi syk­lis­ter god frem­kom­me­lig­het ved egen til­rette­leg­ging, men på Råd­hus­plas­sen er det usik­kert om det­te er rik­tig prin­sipp. Bak­grun­nen for det­te er hen­sy­net til tra­fikk­sik­ker­he­ten for gåen­de og syklende.”

 Mener du vir­ke­lig det­te, Guri Mel­by? At hen­sy­net til tra­fikk­sik­ker­he­ten for gåen­de og syk­len­de kan til­si at det ikke er øns­ke­lig med god frem­kom­me­lig­het og egen til­rette­leg­ging? Eller har du gått inn i den sam­men søv­nen som har pre­get det­te arbei­det i 25 år, og skre­vet under på det­te i søv­ne? Hvis du mener det­te, da skuf­fer du vir­ke­lig. Da kan syk­lis­ter vir­ke­lig ikke sto­le på deg og Venst­re. Her bør du skjæ­re igjen­nom, og gjø­re det helt klart at det skal leg­ges til ret­te for syk­lis­ter over Råd­hus­plas­sen. Det skul­le vært gjort for 25 år siden. Fest­nings­tun­ne­len ble åpnet i janu­ar 1990, og da for­svant bile­ne fra Råd­hus­plas­sen. Den gang var Råd­hus­plas­sen fak­tisk enda ver­re enn Dron­ning Eufe­mias gate er i dag, så utro­lig det denn kan høres ut. Pla­nen for syk­kel­vei skul­le da ha vært klart og ha vært gjen­nm­ført straks det ble prak­tisk mulig.

 (Om min hukom­mel­se stem­mer, så var det fak­tisk syk­kel­vei over Råd­hus­plas­sen på begy­nenl­sen av 1990-tal­let. Men den for­svant da man la trik­ken der, og kom ald­ri til­ba­ke. Jeg tror det skjed­de mens du var sam­ferd­sels­by­råd, Ray­mond Johan­sen. Så skul­le du bli byråds­le­der fra høs­ten, Ray­mond Johan­sen, da er det­te en av de syn­de­ne du må sva­re for, og ret­te opp.)

 Til­ba­ke til bre­vet til byut­vik­lings­ko­mi­te­en. Her kan vi lese:

 “Det er to hoved­prin­sip­per for til­rette­leg­ging for syk­lis­ter over Råd­hus­plas­sen som vur­de­res : (1) Syk­lis­te­ne gis ret­tig­he­ter i egen tra­se ved tra­fikk­skilt og opp­mer­king, eller (2) tra­se­en syn­lig­gjø­res i belegg, ved vis­nings­skilt og/eller på annet vis uten at syk­lis­te­ne gis spe­si­el­le rettigheter.”

Det­te er hen­tet fra sva­ret til Hans Nil­sen, og er under­teg­net av direk­tør i Bymiljø­eta­ten, Hans Edvard­sen. Her lever han vir­ke­lig opp til sitt twit­ter­navn @HansSnuble.  For her går han vir­ke­lig på trynet.

Hva slags ret­tig­he­ter får syk­lis­ter om tra­se­en mer­kes opp? Når fryk­ten for å gi syk­lis­ter “ret­tig­he­ter” bru­kes som begrun­nel­se for ikke å vil­le leg­ge til ret­te, da skyl­der Bymiljø­eta­ten oss i alle fall en for­kla­ring på hva slags ret­tig­he­ter det­ter er. Eller de kan bare inn­røm­me at de har “dri­ti på dra­get”, snub­let og gått på try­net, og trek­ke det hele til­ba­ke med en beklagelse.

Et spørs­mål som noen må stil­le til Guri Mel­by når den­ne saken skal behand­les i Byut­vik­lings­ko­mi­te­en, er omtrent dette:

Byrå­den viser til at man er skep­tisk til at syk­lis­ter skal få ret­tig­he­ter, og der­for ikke vil lage syk­kel­vei over Råd­hus­plas­sen. Hvil­ke ret­tig­he­ter mener byrå­den at syk­lis­ter vil få, der­som det anleg­ges syk­kel­vei over Rådhusplassen?

