For så har Oslo kommune elsket elbilen

at de ga dem en del av hovedsykkelveinettet,
for at hver den som tror på dem
ikke skal bli utladet,
men ha evig, gra­tis ladestrøm.

Oslos høyre­gut­ter liker å leke med biler. Men selv bil­gla­de høyre­gut­ter har fått med seg at det er for poli­tisk ukor­rekt å hol­de å med ben­sin­slu­ken­de V8-ere og V12-ere. Der­for har man alli­ert seg med Teslas frems­te PR-agent i Nor­ge, Fre­de­ric Hau­ge, og sat­ser på elbil i ste­det. New skin for the old ceremony.

Oslo vil bli ver­dens leden­de elbil­by. Det er så typisk norsk: Man sat­ser på å bli ver­dens­mes­ter i en gren hvor det ikke er kon­kur­ran­se, og er vel­dig stolt når man “vin­ner”. Oslo har nett­opp blitt kåret til Euro­pas bes­te elbil­by, og man er så stol­te så. Det er ikke bare pres­sen som deler ut pri­ser til seg selv. Det­te er en eil­bil­or­ga­ni­sa­sjon som gir pri­ser til de som sat­ser på elbil.

For bil­gla­de høyre­gut­ter er syk­kel et gam­mel­dags leke­tøy for over­vin­tre­de hip­pi­er, tre­nings­fa­na­ti­ke­re (som det også fin­nes noen av blant høyre­gut­te­ne) og enkel­te mer nyplan­te­de poli­tis­ke grøn­sa­ker. De må vike for, og ikke ikke på noen måte hind­re høyre­gut­te­nes favo­ritt­le­ke­tøy: Bilen. For arbei­der­parti­g­ut­te­ne var syk­ke­len sym­bo­let på for­ti­dens fat­tig­dom, da det bare var høyre­gut­ter som had­de råd til bil, mens arbei­der­parti­g­ut­te­ne måt­te ta til tak­ke med syk­kel. Så da arbei­der­parti­g­ut­ten Rune Ger­hard­sen styr­te byen, var det også biler som gjaldt, selv om elbi­len ikke var kom­met ennå.

Oslo har i snart 50 år laget, resir­uk­lert og revi­dert pla­ner for et syk­kel­vei­nett. Det enes­te man ikke har gjort, er å rea­li­se­re pla­ne­ne. Nors­ke poli­ti­ke­re har en lei tendens til å tro at poli­tisk hand­ling er gjen­nom­ført når man har laget en plan. Det er ikke så vik­tig om den gjen­nom­fø­res eller ikke, bare man har en plan å vise til. Har man også bevil­get pen­ger, da kan man lene seg selv­til­freds til­ba­ke, selv om man ikke har opp­nådd noen resul­ta­ter. Men for elbi­ler synes rege­len å være plan­løs hand­ling, hel­ler enn hand­lings­løse planer.

Har noen noen gang sett en plan for hvor det skal leg­ges til ret­te for elbi­ler, med lade­sta­jo­ner osv? Og har noen sett en “hoved­bil­vei­plan” hvor det frem­går i hvil­ke gater det skal leg­ges til ret­te for bilkjøring?

Det påstås å gå en hoved­syk­kel­rute fra Kirke­vei­en ved Frog­ner Sta­dion, ned Mid­delt­huns gate — Neu­berggt — Pro­fes­sor Dahls gt og Ura­nien­borg­vei­en til Park­vei­en og Slotts­par­ken. Som så man­ge av Oslos syk­kel­ru­ter, eksis­te­rer den bare på papi­ret. Den har ald­ri eksis­tert i vir­ke­lig­he­ten, til tross for at den i en peri­ode var mer­ket som “fer­dig” på Oslo kom­mu­nes kart over “hoved­syk­kel­vei­net­tet”. Det­te er en av de rute­ne som sær­de­les tyde­lig viser høyre­gut­te­nes prio­ri­te­ring i Oslo: Gate­par­ke­ring for ynd­lings­le­ke­tøy­et bil er langt vik­g­ti­ge­re enn sik­ker­het og frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter. Litt i over­kant av 100 par­ke­rings­plas­ser har man fun­net plass til langs den­ne ruten, men man har ikke fun­net noe plass for å leg­ge til ret­te for syklister.

