I vini del Giro d’Italia 2015. 9. etappe: Benevento — san Giorgio del Sannio

Så klar­te Alber­to Con­ta­dor å hen­ge med Fabio Aru og Riche Por­te i klat­rin­ge­ne, eller de klar­te ikke å ris­te av seg Alber­to Con­ta­dor. Om det er Con­ta­dor som viser styr­ke til tross for ska­den, eller Aru og Por­te som viser svak­het, er et spørs­mål om hvil­ket per­spek­tiv man velger.

Dagens etap­pe har ikke like har­de klat­rin­ger, og avslut­ter ikke på en topp. Så på papi­ret ser den ikke ut til å være like hard. Det er en etap­pe hvor et brudd godt kan ten­kes å gå inn, for­ut­satt at det ikke sit­ter noen “far­li­ge” ryt­te­re i det bruddet.

T09_SanGiorgioDS_planDet er 17. mai, og for meg vil det si at det bør være en mus­se­ren­de vin. Om vi et øye­blikk glem­mer hvor i Ita­lia vi befin­ner oss, så vil­le jeg gått et godt styk­ke nord­over. Prosecco er en av tidens mote­vi­ner. Men prosecco er en gans­ke enkel vin, utmer­ket som en for­frisk­ning på en varm etter­mid­dag og aller best ved et café­bord i Ita­lia, f.eks. i Vene­zia. Men Prosecco blir etter min smak litt for enkel for de sto­re anled­nin­ger. Skal vi hol­de oss i Ita­lia, vil­le jeg ha gått til Lom­bar­dia og hen­tet en flas­ke Fran­ciacor­ta, som er Ita­lias bes­te mus­se­ren­de vin. Og champag­ne blir ald­ri feil på en slik dag. Men vi får hol­de oss til vin fra der syk­lis­te­ne er i dag.

Vi er nå i Cam­pa­nia, og har nå ryk­ket fram til “for­føl­ger­ne”, om vi hol­der oss til syk­kel­meta­fo­rene i “Ita­li­ensk vin”. Cam­pa­nia betyr vel gans­ke enkelt at nå er vi på lan­det. Jeg site­rer fra inn­led­nin­gen om Campania:

Cam­pa­nia er sam­men med Sici­lia den p.t. mest spen­nen­de av de syd­ita­li­ens­ke regio­ne­ne. Siden begyn­nel­sen av 1990-åre­ne har det i Cam­pa­nia strøm­met på med glim­ren­de viner. Meget sym­pto­ma­tisk er regio­nen også den enes­te på det syd­ita­li­ens­ke fast­land som kan brys­te seg av DOCG-viner. På tross av de alle­re­de man­ge gode viner er pon­ten­sia­let frem­de­les enormt.”

Vi star­ter i Beneven­to. Her­fra tar vi en sløy­fe nord­over, før vi tar en ny sløy­fe syd­over, og ender ikke så langt fra der vi star­tet. Det­te er årets syd­ligs­te etap­pe. Når de ven­der på den and­re sløy­fen, har giro­en end­ret hoved­ret­ning og set­ter kur­sen nordover.

Vi kan dele den ind­re delen av Cam­pa­nia, hvor vi hol­der oss, kan i utgangs­punk­tet deles inn i to områ­der — og en del under­om­rå­der innen­for dis­se. I områ­det rundt Beneven­to lig­ger San­nio. Den førs­te sløy­fen er stort sett innen­for det­te området.

I områ­det rundt Beneven­to pro­du­se­res mye vin, men ikke så vel­dig spen­nen­de vin. Innen­for San­nio DOC pro­du­se­res et stort antall vin­ty­per. Om vinen skri­ver “Ita­li­ensk vin”:

Topp­vi­ne­ne, som kan være gans­ke gode, er nes­ten alle tør­re og stil­le utga­ver av vin­ty­pe­ne Agli­a­ni­co og Falang­hi­na. Basis­ty­pe­ne Ros­so og Bian­co er der­imot de kje­de­ligs­te, på grunn av mini­mums­kra­vet om 50% av hen­holds­vis san­giove­se og tre­b­bia­no toscano.”