Skul­le man ikke få et til­freds­stil­len­de svar, er et åpen­bart opp­føl­gings­spørs­mål dette:

Når det hele er basert på den pre­miss at man er skep­tisk til å gi syk­lis­ter ret­tig­he­ter, da kan saken ikke behand­les så len­ge det ikke er rede­gjort for hva slags ret­tig­he­ter syk­lis­te­ne even­tu­elt vil få.

Tanke­gan­gen byg­ger på en fun­da­men­tal mis­for­stå­el­se av tra­fikk­reg­le­ne. Vi har svært få ret­tig­he­ter i tra­fik­ken, uan­sett kjøre­tøy eller om vi er fot­gjen­ge­re. Vi har man­ge plik­ter, men det er fak­tisk noe helt annet. Vi har som kjø­ren­de ikk­ke for­kjørs­rett for tra­fikk som kom­mer fra venst­re, Vi har vike­plikt for tra­fikk som kom­mer fra høy­re. Nyan­ser, javel, men vik­ti­ge nyan­ser, som uttryk­ker en grunn­hold­ning. Vei­tra­fikk­lo­ven og tra­fikk­reg­le­ne er utfor­met i en plikt­ter­mi­no­lo­gi, ikke en ret­tig­hets­term­ni­no­lo­gi. Det gir uttrykk for et grunn­leg­gen­de prin­sis­pp, og er ikke til­fel­dig. De enes­te til­fel­le­ne hvor jeg kla­rer å kom­me på at man etter tra­fikk­reg­le­ne har fått en “rett” er der det er skil­tet for­kjørs­rett, enten på en strek­ning, i et kryss eller ved møting når vei­en er snev­ret inn.

Noen gan­ger bru­ker tra­fikk­reg­le­ne ordet “kan”, f.eks. i §§ 18 og 19, med sær­li­ge bestem­mel­ser for hen­holds­vis syk­len­de og gåen­de. Ordet “kan” uttryk­ker her en til­la­tel­se, ikke en ret­tig­het. Om det er noen bestem­mel­ser i tra­fikk­reg­le­ne som gir syk­lis­ter noen “ret­tig­he­ter”, må det være § 18. Men ikke noe av det som står der vil få noen betyd­ning i en even­tu­ell syk­kel­vei over Rådhusplassen.

Alt annet er plikter.

Grunn­re­ge­len for tra­fikk i veg­tra­fikk­lo­ven § 3 gjel­der uan­sett hvor­dan opp­mer­kin­gen er:

Enhver skal fer­des hen­syns­fullt og være akt­på­gi­ven­de og var­som så det ikke kan opp­stå fare eller vol­des ska­de og slik at annen tra­fikk ikke unø­dig blir hind­ret eller forstyrret.

Veg­fa­ren­de skal også vise hen­syn mot dem som bor eller opp­hol­der seg ved vegen.”

Fot­gjen­ge­re har stort sett lov til å gå i syk­kel­vei og syk­kel­felt. Men en ube­tin­get rett er det ikke. Det­te er regu­lert i tra­fikk­reg­le­ne § 19 (1), som lyder:

Gåen­de skal nyt­te gang­veg, for­tau eller vegens skul­der. Er det ikke rime­lig på grunn av far­ten m.v. eller mulig å gjø­re det­te, kan gåen­de nyt­te syk­kel­veg, syk­kel­felt eller kjørebane.”

Hvis det mer­kes opp syk­kel­felt (eller syk­kel­vei) over Råd­hus­plas­sen, vil fot­gjen­ger­ne kun­ne bru­ke res­ten av plas­sen, og det er ingen rime­lig grunn til at de ikke skal gjø­re det. Da skal de bru­ke den, og det er ikke til­latt for fot­gjen­ge­re å benyt­te syk­kel­vei eller syk­kel­felt. Så vel­dig mye betyr det ikke i prak­sis. Far­ten skal avpas­ses etter for­hol­de­ne. Akku­rat som bilis­ter må avpas­se far­ten etter at det er syk­lis­ter i vei­en, må syk­lis­ter avpas­se far­ten etter at det er fot­gjen­ge­re der, enten det er til­latt å være der eller ikke. Man har ikke påkjørs­rett, eller ikke når noen fer­des ulov­lig å et områ­de. I til­legg til det­te, gjel­der tra­fikk­reg­le­ne § 13 (1) som lyder:

“Kjø­ren­de må kun­ne stan­se på den veg­strek­ning som den kjø­ren­de har over­sikt over, og foran enhver påreg­ne­lig hindring.”