Oslos poli­ti­ke­re har det med å gjen­ta en tøve­te påstand om at det er lite plass i Oslo. Det er ikke sant. Det er mer enn nok av plass. Det er man­gel på prio­ri­te­ring, ikke man­gel på plass som er pro­ble­met. Eller man bør hel­ler si: Feil­pro­ri­te­ring. For man har vært gans­ke kon­se­kven­te i sine prio­ri­te­rin­ger, og har all­tid prio­ri­tert bilen. Prio­ri­te­ring er et spørs­mål om poli­tikk og poli­tisk vil­je, og man­gel på prio­ri­te­ring viser man­gel på poli­tisk vil­je. Det koker gjer­ne ned til den enk­le løs­nin­gen å sat­se på sta­tus quo, som er et litt fine­re uttrykk for å gjø­re ingen ting. Selv om høyre­gut­te­ne gjer­ne uttryk­ker litt dis­tan­sert vel­vil­je over­for dis­se mer­ke­li­ge men­nes­ke­ne som fin­ner det for godt å syk­le, så har de ikke snev av vil­je til å gjø­re det bed­re for syk­lis­ter — som den­ne strek­nings så alt for tyde­lig viser. I ingen av dis­se gate­ne er det regu­lert par­ke­ring, så man tren­ger ikke noen omre­gu­le­ring. Det er bare å fjer­ne parkeringsplassen.

WIMG_2854_DxO

Men elbi­ler, det liker høyre­gut­te­ne, så det fin­ner man plass til. I det som man vil ha folk til å tro er en del av et hoved­syk­kel­vei­nett, i Neu­berggt, men hvor man ikke har “fun­net” (i.e ikke har vil­let prio­ri­te­re) plass til syk­lis­ter, der har man valgt å prio­ri­te­re lade­sta­sjo­ner for elbil.

WIMG_3079_DxO

Tyde­li­ge­re kan ikke Oslos poli­ti­ke­re vise fin­gern til syk­lis­ter, og demon­stre­re at man betyr null og niks, sam­men­lig­net med det nye favo­ritt­le­ke­tøy­et elbil. Det spil­ler ingen rol­le om poli­ti­ker­ne sier at de prio­ri­te­rer syk­kel, når de i prak­sis så tyde­lig viser at det ikke er sant. Vi kan ikke syk­le på tom­me poli­tis­ke løf­ter, vi tren­ger vei! Lade­sta­sjo­ne­ne skul­le selv­sagt ald­ri ha vært anlagt der, og de bør fjer­nes så snart som mulig, sam­men med res­ten av gate­par­ke­rin­gen i den­ne syk­kel­ru­ten (og i and­re sykkelruter).

Man plas­ser­te også lade­sta­sjo­ner for elbil i det som egent­lig er en del av hoved­syk­kel­vei­net­tet i Roald Amund­sens gt. Men her opp­da­get noen at de had­de skil­tet syk­kel­ru­ten mot enveis­kjø­rin­gen. Så syk­kel­ru­ten for­svant, mens lade­sta­sjo­ne­ne består. Det sier også en del om prio­ri­te­rin­ge­ne i Oslo.

WIMG_9924_DxO

Her kan det vel også ha en sam­men­heng med at Oslos plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re ikke øns­ker å ha and­re enn bilis­ter inn på Frid­tjof Nan­sens plass, for at folk ikke skal opp­da­ge hvor­dan de har øde­lagt en av byens fine plas­ser ved å la bilis­te­ne okku­pe­re den.

WIMG_3391_DxO

De som tar beslut­nin­ger i Oslo kom­mu­ne har fått inn­pro­gram­mert et syk­kel­fil­ter, som gjør at man ser bort fra syk­lis­ter når beslut­nin­ger tas. Og resul­ta­tet blir der­et­ter: Som lade­sta­sjo­ner i hoved­syk­kel­vei, ødelg­ging av en fin syk­kel­rute langs Akers­hus­stran­da og en havne­pro­me­na­de hvor det ikke er lagt til ret­te for at folk skal kun­ne syk­le på tur.

