For så har Oslo kommune elsket elbilen

at de ga dem en del av hoved­syk­kel­vei­net­tet,
for at hver den som tror på dem
ikke skal bli utla­det,
men ha evig, gra­tis lade­strøm.

Oslos høyre­gut­ter liker å leke med biler. Men selv bil­gla­de høyre­gut­ter har fått med seg at det er for poli­tisk ukor­rekt å hol­de å med ben­sin­slu­ken­de V8-ere og V12-ere. Der­for har man alli­ert seg med Teslas frems­te PR-agent i Nor­ge, Fre­de­ric Hau­ge, og sat­ser på elbil i ste­det. New skin for the old cere­mo­ny.

Oslo vil bli ver­dens leden­de elbil­by. Det er så typisk norsk: Man sat­ser på å bli ver­dens­mes­ter i en gren hvor det ikke er kon­kur­ran­se, og er vel­dig stolt når man “vin­ner”. Oslo har nett­opp blitt kåret til Euro­pas bes­te elbil­by, og man er så stol­te så. Det er ikke bare pres­sen som deler ut pri­ser til seg selv. Det­te er en eil­bil­or­ga­ni­sa­sjon som gir pri­ser til de som sat­ser på elbil.

For bil­gla­de høyre­gut­ter er syk­kel et gam­mel­dags leke­tøy for over­vin­tre­de hip­pi­er, tre­nings­fa­na­ti­ke­re (som det også fin­nes noen av blant høyre­gut­te­ne) og enkel­te mer nyplan­te­de poli­tis­ke grøn­sa­ker. De må vike for, og ikke ikke på noen måte hind­re høyre­gut­te­nes favo­ritt­le­ke­tøy: Bilen. For arbei­der­parti­g­ut­te­ne var syk­ke­len sym­bo­let på for­ti­dens fat­tig­dom, da det bare var høyre­gut­ter som had­de råd til bil, mens arbei­der­parti­g­ut­te­ne måt­te ta til tak­ke med syk­kel. Så da arbei­der­parti­g­ut­ten Rune Ger­hard­sen styr­te byen, var det også biler som gjaldt, selv om elbi­len ikke var kom­met ennå.

Oslo har i snart 50 år laget, resir­uk­lert og revi­dert pla­ner for et syk­kel­vei­nett. Det enes­te man ikke har gjort, er å rea­li­se­re pla­ne­ne. Nors­ke poli­ti­ke­re har en lei tendens til å tro at poli­tisk hand­ling er gjen­nom­ført når man har laget en plan. Det er ikke så vik­tig om den gjen­nom­fø­res eller ikke, bare man har en plan å vise til. Har man også bevil­get pen­ger, da kan man lene seg selv­til­freds til­ba­ke, selv om man ikke har opp­nådd noen resul­ta­ter. Men for elbi­ler synes rege­len å være plan­løs hand­ling, hel­ler enn hand­lings­løse pla­ner.

Har noen noen gang sett en plan for hvor det skal leg­ges til ret­te for elbi­ler, med lade­sta­jo­ner osv? Og har noen sett en “hoved­bil­vei­plan” hvor det frem­går i hvil­ke gater det skal leg­ges til ret­te for bil­kjø­ring?

Det påstås å gå en hoved­syk­kel­rute fra Kirke­vei­en ved Frog­ner Sta­dion, ned Mid­delt­huns gate — Neu­berggt — Pro­fes­sor Dahls gt og Ura­nien­borg­vei­en til Park­vei­en og Slotts­par­ken. Som så man­ge av Oslos syk­kel­ru­ter, eksis­te­rer den bare på papi­ret. Den har ald­ri eksis­tert i vir­ke­lig­he­ten, til tross for at den i en peri­ode var mer­ket som “fer­dig” på Oslo kom­mu­nes kart over “hoved­syk­kel­vei­net­tet”. Det­te er en av de rute­ne som sær­de­les tyde­lig viser høyre­gut­te­nes prio­ri­te­ring i Oslo: Gate­par­ke­ring for ynd­lings­le­ke­tøy­et bil er langt vik­g­ti­ge­re enn sik­ker­het og frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter. Litt i over­kant av 100 par­ke­rings­plas­ser har man fun­net plass til langs den­ne ruten, men man har ikke fun­net noe plass for å leg­ge til ret­te for syk­lis­ter.