Sør­ger man for noen godt opp­mer­ke­de fot­gjen­ger­felt over syk­kel­vei­en, vil syk­lis­ter ha vike­plikt for fot­gjen­ge­re som krys­ser der. Man vil uan­sett kun­ne syk­le over Råd­hus­plas­sen, uan­sett hvor­dan den mer­kes opp — med mind­re man tar det helt ut og skil­ter syk­ling for­budt.  Hvis man ikke gir syk­lis­ter “ret­tig­he­ter”, da kan man vel hel­ler ikke mer­ke opp fot­gjen­ger­felt. For fot­gjen­ger­felt over for­tau, gir ikke sær­lig mening.

Det vi der­imot kan gjø­re, og som er den enes­te “ret­tig­he­ten” syk­lis­ter vil få om man mer­ker opp, er å rin­ge hef­tig og iltert på fot­gjen­ge­re for å for­tel­le at de ikke har noe i syk­kel­vei­en å gjø­re. Og det kom­mer i alle fall jeg til å gjø­re, uan­sett om det for­melt er det ene eller det andre.

Det heter vide­re i bre­vet til Byutviklingskomiteen:

(1) Hvis syk­lis­te­ne skal gis ret­tig­he­ter , må det­te skje ved at det etab­le­res et fysisk skil­le mel­lom syk­lis­ter og gåen­de. Gene­relt kan det­te gjø­res med kantstein/rabatt, grøft eller lik­nen­de. En mulig utfor­ming kan være å sen­ke syk­kel­tra­se­en og anleg­ge kant­stein på beg­ge sider. Iføl­ge tra­fikk­reg­le­ne vil da Råd­hus­plas­sen defi­ne­res som for­tau og syk­kel­tra­se­en kan skil­tes og mer­kes på van­lig måte. En mar­ke­ring med hvit stri­pe langs tra­se­en uten kant­stein med høyde­for­skjell mel­lom for­tau og syk­kel­vei, vil ikke gi ret tig­he­ter på sam­me måte. Det har ikke skjedd noe nend­rin­ger i lov­ver­ket på det­te områ­det siden regu­le­rings­pla­nen ble ved­tatt i 1997.”

Det­te er alt­så feil. Syk­lis­te­ne får ingen ret­tig­he­ter, kan­skje bort­sett fra ret­ten til å bru­ke ringe­klok­ken.  Og det var alt­så det­te med lov og for­skrift. Kan­skje ikke så vel­dig vik­tig, men pin­lig at eta­ten ikke kla­rer å hol­de styr på det. Mar­ke­ring med hvit stri­pe + skilt gjør det til syk­kel­felt, og i prak­sis er det ikke noen for­skjell her. Deres and­re alter­na­tiv er dette:

“(2) Hvis syk­lis­te­ne ikke gis spe­si­el­le ret­tig­he­ter, mener både BYM, Plan — og byg­nings­eta­ten ( PBE ) og SvRø at det er nød­ven­dig med mar­ke­ring av syk­kel­tra­se­en p å grunn av de sto­re fot­gjen­ger­strøm­me­ne på plas­sen. Det­te kan for eksem­pel være ned­fel­ling av lys­punk­ter, inn­fes­ting av sym­bo­ler eller en annen teks­tur på beleg­get. Det kan også bli nød­ven­dig å til­rettel egge for fot­gjen­ger­krys­sing av syk­kel­tra­se­en på bestem­te steder/plasser og at fot­gjen­ge­re ledes fram til dis­se ste­de­ne. Det­te bør i så fall ikke skje ved fysis­ke stengs­ler, men ved virke­mid­ler som opp­rett­hol­der Råd­hus­plas­sen som en åpen plass. En mar­ke­ring anses som posi­tivt for syk­lis­te­ne og vil også gi økt for­ut­sig­bar­het for fotgjengere.”