Norsk elbil­po­li­tikk var ikke ment å være miljø­po­li­tikk. Det var indu­stri­po­li­tikk, nær­me­re bestemt indi­rek­te sub­si­die­ring av Think. Ende­li­ge skul­le Nor­ge bli en ordent­lig indu­stri­na­sjon, og selv pro­du­se­re kro­nen på indu­stria­li­se­rings­ver­ket: Bil! Vi skul­le ikke len­ger behø­ve å se mis­un­ne­lig på svens­ke­nes (nå ned­lag­te og utflag­ge­de) bil­pro­duk­sjon. Vi skul­le vise dem, og få vår egen. Tenk det. Norsk­pro­du­ser­te biler, og til og med biler for fremtiden.

Det sier egent­lig seg selv. Nors­ke poli­ti­ke­re vil­le ald­ri ha fun­net på å bru­ke så mye res­sur­ser på et miljø­til­tak som det elbil­po­li­tik­ken kos­ter. Mil­jø er helst noe som and­re bør dri­ve med. Men vi kan være med på litt avlats­han­del ved å kjø­pe kvo­ter, osv, bare det ikke inne­bæ­rer noe som er merk­bart for oss som bor her. Vi vil helst kun­ne peke på and­re som bør gjø­re noe, mens vi selv set­ter i gang nye vei­pro­sjek­ter som vil lede til høy­ere CO2-utslipp, sat­ser på fly  og bil frem­for jern­bane, dum­per gruve­slam i fjord­en og utryd­der rov­dy­re­ne. Elbi­len blir omtrent som da man inn­før­te den krist­ne jule­fei­rin­gen. Man beholdt den gam­le midt­vin­ters­fes­ten, men byt­tet manus. Nå har man byt­tet motor, men beholdt bilen.

Der­imot vet vi at det kna­pt er gren­ser for hvor mye nors­ke poli­ti­ke­re er vil­li­ge til å bru­ke for å opp­rett­hol­de indu­stri som ikke er bære­kraf­tig, ver­ken øko­no­misk eller miljø­mes­sig. Stilt i utsikt norsk bil­in­du­stri, da var nors­ke poli­ti­ke­re mer enn vil­li­ge til å kas­te pen­ger etter folk.

Direk­te indu­stri­støt­te kun­ne man ikke gi, det vil­le være i strid med kon­kur­ranse­reg­le­ne. Men en gene­rell støt­te som i prak­sis bare vil­le kom­met Think til gode, det var verdt å ten­ke på. Men man kun­ne jo ikke si det høyt. Det hele måt­te gis en miljø­po­li­tisk legi­ti­me­ring, for at det skul­le bli poli­tisk salg­bart, og ikke hav­ne i en front­kol­li­sjon med stats­støtte­reg­le­ne like­vel. Think og norsk bil­pro­duk­sjon ble en kort­va­rig tan­ke. Nå er det en mil­li­ar­dær i Cali­for­nia og and­re bil­pro­du­sen­ter som inn­kas­se­rer gevins­ten av nors­ke elbil­sub­si­di­er. Nors­ke skatte­be­ta­le­re gene­relt, byer og buss­pas­sa­sje­rer spe­si­elt, beta­ler prisen.

Poli­ti­ker­ne har i åre­ne etter at noen slut­tet å ten­ke på Think, inves­tert så mye pre­sti­sje i elbil­po­li­tik­ken, og kjørt  seg så fast i miljø­re­to­rikk, at de ikke fin­ner vei­en ut igjen. De har ikke en gang mot til å si at kol­lek­tiv­tra­fik­ken er vik­ti­ge­re enn elbil, og si nei til elbi­ler i kol­lek­tiv­fel­te­ne. Selv om man nå har nått målet om 50.000 elbi­ler, har poli­ti­ker­ne ikke mot til å si at nok er nok, og gjø­re noe med alle elbilprivilegiene.

Elbil­dis­ku­sjo­nen er et mine­felt, hvor den som ytrer seg kri­tisk til dagens elbil­po­li­tikk, straks blir ned­kjørt av aggres­si­ve Tesla­bi­lis­ter. Man er mot elbil, får man høre da.