Oslos poli­ti­ke­re har det med å gjen­ta en tøve­te påstand om at det er lite plass i Oslo. Det er ikke sant. Det er mer enn nok av plass. Det er man­gel på prio­ri­te­ring, ikke man­gel på plass som er pro­ble­met. Eller man bør hel­ler si: Feil­pro­ri­te­ring. For man har vært gans­ke kon­se­kven­te i sine prio­ri­te­rin­ger, og har all­tid prio­ri­tert bilen. Prio­ri­te­ring er et spørs­mål om poli­tikk og poli­tisk vil­je, og man­gel på prio­ri­te­ring viser man­gel på poli­tisk vil­je. Det koker gjer­ne ned til den enk­le løs­nin­gen å sat­se på sta­tus quo, som er et litt fine­re uttrykk for å gjø­re ingen ting. Selv om høyre­gut­te­ne gjer­ne uttryk­ker litt dis­tan­sert vel­vil­je over­for dis­se mer­ke­li­ge men­nes­ke­ne som fin­ner det for godt å syk­le, så har de ikke snev av vil­je til å gjø­re det bed­re for syk­lis­ter — som den­ne strek­nings så alt for tyde­lig viser. I ingen av dis­se gate­ne er det regu­lert par­ke­ring, så man tren­ger ikke noen omre­gu­le­ring. Det er bare å fjer­ne par­ke­rings­plas­sen.

WIMG_2854_DxO

Men elbi­ler, det liker høyre­gut­te­ne, så det fin­ner man plass til. I det som man vil ha folk til å tro er en del av et hoved­syk­kel­vei­nett, i Neu­berggt, men hvor man ikke har “fun­net” (i.e ikke har vil­let prio­ri­te­re) plass til syk­lis­ter, der har man valgt å prio­ri­te­re lade­sta­sjo­ner for elbil.

WIMG_3079_DxO

Tyde­li­ge­re kan ikke Oslos poli­ti­ke­re vise fin­gern til syk­lis­ter, og demon­stre­re at man betyr null og niks, sam­men­lig­net med det nye favo­ritt­le­ke­tøy­et elbil. Det spil­ler ingen rol­le om poli­ti­ker­ne sier at de prio­ri­te­rer syk­kel, når de i prak­sis så tyde­lig viser at det ikke er sant. Vi kan ikke syk­le på tom­me poli­tis­ke løf­ter, vi tren­ger vei! Lade­sta­sjo­ne­ne skul­le selv­sagt ald­ri ha vært anlagt der, og de bør fjer­nes så snart som mulig, sam­men med res­ten av gate­par­ke­rin­gen i den­ne syk­kel­ru­ten (og i and­re syk­kel­ru­ter).

Man plas­ser­te også lade­sta­sjo­ner for elbil i det som egent­lig er en del av hoved­syk­kel­vei­net­tet i Roald Amund­sens gt. Men her opp­da­get noen at de had­de skil­tet syk­kel­ru­ten mot enveis­kjø­rin­gen. Så syk­kel­ru­ten for­svant, mens lade­sta­sjo­ne­ne består. Det sier også en del om prio­ri­te­rin­ge­ne i Oslo.

WIMG_9924_DxO

Her kan det vel også ha en sam­men­heng med at Oslos plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re ikke øns­ker å ha and­re enn bilis­ter inn på Frid­tjof Nan­sens plass, for at folk ikke skal opp­da­ge hvor­dan de har øde­lagt en av byens fine plas­ser ved å la bilis­te­ne okku­pe­re den.

WIMG_3391_DxO

De som tar beslut­nin­ger i Oslo kom­mu­ne har fått inn­pro­gram­mert et syk­kel­fil­ter, som gjør at man ser bort fra syk­lis­ter når beslut­nin­ger tas. Og resul­ta­tet blir der­et­ter: Som lade­sta­sjo­ner i hoved­syk­kel­vei, ødelg­ging av en fin syk­kel­rute langs Akers­hus­stran­da og en havne­pro­me­na­de hvor det ikke er lagt til ret­te for at folk skal kun­ne syk­le på tur.