Jeg skul­le likt å få vite hva slags “spe­si­el­le ret­tig­he­ter” BYM, PBE og SvRø mener at syk­lis­ter får ved en slik opp­mer­king. Å lage en alter­na­tiv mer­king bli ærlig talt bare tull, og dess­uten sik­kert dyrt. Og en slik alter­na­tiv opp­mer­king er vel akku­rat like “ulov­lig” som annen opp­mer­king som ikke er i hen­hold til tra­fikk­reg­ler, skilt­reg­ler og vei­nor­ma­ler? Om man føl­ger alter­na­tiv 2, da vil vel Råd­hus­plas­sen for­melt sett være for­tau. Da bør vi også ta med det som Syk­kel­hånd­boka sier om fortau:

3.5.1 For­tauFor­tau er ikke et anlegg for syk­len­de, men det er på vis­se betin­gel­ser til­latt å syk­le på for­tau, jf. kapit­tel 1.4. For­tau kan være et alter­na­tiv for syk­len­de under føl­gen­de forhold:

 • som alter­na­tiv til syk­kel­felt (for barn og eldre)
 • i områ­der med få gående

For­tau bør ikke inn­gå som len­ker i hoved­nett for sykkel.”

Merk det­te: “For­tau bør ikke inn­gå som len­ker i hoved­nett for syk­kel”. For­slag 2 i bre­vet til Byu­vik­lings­ko­mi­te­en vil være i strid med det­te. Vi kan også ta med det som Veg­ve­se­net sier om syk­ling på for­tau, i sin kom­men­tar til trafikkreglene:

syk­ling på for­tau og and­re områ­der for­be­holdt gåen­de [er] bare til­latt når gang­tra­fik­ken er liten. Av den grunn vil slik syk­ling ofte være ute­luk­ket i bystrøk.”

Men slikt bryr man seg visst ikke om. Oslo har tid­li­ge­re hatt en sam­ferd­sels­by­råd [Peter N Myh­re, som repre­sen­ter­te de onde mak­ter i FrP], som hen­vis­te syk­lis­ter til å bru­ke for­tau­ene. Bilist­pa­ri­tet Høy­re log­ret og applau­der­te. Oslos syk­kel­po­litkk var med and­re ord basert på at syk­lis­ter skul­le syk­le ulov­lig på for­tau­et. Ikke rart det har blitt kon­flik­ter mel­lom syk­lis­ter og gåen­de. Og de byrå­kra­ter som var opp­tatt av å for­tel­le at det var “ulov­lig” å mer­ke opp syk­kel­vei, satt åpen­bart muse­stil­le og så på at Oslo baser­te sin syk­kel­po­li­tikk på ulovligheter.

Jeg skul­le også gjer­ne ha sett de tra­fikk­sik­ker­hets­vur­de­rin­ger som ble gjort da trik­ken ble lagt over Råd­hus­plas­sen, og da man plut­se­lig fant på å sen­de 70 bus­ser i timen over Råd­hus­plas­sen. Eller er det slik at man gir blaf­fen i sik­ker­het for fot­gjen­ge­re (og syk­lis­ter) når Ruter vel­ger en egent­lig helt unød­ven­dig buss­tra­sé over Rådhusplassen?

Det den­ne saken egent­lig viser, er at vi har et håp­løst regel­verk. Tra­fikk­reg­le­ne må revi­de­res og utfor­mes slik at syk­lis­ter tas alvor­lig, og ikke bare defi­ne­res ut som en paria­kas­te i tra­fik­ken. Det kan ikke Oslo kom­mu­ne end­re, men de kan pres­se på Veg­di­rek­to­ra­tet og Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet for å få gjort noe med det.

I dag har vi en “syk­kel­vei” over Rådhusplassen.Det kjøre­fel­tet som er lagt over Råd­hus­plas­sen er skil­tet med “For­budt for motor­vogn”, med under­skilt “gjel­der ikke buss i rute”. Vi ser for så vidt her som and­re ste­der med til­sva­ren­de skilt (f. eks. i Torg­gata), at man­ge bilis­ter har en tendens til å glem­me at de har motor. Men det er en annen sak. Uan­sett: Det er lov å syk­le her. Skul­le man vel­ge å skil­te om til kol­lek­tiv­felt, så har syk­lis­ter lov til å bru­ke dis­se også. Men da må man vel reg­ne med at Råd­hus­plas­sen blir full av elbi­ler. Ta vei­en i bruk. Vit at det er lov å syk­le her, og ikke la deg pro­vo­se­re av en bussjå­før som tror han eier vei­en (noe han ikke gjør).

