I vini del Giro d’Italia 2015. 5. etappe: La Spezia — Abetone

Orica-Gree­nEd­ge impo­ne­rer som lag. Å sit­te med den rosa trøy­en fire etap­per, for­delt på fire skuld­re innen­for laget — det står det respekt av. Jeg har ikke grans­ket alle ryt­ter­ne på laget vel­dig grun­dig, men tror kan­skje ikke at de har noen klat­re­re som kan for­sva­re trøy­en på den­ne etap­pen. Men de er nok godt for­nøyd med resul­ta­te­te­ne så langt, uan­sett. Dis­se aust­ra­lier­ne er en mor­som gjeng. Jeg anbe­fa­ler folk å føl­ge deres “Back Sta­ge Pass”, hvor vi ser litt av det som fore­går back sta­ge http://www.greenedgecycling.com/backstage-pass/.

Nå for­la­ter vi kys­ten og beve­ger oss inn i lan­det, og dagens etap­pe avslut­tes på en topp. Her kan de med sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner vise styr­ke, og ta tid på sine konkurrenter.

T15_MadonnaDC_plan_ORIGVi star­ter i Liguria, og fort­set­ter inn i Tosca­na. Tosca­na er et navn som klin­ger som søt musikk i vinel­s­ke­res ører. Men vi kom­mer dess­ver­re ikke inn­om noen av de ste­de­ne som har gjort Tosca­na til et vik­tig vinområde.

Vi star­ter i områ­det Col­li di Luni, et områ­de som er delt mel­lom Liguria og Tosca­na. Om jeg har for­stått det rett, har områ­det navn etter den gam­le, romers­ke byen Luni. Opp­rin­ne­lig het byen Luna, og man kan møte beg­ge nav­ne­ne. Det var en by som ble utsatt for mye og angre­pet av man­ge, blant annet ble den angre­pet av vikin­ge­ne i 860. Den ble for­latt og for­falt til en ruin i sen­mid­del­al­de­ren. Byen ble utgravd på 1970-tallet.

Hol­der vi oss til “Ita­li­ensk vin”, er rene Ver­men­ti­no-viner de bes­te fra det­te områ­det. Så litt tek­ni­ka­li­te­ter. Man skil­ler gjer­ne mel­lom to hoved­pro­ses­ser når det gjel­der vin­pro­duk­sjon. Det mes­te av far­gen og mye smak sit­ter i skal­le­ne på dru­en. I en “hvit­vins­pro­sess” siler man fra skall, kjer­ne m.m. før gjæ­rin­gen. I en “rødvins­pro­sess” blir skall og kjer­ner med. Når man lager rosé­vin, bru­ker man det som kan kal­le en avbrudt rødvins­pro­sess, hvor skall mm får være med en kort tid, slik at det trek­kes ut noe smak og far­ge fra det­te, men ikke så mye som når man lager rødvin. I “Ita­li­ensk vin” skri­ver de:

Man­ge pro­du­sen­ter benyt­ter skall­kon­takt før gjæ­rin­gen star­ter for å mak­si­me­re aromaut­trek­ket, men den­ne frem­gangs­må­ten kan imid­ler­tid også bidra til å for­ster­ke vinens lett bit­re karakter.”

De skri­ver her om hvit­vin, laget på Ver­men­ti­no. Det de beskri­ver er en slags rosé­vins­pro­sess, men med hvite/grønne dru­er. Pro­du­se­rer man vin med hvite/grønne dru­er i en rødvins­pro­sess, får vi det som kal­les en oran­sje vin. Men vi åpner ikke de flas­ke­ne nå.

Det pro­du­se­res også rødvin i områ­det, først og fremst med Tosca­nas hoved­drue: Sangiovese.

Pro­du­sen­ter som gjer­ne frem­he­ves som gode er Ottavio Lam­brus­chi, La Baia del Sole, Can­ti­ne Lunae Boso­ni, Con­te Pice­di Benetti­ni, La Pie­tra del Focola­re, Il Tor­chio, Gia­comel­li, Spag­no­li og Il Mon­ti­cel­lo.

Om noen skul­le synes at nav­net Mon­ti­cel­lo lyder vel­dig kjent, så er det nav­net på Tho­mas Jef­fer­sons hus uten­for Char­lottesvil­le i Vir­gi­nia i USA.

I “Ita­li­ensk vin” nev­nes La Colom­bie­ra som den bes­te pro­du­sen­ten av rødvin. Men for å være ærlig: Skal man ha rødvin sånn omtrent her­fra, så er det vel like greit å rei­se litt len­ger inn i lan­det til Chi­an­ti, Mon­tal­ci­no og Mon­te­pul­cia­no. Men vi skal ikke dit i år.

I vini del Giro d’Italia 2015

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.