Norsk elbil­po­li­tikk var ikke ment å være miljø­po­li­tikk. Det var indu­stri­po­li­tikk, nær­me­re bestemt indi­rek­te sub­si­die­ring av Think. Ende­li­ge skul­le Nor­ge bli en ordent­lig indu­stri­na­sjon, og selv pro­du­se­re kro­nen på indu­stria­li­se­rings­ver­ket: Bil! Vi skul­le ikke len­ger behø­ve å se mis­un­ne­lig på svens­ke­nes (nå ned­lag­te og utflag­ge­de) bil­pro­duk­sjon. Vi skul­le vise dem, og få vår egen. Tenk det. Norsk­pro­du­ser­te biler, og til og med biler for frem­ti­den.

Det sier egent­lig seg selv. Nors­ke poli­ti­ke­re vil­le ald­ri ha fun­net på å bru­ke så mye res­sur­ser på et miljø­til­tak som det elbil­po­li­tik­ken kos­ter. Mil­jø er helst noe som and­re bør dri­ve med. Men vi kan være med på litt avlats­han­del ved å kjø­pe kvo­ter, osv, bare det ikke inne­bæ­rer noe som er merk­bart for oss som bor her. Vi vil helst kun­ne peke på and­re som bør gjø­re noe, mens vi selv set­ter i gang nye vei­pro­sjek­ter som vil lede til høy­ere CO2-utslipp, sat­ser på fly  og bil frem­for jern­bane, dum­per gruve­slam i fjord­en og utryd­der rov­dy­re­ne. Elbi­len blir omtrent som da man inn­før­te den krist­ne jule­fei­rin­gen. Man beholdt den gam­le midt­vin­ters­fes­ten, men byt­tet manus. Nå har man byt­tet motor, men beholdt bilen.

Der­imot vet vi at det kna­pt er gren­ser for hvor mye nors­ke poli­ti­ke­re er vil­li­ge til å bru­ke for å opp­rett­hol­de indu­stri som ikke er bære­kraf­tig, ver­ken øko­no­misk eller miljø­mes­sig. Stilt i utsikt norsk bil­in­du­stri, da var nors­ke poli­ti­ke­re mer enn vil­li­ge til å kas­te pen­ger etter folk.

Direk­te indu­stri­støt­te kun­ne man ikke gi, det vil­le være i strid med kon­kur­ranse­reg­le­ne. Men en gene­rell støt­te som i prak­sis bare vil­le kom­met Think til gode, det var verdt å ten­ke på. Men man kun­ne jo ikke si det høyt. Det hele måt­te gis en miljø­po­li­tisk legi­ti­me­ring, for at det skul­le bli poli­tisk salg­bart, og ikke hav­ne i en front­kol­li­sjon med stats­støtte­reg­le­ne like­vel. Think og norsk bil­pro­duk­sjon ble en kort­va­rig tan­ke. Nå er det en mil­li­ar­dær i Cali­for­nia og and­re bil­pro­du­sen­ter som inn­kas­se­rer gevins­ten av nors­ke elbil­sub­si­di­er. Nors­ke skatte­be­ta­le­re gene­relt, byer og buss­pas­sa­sje­rer spe­si­elt, beta­ler pri­sen.

Poli­ti­ker­ne har i åre­ne etter at noen slut­tet å ten­ke på Think, inves­tert så mye pre­sti­sje i elbil­po­li­tik­ken, og kjørt  seg så fast i miljø­re­to­rikk, at de ikke fin­ner vei­en ut igjen. De har ikke en gang mot til å si at kol­lek­tiv­tra­fik­ken er vik­ti­ge­re enn elbil, og si nei til elbi­ler i kol­lek­tiv­fel­te­ne. Selv om man nå har nått målet om 50.000 elbi­ler, har poli­ti­ker­ne ikke mot til å si at nok er nok, og gjø­re noe med alle elbil­pri­vi­le­gi­ene.

Elbil­dis­ku­sjo­nen er et mine­felt, hvor den som ytrer seg kri­tisk til dagens elbil­po­li­tikk, straks blir ned­kjørt av aggres­si­ve Tesla­bi­lis­ter. Man er mot elbil, får man høre da.