WIMG_9749_DxOHvis Oslo kom­mu­ne ikke har fått ut fin­ger’n innen 2017, er det bare å la den lig­ge der og skil­te den om til syk­kel­vei — og fort­set­te syk­kel­vei­en gjen­nom Råhus­gt og gjen­nom Bjørvika.

Du har tyde­lig­vis for dår­li­ge råd­gi­ve­re, Guri Mel­by, som for­le­der deg til å feil­in­for­me­re Bysty­ret, ved å sen­de et brev som dette.

Oslo har noen usam­men­hen­gen­de små­strek­nin­ger til­rette­lagt for syk­kel — med gjen­nom­gå­en­de svært dår­lig stan­dard. Akku­rat nok til at poli­ti­ker­ne kan vas­ke de svar­tes­te flek­ke­ne fra sin sam­vit­tig­het, og si at de fak­tisk gjør noe. Det er for frag­men­tert og usam­men­hen­gen­de til at det kan kal­les et nett. Det er fullt av “mis­sing links” som gjør at de få strek­nin­ge­ne hvor det fak­tisk er litt til­rette­leg­ging i prak­sis er gans­ke verdi­løse. Et av ver­ste hul­le­ne i det­te “syk­kel­net­tet”, og den vik­tigs­te len­ken som mang­ler, er en øst-vest for­bin­del­se mel­lom Gam­le­byen og Aker bryg­ge.  I dag kan man syk­le på en sted­vis gans­ke god (men for smal) syk­kel­vei vest­fra inn til Dokk­vei­en ved Aker bryg­ge. Der er det brå­stopp, og der­fra er det kaos. Her må hele strek­nin­gen plan­leg­ges under ett, fra krys­set Munkedamsveien/Dokkveien til St Hall­vards gate. Det må bli slutt på at man lager 17 meter her og 38 meter der.

Polit­ker­ne og plan­leg­ger­ne gjør sitt ytters­te for å opp­rett­hol­de det så ofte omtal­te øst-vest skil­let i byen. Om øst og vest skal møtes, så skal det i alle fall ikke skje på syk­kel. Kom­mer man vest­fra, må man først gjen­nom den far­li­ge Dokk­vei­en. (Jeg har selv fått et hjul ned i trikke­skin­ne­ne der, noe som end­te med krave­bens­brudd. Jeg er fort­satt litt sur på meg selv for at jeg kun­ne syk­le så ama­tør­mes­sig i en vei med trikke­skin­ner, selv om skul­de­ren hel­dig­vis er helt fin nå. Jeg bur­de vel ha regist­rert det et sted, for å få nok et eksem­pel til sta­ti­stik­ken som viser at dår­lig vei fører til ulyk­ker.) Vide­re over det tota­le kaos på Råd­hus­plas­sen. Tid­li­ge­re gikk det en gans­ke grei vei rundt Vippe­tan­gen, men den har man nå øde­lagt for å lage kaos­om­rå­de, popu­lært kalt “shared space” blant poli­ti­ke­re og plan­leg­ge­re. Alter­na­ti­vet er Råd­hus­ga­ten, som i prak­sis også er ubru­ke­lig. Alt er en del av stra­te­gi­en for å jage syk­lis­ter ut av byen.

Her er noen eksemp­ler på at man føl­ger stra­te­gi­en om å få folk til ikke å syk­le i byen:

 • Det var en gang en syk­kel­vei i Karl Johans gt. I 1981 ble det ved­tatt å flyt­te trik­ken fra Karl Johans gt til Gren­sen, for å gi plass til syk­kel­vei i Karl Johans gt. Trik­ken ble flyt­tet i 1983. Syk­kel­vei­en ble ald­ri bygget.
 • Den 20. novem­ber 2013 sat­te man til side både hoved­syk­kel­vei­plan og gate­bruks­plan for bl.a. å gi bed­re par­ke­rings­for­hold ved C J Ham­bros plass.
 • I Åke­berg­vei­en sat­te Bymiljø­eta­ten i prak­sis til side ved­ta­ket om syk­kel­til­rette­leg­ging, for­di eta­ten ikke vil­le prio­ri­te­re det. Det er fak­tisk ikke Bymiljø­eta­tens opp­ga­ve å over­prø­ve poli­tis­ke ved­tak, de skal bare sør­ge for at de blir iverksatt.
 • I Ruse­løkke­vei­en regu­ler­te man bort syk­kel­vei, mot tom­me løf­ter om noen som skul­le kom­me en gang i frem­ti­den. Det er også en del av bit for bit-stra­te­gi­en: Man fjer­ner det som fin­nes, uten å erstat­te det. Vi tror ingen ting på løf­te­ne dine, Bård Fol­ke Fred­rik­sen.
 • Ruseløkka/Skillebekk har man fjer­net en eksis­te­ren­de syk­kel­vei fra kar­tet, dels også i ter­ren­get. Det er nok del i en plan for grad­vis å fjer­ne den, slik at de i nes­te omgang kan omre­gu­le­re og vise til at den ikke finnes.
 • Selv når Plan- og byg­nings­eta­ten pre­sen­te­rer pla­ner for Kirkegt, “glem­mer” de at det fak­tisk er syk­kel­felt her, at det er regu­lert at det skal være det, og at det er en del av den dår­li­ge vit­sen kalt “hoved­syk­kel­vei­net­tet”. Men det pas­ser vel inn i Plan- og byg­nings­eta­tens stra­te­gi for å få folk til å la være å sykle.
 • Had­de man brydd seg om syk­lis­ter, had­de det som når skjer på Akers­hus­stran­den ald­ri skjedd. Men som et ledd i pla­nen for å få sykls­ter ut av byen, gir det mening.
 • I doku­men­te­ne som Plan- og byg­nings­eta­ten har pre­sen­tert om ombyg­ging av Ruse­løkkvn 26 (House of Nor­way), har de også behen­dig “glemt” å nev­ne at den strek­nin­gen hvorm man nå har anlagt gate­par­ke­ring (rett uten­for et par­ke­rings­hus) er regu­lert til syk­kel­vei. Men de har jo klart å regu­le­re bort en del av syk­kel­vei­en her, uten å erstat­te den. De håper nok på å kun­ne gjø­re det sam­me her, og at ingen skal opp­da­ge hva som skjer før det er for sent.

Det er valg til høs­ten. Høy­re er Oslos ver­ste syk­kel­sa­bo­tør, og bærer hoved­an­sva­ret for dagens elen­di­ge til­stand. De har hatt mak­ten i Oslo i de fles­te åre­ne hvor den­ne utbyg­gin­gen har blitt for­sømt, og de har ikke gjort noe aktivt for å bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter. Hver gang man har måt­tet vel­ge mel­lom bil og syk­kel, har Høy­re valgt bilen. Høy­re har gans­ke kon­se­kvent stemt for ufor­plik­te­ne “det er så fint med sykkel”-vedtak når syk­kel­til­rette­leg­ging har vært oppe i Bysty­ret, og like kon­se­kvent stemt mot med kon­kre­te og for­plik­ten­de ved­tak — og i byrå­det har de sabo­tert ved ikke å gjen­om­føre Bystrets ved­tak. De har til og med prio­ri­tert gate­par­ke­ring i det som påstås å være en del av et “hoved­syk­kel­vei­nett”. Høy­re liker å leke med biler, og nå har elbi­ler blitt det nye leke­tøy­et for høyre­gut­te­ne. Så for å mar­ke­re at det er bil som er vik­tig, har man plas­sert ut par­ke­ring og lade­sta­sjo­ner for elbil i det som påstås å være en del av et “hoved­syk­kel­vei­nett”. Det er også inter­es­sant å mer­ke seg at det ikke fin­nes en enes­te poli­ti­ker i Oslo Høy­re som har gjort bed­re til­rette­leg­ging for syk­kel til “sin” sak. For folk som vil at Oslo skal bli en god by å syk­le i, bør det være et mål å få Høy­re ut av byrådskontorene.

Jeg had­de en gang en viss tro på Venst­re, og har stor sans for Guri Mel­by. Men når man har valgt å gå til sengs med Høy­re, da skjer det for lite. For meg er det et mål å få Høy­re ut av byråds­kon­to­re­ne i sep­tem­ber. Da for­svin­ner junior­part­ner Venst­re ut med dem. Litt synd, men det er en kon­se­kvens av deres valg.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email