Tøv. At jeg er kritsk til den van­vit­ti­ge sub­si­die­rin­gen av elbi­ler, og at elbi­lis­ter får lov til å gjø­re kol­lek­tiv­tra­fik­ken dår­li­ge­re ved å lage kø i kol­lek­tiv­fel­te­ne, betyr ikke at jeg er mot elbil. Men det får være gren­ser for hva slags for­de­ler man skal gi de etter hvert svært så bort­skjem­te elbilistene.

Oslos omfav­nel­se av elbil er et byut­vik­lings­mes­sig blind­spor. I et CO2-regn­skap betyr nep­pe over­gang fra fos­sil­bi­ler til elbi­ler i byene så vel­dig mye. Det er vik­tig å få ned lokal for­urens­ning, slik at muilg­he­ten for å sten­ge byen for de mest for­uren­se­de kjøre­tøy­ene er et skritt i rik­tig retning.

I byen er bilen først og fremst et plass­pro­blem. Hele idé­en om at hver enkelt skal kjø­re sine egen bil og frak­te med seg et par tonn metall og plast for å trans­por­te­re sitt lege­me inn til og i byen er over­mo­den for den his­to­ris­ke skrap­hau­gen. Det har blitt laget man­ge bil­der av den­ne type, dess­ver­re ennå ikke i Oslo, så vidt jeg vet. Jeg skul­le gjer­ne ha sett en illu­sta­sjon av biler, bus­ser og syk­lis­ter i Dron­ning Eufe­mias gate, samt én trikk og biler i The­re­ses gt. Det­te er fra Island.

Trafikk_plassRea­li­te­ten er at dis­se bile­ne tar stør­re plass enn bil­det viser. Det­te er hvor mye plass de tar når de er par­kert, om man ikke tar med are­al for å kjø­re ut og inn fra par­ke­rin­gen. Når de kjø­rer, må bile­ne hol­de avstand. Dess­uten kre­ver i prak­sis alle bile­ne som fyl­ler opp inn- og ufarts­vei­er mor­gen og etter­mid­dag, are­al hvor bile­ne står stil­le mens inne­ha­ve­ren hvi­ler sin bre­de bak på en kontorstol.

Om alle bile­ne på bil­det had­de vært byt­tet ut med elbi­ler, vil­le bil­det ha vært gans­ke likt. Elbi­ler tar akkuat like mye plass som and­re biler, og repre­sen­te­rer der­for ingen løsning.

Man har også gjen­nom­ført en helt idio­tisk par­ke­rings­re­gel for elbi­ler, skjønt det er ikke Oslos ene­an­svar (skjønt jeg tror ini­tia­ti­vet kom fra Jøran Kall­myr, da han var bil­by­råd i Oslo). Man har til­latt elbi­ler å par­ke­re på tvers, slik at de stik­ker ut både over for­tau­et, og gjør at man må len­ger ut i kjør­fel­tet når man skal pas­se­re på sykkel.

WIMG_1575_DxO

Selv om noen kjø­rer rundt i biler som kal­les “Smart”, så betyr ikke det at de som kjø­rer dis­se bile­ne fak­tisk er smar­te nok til å opp­fat­te at den­ne til­la­tel­sen bare gjel­der for elbil (og and­re såkalt miljø­venn­li­ge biler). Så de par­ke­rer også sine små biler på tvers, og tra­fikk­be­tjen­te­ne ser ikke ut til å bry seg.

W9376946247_ec62253e23_h

I and­re euro­pe­is­ke byer ser man også elbi­ler, og de gis vis­se for­de­ler. Men der har man i det mins­te for­stått at løs­nin­gen er å byg­ge ut kol­lek­tiv­trans­port og leg­ge til ret­te for syk­kel, og ha en mål­ret­tet poli­tikk for å redu­se­re bil­tra­fik­ken i byen — helt uav­hen­gig av hva slags energi­bæ­rer dis­se bile­ne bru­ker. Som et sekun­dært til­tak kan man leg­ge til ret­te for at nytte­kjø­rin­gen skjer med elbi­ler. Mode­rat og for­nuf­tig sti­mu­le­ring av elbil gir imid­ler­tid ikke pri­ser i en kon­kur­ran­se om å bli elbil­by. Men en poli­tikk som i prak­sis opp­ford­rer folk til å vel­ge pri­vat­bil inn til og i byen frem­for å rei­se kol­lek­tivt, det er en poli­tikk for å øde­leg­ge byen — selv om folk vel­ger elbi­ler.