Tøv. At jeg er kritsk til den van­vit­ti­ge sub­si­die­rin­gen av elbi­ler, og at elbi­lis­ter får lov til å gjø­re kol­lek­tiv­tra­fik­ken dår­li­ge­re ved å lage kø i kol­lek­tiv­fel­te­ne, betyr ikke at jeg er mot elbil. Men det får være gren­ser for hva slags for­de­ler man skal gi de etter hvert svært så bort­skjem­te elbi­lis­te­ne.

Oslos omfav­nel­se av elbil er et byut­vik­lings­mes­sig blind­spor. I et CO2-regn­skap betyr nep­pe over­gang fra fos­sil­bi­ler til elbi­ler i byene så vel­dig mye. Det er vik­tig å få ned lokal for­urens­ning, slik at muilg­he­ten for å sten­ge byen for de mest for­uren­se­de kjøre­tøy­ene er et skritt i rik­tig ret­ning.

I byen er bilen først og fremst et plass­pro­blem. Hele idé­en om at hver enkelt skal kjø­re sine egen bil og frak­te med seg et par tonn metall og plast for å trans­por­te­re sitt lege­me inn til og i byen er over­mo­den for den his­to­ris­ke skrap­hau­gen. Det har blitt laget man­ge bil­der av den­ne type, dess­ver­re ennå ikke i Oslo, så vidt jeg vet. Jeg skul­le gjer­ne ha sett en illu­sta­sjon av biler, bus­ser og syk­lis­ter i Dron­ning Eufe­mias gate, samt én trikk og biler i The­re­ses gt. Det­te er fra Island.

Trafikk_plassRea­li­te­ten er at dis­se bile­ne tar stør­re plass enn bil­det viser. Det­te er hvor mye plass de tar når de er par­kert, om man ikke tar med are­al for å kjø­re ut og inn fra par­ke­rin­gen. Når de kjø­rer, må bile­ne hol­de avstand. Dess­uten kre­ver i prak­sis alle bile­ne som fyl­ler opp inn- og ufarts­vei­er mor­gen og etter­mid­dag, are­al hvor bile­ne står stil­le mens inne­ha­ve­ren hvi­ler sin bre­de bak på en kon­tor­stol.

Om alle bile­ne på bil­det had­de vært byt­tet ut med elbi­ler, vil­le bil­det ha vært gans­ke likt. Elbi­ler tar akkuat like mye plass som and­re biler, og repre­sen­te­rer der­for ingen løs­ning.

Man har også gjen­nom­ført en helt idio­tisk par­ke­rings­re­gel for elbi­ler, skjønt det er ikke Oslos ene­an­svar (skjønt jeg tror ini­tia­ti­vet kom fra Jøran Kall­myr, da han var bil­by­råd i Oslo). Man har til­latt elbi­ler å par­ke­re på tvers, slik at de stik­ker ut både over for­tau­et, og gjør at man må len­ger ut i kjør­fel­tet når man skal pas­se­re på syk­kel.

WIMG_1575_DxO

Selv om noen kjø­rer rundt i biler som kal­les “Smart”, så betyr ikke det at de som kjø­rer dis­se bile­ne fak­tisk er smar­te nok til å opp­fat­te at den­ne til­la­tel­sen bare gjel­der for elbil (og and­re såkalt miljø­venn­li­ge biler). Så de par­ke­rer også sine små biler på tvers, og tra­fikk­be­tjen­te­ne ser ikke ut til å bry seg.

W9376946247_ec62253e23_h

I and­re euro­pe­is­ke byer ser man også elbi­ler, og de gis vis­se for­de­ler. Men der har man i det mins­te for­stått at løs­nin­gen er å byg­ge ut kol­lek­tiv­trans­port og leg­ge til ret­te for syk­kel, og ha en mål­ret­tet poli­tikk for å redu­se­re bil­tra­fik­ken i byen — helt uav­hen­gig av hva slags energi­bæ­rer dis­se bile­ne bru­ker. Som et sekun­dært til­tak kan man leg­ge til ret­te for at nytte­kjø­rin­gen skjer med elbi­ler. Mode­rat og for­nuf­tig sti­mu­le­ring av elbil gir imid­ler­tid ikke pri­ser i en kon­kur­ran­se om å bli elbil­by. Men en poli­tikk som i prak­sis opp­ford­rer folk til å vel­ge pri­vat­bil inn til og i byen frem­for å rei­se kol­lek­tivt, det er en poli­tikk for å øde­leg­ge byen — selv om folk vel­ger elbi­ler.

