I vini del Giro d’Italia 2015. 4. etappe: Chiavari — La Spezia

Så ble det nok en kaos­spurt, og Orica-Gree­nEd­ge’s Michael Matt­hews sit­ter fort­satt i rosa. I dag blir det en etap­pe som går opp og ned hele tiden. I utgangs­punk­tet kan det se ut som en etap­pe hvor det vil gå et brudd, og hvor brud­det kan hol­de inn. Men slikt er all­tid ufor­ut­sig­bart. At man­ge vil prø­ve å gå i brudd, må vi reg­ne med. Men om noen brudd får gå, det avhen­ger av hva de uli­ke lage­ne ten­ker. Lag som er ster­ke nok må ta ansvar og kjø­re inn brud­det. Men har de en av sine egne i brud­det, er det liten grunn til å bru­ke kref­ter på det. De som har mest å kjø­re for som lag, er Orica-Gree­nEd­ge, som har ryt­te­re på de fire førs­te plas­se­ne i sam­men­dra­get. De vil nok for­sva­re den rosa trøy­en så len­ge de kan.

T15_MadonnaDC_plan_ORIGDagens etap­pe tar oss gjen­nom den dra­ma­tis­ke, vak­re og roman­tis­ke Cin­que Ter­re. Skjønt ned til de små byene skal de nok ikke syk­le ned til. Det vil­le ha blitt mye ned­over på brat­te, sma­le vei­er, for så å snu og syk­le opp igjen. Om man skal lage en lis­te over ste­der man bør se før man dør, bør Cin­que Ter­re stå på den lis­ten. Vei­for­bin­del­sen er dår­li­ge, så det anbe­fa­les å ta tog mel­lom de fem lands­by­ene, eller gå en av sti­ene langs kysten.

Cin­que Ter­re fikk sto­re ska­der under flom­mer i 2011. Mye har blitt repa­rert og byg­get opp igjen, men nep­pe alt.

Hvis man er der, nyter man den loka­le vinen, slik man all­tid gjør i vin­pro­du­se­ren­de områ­der, uten å skul­le jåle det til med kri­tisk sma­king. Kunn­skap gir stør­re utbyt­te. Hvis man kan litt om vin, vil man kun­ne få et stør­re utbyt­te av vinen enn om man ikke kan noe, akku­rat som man vil få et stør­re utbyt­te av å se på Giro d’I­ta­lia og and­re syk­kel­ritt hvis man kan noe om syk­kel. Men noen gan­ger skal man bare skru av de ana­ly­tis­ke tan­ke­ne, lene seg til­ba­ke og nyte livet. Cin­que Ter­re er et godt sted for å gjø­re akku­rat det.

Men om vi ikke er der, og nyter vinen på litt avstand, kan vi til­la­te oss å være litt mer kres­ne. Og er vi der, ska­der det ikke å vite hvil­ke pro­du­sen­ter som er kjent for god vin. Skjønt drik­ker man vinen på en res­tau­rant, er det uan­sett lurt å lyt­te til erfar­ne, loka­le vin­folk frem­for det man måt­te ha lest.

Dagens etap­pe tar oss gjen­nom fire klas­si­fi­ser­te områ­der. Vi star­ter der vi var i går, i Golfo de TiI­guil­lo. Jeg skal ikke si mer om det områ­det, bort­sett fra å nev­ne en pro­du­sent i dagens start­by, Chi­a­va­ri, igjen basert på omta­le i Gam­bero Ros­so Ita­lian Wines 2015. Det er Bis­son. Det­te er noe av det de skriver:

Pier­luigi Luga­no is one of the area’s few estab­lis­hed grow­ers who should be credi­ted for focu­sing on indi­genous gra­pe varie­ties, and vini­fy­ing them sepa­rate­ly. The wine­ry has accom­pa­nied its still wines with a rasin wine and a clas­sic met­hod spark­ler aged in bott­les kept under­wa­ter … [det bur­de være en vin for dykkere]”

De har vin­mar­ker i fle­re områ­der (også i Cin­que Ter­re), og dyr­ker både hvi­te og røde/blå/svarte druer.

Det nes­te områ­der et Col­line di Levan­to.  Hol­der vi oss til “Ita­li­ensk vin”, er det­te et områ­de som ennå ikke har klart å mar­ke­re seg.

Her­fra kom­mer vi inn i Cin­que Ter­re. Det mes­te av vinen her­fra kom­mer fra koope­ra­ti­vet Can­ti­na Cin­que Ter­re, som gene­relt får god omtale.

Mål­gang er i Col­li di Luni. Men siden mor­gen­da­gens etap­pe star­ter der dagens etap­pe ender, ven­ter vi med den til i morgen.

 

Her dyr­kes vin i brat­te skråninger.

I vini del Giro d’Italia 2015

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.