Når ryt­ter­ne har gjort unna den førs­te sløy­fen og set­ter kur­sen syd­over etter å ha vært en ny tur inn­om Beneven­to, snei­er de inn­om Agli­a­ni­co del Tabur­no og Tabur­no DOC. Her kan det pas­se å si litt om ita­li­ens­ke tra­di­sjo­ner for å navn­gi vin. Man­ge viner har navn av typen [drue] + [sted]. Agli­a­ni­co del Tabur­no for­tel­ler oss at det­te er en vin laget av dru­en Agli­a­ni­co, i områ­det Tabur­no. Vi har også en mer gene­rell kate­go­ri fra ste­det: Tabur­no DOC. Vinen dyr­kes i områ­der som lig­ger gans­ke høyt, og som der­med har en rela­tivt lav natte­tem­pe­ra­tur, noe som sær­lig er bra for dru­en Agli­a­ni­co. Det lages rødvin og rosé­vin av Agli­a­ni­co, som sel­ges som Agli­a­ni­co del Taburno.

Den syd­li­ge sløy­fen går stort sett i områ­det Irpina, skjønt noe av den nok også går uten­for klas­si­fi­sert vin­om­rå­de. Jeg har noen gan­ger vært inn­om at Ita­lia er et land med sto­re spen­nin­ger, også i geo­lo­gisk for­stand. Her er vi midt i kol­lo­sjons­so­nen mel­lom den afri­kans­ke og den euro­asia­tis­ke kon­ti­nen­tal­pla­ten. Jord­skjelv fore­kom­mer rela­tivt ofte. Den 23 novem­ber 1980 var det et jord­skjelv her som kos­tet ca 3.000 men­nes­ker livet. Den vil se hva et jord­skjelv kan bety, kan se den­ne doku­men­ta­ren, laget etter dett jordskjelvet.

Vi star­ter i under­om­rå­det Tufo, hvor man pro­du­se­re­re hvit­vi­nen Greco di Trufo. Det er en vin laget på dru­en Greco i områ­det Tufo. Di Pris­co er en utmer­ket produsent.

Vi fort­set­ter inn i områ­det Fiano di Avel­li­no, alt­så en vin laget med dru­en Greco i områ­det Avel­li­no. Det­te er en av Ita­lias bes­te hvit­vi­ner. Det er en vin som bør lag­res et år eller to for å vise seg fra sin bes­te side. Noen pro­du­sen­ter bru­ker en viss fat­lag­ring. Ciro Pica­ri­el­li og Pie­tra­cu­pa reg­nes gjer­ne som de to bes­te produsentene.

Etter å ha snudd og satt kur­sen nord­over, kom­mer vi inn i Tau­ra­si. Tau­ra­si reg­nes gjer­ne for Syd­ita­lias bes­te rødvin, og blir ofte kalt sydens Barolo. Den lages som regel med 100% Agli­a­ni­co, men det er til­latt med inn­til 15% and­re dru­er. Det er gjer­ne en kraf­tig vin, med mar­ker­te tan­ni­ner. Den bør lag­res noen år.

Etter den­ne etap­pen er det hvile­dag. Jeg vil tro at man­ge syk­lis­ter, ikke minst Alber­to Con­ta­dor ser fram til den­ne hvile­da­gen. Kan­skje noen and­re også mener at de kun­ne tren­ge en hvile­dag etter 17. mai, og at det å til­brin­ge den på sofa­en mens man ser på at and­re syk­ler kun­ne vært utmer­ket. Kan­skje er det like­vel bed­re å ta en syk­kel­tur selv. Uan­sett. Vi tar pau­se i mor­gen, 18. mai. I løpet av hvile­da­gen skal hele Giro-sir­ku­set for­flyt­te seg over til øst­kys­ten. Vi for­flyt­ter oss til vin­om­rå­det Marche.

I vini del Giro d’Italia 2015

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.