I vini del Giro d’Italia 2015. 6. etappe: Montecatini Terme — Castiglione della Pescaia

Så har Alber­to Con­ta­dor sik­ret seg den rosa trøy­en. Det spørs om han gir den fra seg igjen. Skjønt kan­skje vil de ikke bru­ke for mye ener­gi på å for­sva­re den, så len­ge de mener å ha situa­sjo­nen noen­lun­de under kon­troll. For Alber­to Con­ta­dor er det enes­te som tel­ler å vin­ne sam­men­lagt. Han er nep­pe opp­tatt av å sit­te i rosa trøye tid­lig i rit­tet. Tids­dif­fe­ran­se­ne er fore­lø­pig små, med under et minutt fra førs­te til syv­en­de plass. Etap­pen er gans­ke flat, sær­lig mot slut­ten. Om det ikke skjer noen uhell, så bør det ikke bli tids­dif­fe­ran­ser av bety­ning. Men bonus­se­kun­der kan gjø­re at noen like­vel vin­ner eller taper tid i sammendraget.

Orica-Gree­nEd­ge må være men enn for­nøyd så langt, med tre etappe­sei­re og fire dager i rosa. Jeg tror ikke de kla­rer å ta til­ba­ke den rosa trøy­en. Den enes­te på det laget som har en teo­re­tisk mulig­het, er Cha­ves Esta­ban. Men han kla­rer nok ikke å hen­te 37 sekun­der på Alber­to Con­ta­dor på dagens etap­pe. Men vi kan nok se fle­re etappe­sei­re til det laget.

Nå kom­mer nok en flat etap­pe, og vi er igjen nær­me­re kys­ten. Det blir en slags hvile­dag for de som kjem­pet mot top­pen i går, og en ny dag hvor spur­ter­ne skal gjø­re opp seg imellom.

T05_CastiglioneDP_plan

Vi er fort­satt i Tosca­na. Jeg mang­ler detal­jer­te vin­kart over Ita­lia. Det er der­for vans­ke­lig å plas­se­re dagens etap­pe pre­sist innen­for vin­om­rå­der. Men de mest kjen­te vin­om­rå­de­ne i Tosca­na lig­ger len­ger inne i lan­det, så de kom­mer vi i liten grad innom.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jeg til­la­ter meg like­vel en liten avspo­ring her. Bil­det til høy­re er en rekla­me i boken Gam­bero Ros­so Ita­lian Wines 2015, en rekla­me for pro­du­sen­ten Pian­dacco­li, som hol­der til litt vest for Firen­ze. De hev­der at de vil gjen­ska­pe renes­sanse­vi­nen. De av oss som sjel­den mot­står fris­tel­sen til å leke med ord, kan si at de vil gi renes­sanse­vi­nen en renes­san­se. Men la nå det være som det er. Det var bil­det som fikk meg til å fes­te meg ved rekla­men. For det må da være en aris­to­kra­tisk utga­ve av Thor­bjørn Jag­land?

Det er mulig syk­lis­te­ne på begyn­nel­sen av etap­pen snei­er inn­om en utkant av Chi­an­ti. Vi er kan­skje også inn­om under­om­rå­det Chi­an­ti Col­line Pisa­ne, syd­øst for Pisa.  I “Ita­li­ensk vin” står det om det­te underområdet:

[det] til­trek­ker seg som det minsta av under­om­rå­de­ne mye mind­re opp­merk­som­het enn det berøm­te skje­ve tårn”.

Det er et områ­de med liten pre­sti­sje, og pro­du­sen­te­ne i områ­det bru­ker i liten grad under­om­rå­dets navn, men bru­ker hel­ler Chi­an­ti. I “Ita­li­ensk vin” frem­he­ver Chizza­no og Palazzi som to gode pro­du­sen­ter i det­te området.

Vi får håpe at Giro d’I­ta­lia fin­ner vei­en til­ba­ke til Chi­an­ti og and­re berøm­te vin­om­rå­der i Tosca­na et sene­re år, og vi lag­rer den vinen til da.

Som sagt, man­ge­len på til­strek­ke­lig detal­jer­te vin­kart gjør at jeg ikke kan si sik­kert hvil­ke områ­der vi skal innom.

