I vini del Giro d’Italia 2015. 10. etappe. Civitanova Marche — Forlì

Folk tak­ler hvile­da­gen ulikt. Er man helt slått ut etter den førs­te uken, da skal man vir­ke­lig få sli­te i fort­set­tel­sen. Men å bare leg­ge seg på sofa­en, det er ikke anbe­falt. Da blir man gjer­ne gans­ke stiv når man skal star­te igjen. En “lett trille­tur”, plei­er å være van­lig på hvile­da­gen. Mitt inn­trykk er at det som de kal­ler en “lett trille­tur” til­sva­rer det som for de fles­te av oss er en ordent­lig lang­tur, i et tem­po vi nep­pe had­de klart å hen­ge med på. I til­legg til noen spon­sor­opp­drag, osv. Og for noen var det dagen da man bruk­te de førs­te blod­po­se­ne. I Tour de Fran­ce var hvile­da­gen gjer­ne også dagen for doping­av­slø­rin­ger. Det har ikke vært like mye av det i Giro d’I­ta­lia, som nok kan til­skri­ves at kon­troll­re­gi­met ikke har vært (og kan­skje ikke er?) like strengt der som i TdF.

Folk har et slitt skrudd bil­de av doping. Når få blir tatt for doping, er det lett å tol­ke det som om det ikke er et doping­pro­blem. Men det kan like gjer­ne skyl­des dår­lig tes­ting. Hvis man ikke gjen­nom­fø­rer ordent­li­ge doping­kon­trol­ler, da blir ingen tatt. At man­ge har blitt tatt for doping i Tour de Fran­ce, mens få har blitt tatt i Giro d’I­ta­lia og Vuel­ta d’E­spag­na, viser først og fremst at kon­trol­le­ne har vært bed­re i Tour de Fran­ce. I dag er kon­troll­re­gi­met i syk­kel meget strengt, kan­skje stren­ge­re enn i noen annen idrett. Vi blir nok ald­ri helt kvitt doping. Det vil all­tid være noen som er vil­li­ge til å juk­se for å opp­når resul­ta­ter. Men jeg er gans­ke sik­ker på at det i dag er mer doping i fri­idrett, lang­renn, ski­sky­ting, fot­ball og ten­nis, enn det er i syk­kel. Fot­ball er vel et klart eksem­pel på en idrett hvor man i prak­sis ikke tes­ter, eller har svært få tester.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2015. 10. etap­pe. Civi­tano­va Mar­che — For­lì