Også i and­re byer fin­ner vi par­ke­rings­plas­ser reser­vert for elbi­ler, med lade­sta­sjo­ner, som her i Lon­don. WIMG_5497_DxOEller i Montpel­li­er (jeg har også sett dem i Paris, men har visst ikke noen bil­der av dem).

WIMG_5076_DxOI Paris (og Montpel­li­er) fin­nes det også en bybil­ord­ning, hvor man kan bru­ke en el-bil omtrent som man kan bru­ke en bysyk­kel. Jeg har ald­ri seriøst vur­dert å bru­ke noen av de bile­ne, så jeg vet ikke hvor­dan ord­nin­ge­ne fun­ge­rer i prak­sis, pri­ser osv.

WIMG_2305_DxOI Paris er det også små elbus­ser. Jeg har hel­ler ikke gjort noe for­søk på å fin­net ut av hva slags ruter m.m. de kjø­rer, eller hvor­dan sys­te­met fun­ge­rer. Når jeg er i Paris plei­er jeg å base­re meg på de utmer­ke­de bysyk­le­ne.WIMG_2091_DxOI Euro­pe­is­ke byer ser vi ofte små el-laste­bi­ler som bru­kes til vare­trans­port inne i byene, til reno­va­sjon og annen ser­vice­kjø­ring. Vare­trans­port i byen, der kan elbi­ler ha mye for seg. Man bør ikke slip­pe tra­fikk­far­li­ge og sterkt for­uren­sen­de mons­ter­laste­bi­ler helt inn i sentrum. WIMG_3381_DxO

Det blir sik­kert litt dyre­re enn om man kjø­rer die­sel­dre­ve­ne mons­ter­bi­ler helt inn i bykjer­nen, så i rike Nor­ge har man ikke råd til slikt.

Vi ser også at el-vare­syk­ler blir sta­dig mer utbredt. Både i Køben­havn og i man­ge frans­ke byer bru­ker post­bu­de­ne elsyk­kel. Men det for­ut­set­ter at man har lagt til ret­te for syk­ling i byen, noe som i prak­sis ute­luk­ker det i Nor­ge — i alle fall foreløpig.

Og jeg må ta med at jeg fak­tisk har sett én Tes­la som taxi i Oslo. Det kan vi godt se mer av.WIMG_1133_DxO

Om man skal byg­ge ut lade­sta­sjo­ner, kan det være på taxi­holde­plas­ser, og være for­be­holdt eltaxi­er. Vi kan nå lese at induk­sjons­la­ding for elbi­ler er på vei. På taxi­holde­plas­ser bør det­te kun­ne være en utmer­ket løs­ning, slik at man slip­per å kob­le om led­nin­ger når man ryk­ker frem­over i køen.

De fles­te som for­sva­rer bil­bruk i byen, sky­ver and­res nytte­kjørng foran seg. Det er noen som skal hen­te eller brin­ge i barne­hage (som utgjør svært få av bilis­te­ne), vare­le­ve­ring og hånd­ver­ke­re. Det helt ele­men­tæ­re er at noens nytte­kjø­ring ikke legi­ti­me­rer and­res gans­ke unyt­ti­ge pri­vat­kjø­ring. Man kan leg­ge opp til at vare­le­ve­ring i byen, hånd­ver­ke­re som skal arbei­de i byen, m.m., bør kjø­re el-bil.

Moms­fri­tak og avgifts­fri­tak er ikke Oslo kom­mu­nes ansvar. Jeg skal ikke blan­de meg inn i noen tall­dis­ku­sjon om hvor mye elbi­lis­ter sub­si­di­e­res med ved dis­se ord­nin­ge­ne, men jeg synes moms­fri­ta­ket er en helt unød­ven­dig og gans­ke tul­le­te sub­si­die­ring. Men noe jeg synes har kom­met for dår­lig fram, er at moms­fri­ta­ket i prak­sis bare er en sub­si­die­ring av pri­vat­bi­lis­me. Nærings­dri­ven­de vil uan­set­te trek­ke den mom­sen de beta­ler fra i sit eget moms­regn­skap, slik at det i prak­sis ikke spil­ler noen rol­le for dem om det er moms eller ikke på bilen.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email