Også i and­re byer fin­ner vi par­ke­rings­plas­ser reser­vert for elbi­ler, med lade­sta­sjo­ner, som her i Lon­don. WIMG_5497_DxOEller i Montpel­li­er (jeg har også sett dem i Paris, men har visst ikke noen bil­der av dem).

WIMG_5076_DxOI Paris (og Montpel­li­er) fin­nes det også en bybil­ord­ning, hvor man kan bru­ke en el-bil omtrent som man kan bru­ke en bysyk­kel. Jeg har ald­ri seriøst vur­dert å bru­ke noen av de bile­ne, så jeg vet ikke hvor­dan ord­nin­ge­ne fun­ge­rer i prak­sis, pri­ser osv.

WIMG_2305_DxOI Paris er det også små elbus­ser. Jeg har hel­ler ikke gjort noe for­søk på å fin­net ut av hva slags ruter m.m. de kjø­rer, eller hvor­dan sys­te­met fun­ge­rer. Når jeg er i Paris plei­er jeg å base­re meg på de utmer­ke­de bysyk­le­ne.WIMG_2091_DxOI Euro­pe­is­ke byer ser vi ofte små el-laste­bi­ler som bru­kes til vare­trans­port inne i byene, til reno­va­sjon og annen ser­vice­kjø­ring. Vare­trans­port i byen, der kan elbi­ler ha mye for seg. Man bør ikke slip­pe tra­fikk­far­li­ge og sterkt for­uren­sen­de mons­ter­laste­bi­ler helt inn i sen­trum. WIMG_3381_DxO

Det blir sik­kert litt dyre­re enn om man kjø­rer die­sel­dre­ve­ne mons­ter­bi­ler helt inn i bykjer­nen, så i rike Nor­ge har man ikke råd til slikt.

Vi ser også at el-vare­syk­ler blir sta­dig mer utbredt. Både i Køben­havn og i man­ge frans­ke byer bru­ker post­bu­de­ne elsyk­kel. Men det for­ut­set­ter at man har lagt til ret­te for syk­ling i byen, noe som i prak­sis ute­luk­ker det i Nor­ge — i alle fall fore­lø­pig.

Og jeg må ta med at jeg fak­tisk har sett én Tes­la som taxi i Oslo. Det kan vi godt se mer av.WIMG_1133_DxO

Om man skal byg­ge ut lade­sta­sjo­ner, kan det være på taxi­holde­plas­ser, og være for­be­holdt eltaxi­er. Vi kan nå lese at induk­sjons­la­ding for elbi­ler er på vei. På taxi­holde­plas­ser bør det­te kun­ne være en utmer­ket løs­ning, slik at man slip­per å kob­le om led­nin­ger når man ryk­ker frem­over i køen.

De fles­te som for­sva­rer bil­bruk i byen, sky­ver and­res nytte­kjørng foran seg. Det er noen som skal hen­te eller brin­ge i barne­hage (som utgjør svært få av bilis­te­ne), vare­le­ve­ring og hånd­ver­ke­re. Det helt ele­men­tæ­re er at noens nytte­kjø­ring ikke legi­ti­me­rer and­res gans­ke unyt­ti­ge pri­vat­kjø­ring. Man kan leg­ge opp til at vare­le­ve­ring i byen, hånd­ver­ke­re som skal arbei­de i byen, m.m., bør kjø­re el-bil.

Moms­fri­tak og avgifts­fri­tak er ikke Oslo kom­mu­nes ansvar. Jeg skal ikke blan­de meg inn i noen tall­dis­ku­sjon om hvor mye elbi­lis­ter sub­si­di­e­res med ved dis­se ord­nin­ge­ne, men jeg synes moms­fri­ta­ket er en helt unød­ven­dig og gans­ke tul­le­te sub­si­die­ring. Men noe jeg synes har kom­met for dår­lig fram, er at moms­fri­ta­ket i prak­sis bare er en sub­si­die­ring av pri­vat­bi­lis­me. Nærings­dri­ven­de vil uan­set­te trek­ke den mom­sen de beta­ler fra i sit eget moms­regn­skap, slik at det i prak­sis ikke spil­ler noen rol­le for dem om det er moms eller ikke på bilen.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
Print Friendly, PDF & Email