Muli­gens star­ter vi i Bian­co del­la Val­dine­vo­le, kan­skje også et annet lite områ­de. Etter ikke alt for len­ge kom­mer vi inn i Bian­co Pisa­no de San Tor­pé. For noen tiår siden blan­det man en del hvi­te dru­er inn i Chi­an­ti. Meng­den som var til­latt, ble sta­dig redu­sert, og vine­nen fra dis­se områ­de­ne er en slags over­skudd­pro­duk­sjon av hvit­vin, basert på dis­se dru­ene — om jeg har for­stått det rett.

Kan­skje skal vi også gjen­nom Mon­tes­cu­daio. Det­te sies å være det bes­te San­giovese­om­rå­det ute ved kysten.

Det ser ikke ut til at vi skal inn­om Bolg­heri. Men noen omvei­er må vi til­la­te oss. I 1942 plan­tet Mar­chese Mario Inci­sia del­la Boschet­ta, nær­mest for moro skyld, ca en hek­tar med Caber­net Sau­vig­non og and­re frans­ke dru­er i et eike­kratt i en skrå­ning ca 350 meter over havet. Fram til 1968 drakk fami­li­en all vinen her­fra selv. Fami­li­en var inn­gif­tet i Anti­no­ri-fami­li­en, en av de sto­re vin­pro­du­sen­te­ne i Tosca­na. Man øns­ket å sel­ge noe av den­ne vinen uten­for fami­li­en, og Anti­no­ris dyk­ti­ge øno­log Gia­como Tachis i opp­ga­ve å se på den­ne vinen. Vinen han laget ble kalt “Sas­si­caia”, som betyr noe slikt som “den stein­fyl­te vinmark”.

Under en berømt blind­sma­king i Lon­don i 1978 slo 1972-årgan­gen kjen­te stor­he­ter fra Bor­deaux. Den førs­te “Supert­osca­ne­ren” var født, og som det heter: “The rest is his­tory.” Siden har det blitt fle­re supert­osca­ne­re. Men Sas­si­caia fra Bolg­heri var den første.

På 1970-tal­let vil­le alle plan­te Caber­net Sau­vig­non. Den kata­lans­ke pro­du­sen­ten Tor­res klar­te også å slå fle­re gam­le stohte­ter fra Bor­deaux med sin “Mas la Pla­na”. I Pie­mon­te pro­du­ser­te Gaja sin “Dar­magi” med Caber­net Sau­vig­non. I Lan­gue­doc had­de Aimé Gui­bert suk­sess med sin Caber­net Sau­vig­non-baser­te rødvin fra Mas Dau­mas Gassac. Det er sik­kert man­ge fler, men ikke like spek­ta­ku­lær suk­sess som dis­se, og gans­ke sik­kert man­ge som kun­ne kon­sta­te­re at Caber­net Suvig­non ikke ga noen stor vin hos dem. Men folk er ikke så opp­tatt av å mar­keds­føre sine fias­ko­er, så de hører vi lite om. Det hele ble en slags kon­kur­ran­se om å lage nes­ten like god “bor­deaux­vin” som i Bordeaux.

Det har kom­met mye god vin ut av det­te. Sam­ti­dig er jeg litt ambi­va­lent. Man skal være vil­lig til å lære av and­re, våge å eks­pe­ri­men­te­re og prø­ve noe nytt. Like­vel har jeg mer sans for de som tar utgangs­punkt i tra­di­sjo­nen de kom­mer fra, og for­sø­ker å utvik­le den til et topp­nivå, frem­for å føl­ge inter­na­sjo­na­le tren­der. (Bare for å ha sagt det: De fulg­te slet­tes ikke noen inter­na­sjo­nal trend da de plan­tet Caber­net Sau­vig­non i Bolg­heri i 1942.) For 30–40 år siden var Bolg­heri helt ukjent i vin­sam­men­heng. Supert­osca­ner­ne har løf­tet områ­det til  inter­na­sjo­nal toppdivisjon.

Etap­pen avslut­tes i Mon­te­re­gio di Mas­sa Mari­ti­ma. Det­te er et nytt og stort DOC-områ­det. Det proud­se­res i hoved­sak rødvin, men også noe hvit­vin. Men etter Bolg­heri kan egent­lig ikke bli annet enn en nedtur.

I vini del Giro d’Italia 2015

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email