I vini del Giro d’Italia 2015. 8. etappe: Fiuggi — Campitello Matese

Så end­te det med en spurt. Men vel så inter­es­sant: Alber­to Con­ta­dor full­før­te, og beholdt den rosa trøy­en. Jeg tror ikke at noen syk­lis­ter øns­ker at Alber­to Con­ta­dor eller and­re skal bli ska­det, slik at deres egne sjan­ser bed­res. Men velt og ska­der er en del av gamet. Man er ikke så venn­lig­sin­ne­de over­for skad­de kon­kur­ren­ter at man ikke angri­per. I dag er det en hard etap­pe med mål­gang på en topp. Vi må reg­ne med at det kom­mer til å bli angrep, og det er i dag vi får se hvor hem­met Alber­to Con­ta­dor er av skaden.

T08_CampitelloMi_planVi fort­set­ter fra der gårs­da­gens etap­pe end­te, og fort­se­ter sør­over og øst­over. Man kan vel­ge å ta med Acqua di Fiug­gi. Men ryt­ter­ne har nok sin egen sports­blan­ding på flaskene.

Siden vi end­te i Lazio i går, gir det seg selv at vi star­ter der i dag. Men vi er nok like­vel fer­di­ge med Lazios vin­om­rå­der. Vi beve­ger oss over i Molise.

I “Ita­li­ensk vin” er Moli­se plas­sert aller sist i grupetto­en, uten at vi skal leg­ge alt for stor vekt på rekke­føl­gen innen­for den­ne grup­pen. Men noe er på gang her også. Jeg site­rer ingres­sen i “Ita­li­ensk vin”:

Var det ikke for pro­du­sen­ten Di Majo Noran­te, vil­le det vart len­ge før lil­le Moli­se kun­ne tre ut av ano­ny­mi­te­tens som vin­re­gion. Men med eksem­pel i den frem­ra­gen­de fore­gangs­mann har kva­li­tets­pro­duk­sjo­nen nå skutt fart, og et kob­bel av dyk­ti­ge pro­du­sen­ter nær­mer seg nå den hit­til ene­rå­den­de leder.”

Den mest utbred­te dru­en er Mon­te­pul­ciano. En annen popu­lær drue er Agli­a­nico. Con­tado Agli­a­nico er laget på 100 % Agli­a­nico. “Ita­li­ensk vin” beskri­ver den som en “stor, kom­pleks og flott vin med en kryd­ring av tobakk og lakris, og flott syre– og tann­in­struk­tur”.

Vin­mono­po­let har i øye­blik­ket to viner fra Moli­se. Det er en hvit, Fanti­ni Far­nese Pinot Gri­gio 2013, og en rød Di Majo Noran­te Ter­ra Deg­li Osci San­giove­se 2010. Som nav­net sier, er den laget på San­giove­se, en drue som ikke er vel­dig van­lig i Molise.

Når sant skal sies, og det skal det jo helst, så er det ikke så mye mer å si om vinen fra dagens etappe.

I vini del Giro d’Italia 2015

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email