Oslo er på ingen måte “ferdig bygget”, Guri Melby

I Oslo­de­bat­ten, “Biler eller syk­ler i sen­trum” sa byråd Guri Mel­by blant annet dette:

Oslo er jo en by som på man­ge måter er fer­dig bygd. Og vi har ikke noen bre­de­re gater enn det vi har.”

Dere poli­ti­ke­re er eks­per­ter til å kom­me med sli­ke dår­li­ge og direk­te usan­ne unn­skyld­nin­ger for hvor­for dere ikke evner å gjen­nom­føre det dere lover. Jeg er også nes­ten sjok­kert over hvor dår­lig kunn­ska­per dere synes å ha både om Oslo og om and­re byer, når dere kom­mer med sli­ke påstander.

Når ble Oslo byg­get ut? Kvad­ra­tu­ren ble byg­get ut i and­re halv­del av 1600-tal­let, etter at Kris­ti­an IV etter bybran­nen i 1624 bestem­te at byen skul­le flyt­tes dit. Gam­le Aker kir­ke er Oslos elds­te byg­ning, fra en gang på 1100-tal­let (det er visst ikke helt sik­re opp­lys­nin­ger om akku­rat når den ble byg­get). Men bort­sett fra den, kjen­ner ikke jeg til noen bygg som er eld­re enn fra 1600-tal­let. Den gam­le tre­hus­be­gyg­gel­sen er vel fra like før byut­vi­del­sen i 1857. Ellers ble mye byg­get ut på slut­ten av 1800-tal­let, ikke minst under bygge­boom­en på 1890-tallet.

Når ble Paris byg­get ut? Amster­dam? Sevil­la? Det mes­te i Lon­don er vel byg­get etter bybran­nen i 1666, og er ungt sam­men­lig­net med det man fin­ner i man­ge and­re euro­pe­is­ke byer, men den ble like­vel “fer­dig byg­get” len­ge før Oslo. Men de kla­rer å fin­ne plass til syk­lis­ter like­vel. Køben­havn er en tran­ge­re by enn Oslo, og “fer­dig byg­get” for len­ge siden. Men i Køben­havn tar man syk­lis­ter på alvor, som er det som først og fremst skil­ler Køben­havn fra Oslo i den­ne sam­men­hen­gen. Oslo har ingen dår­li­ge­re for­ut­set­nin­ger for å bli en syk­kel­by enn Køben­havn, Oslo har bare vært belem­ret med dår­li­ge­re poli­ti­ke­re. Noen byer hav­net i en his­to­risk bak­evje, og ingen øns­ket å utvik­le dem vide­re, som f.eks. Sie­na i Ita­lia og Car­cas­son­ne i Frank­ri­ke. Ingen leven­de by i utvik­ling er “fer­dig byg­get” og blir det hel­ler ikke så len­ge byen lever.

Det føy­er seg inn etter, og hen­ger sam­men med påstan­der som at det er tran­ge gater i Oslo. Jeg reg­ner meg som gans­ke godt kjent i byen, og har for­søkt å ten­ke på hvor det er vi fin­ner tran­ge gate­ne i Oslo, som poli­ti­ke­re snak­ker om. Vi fin­ner noen: Damstre­det og Telt­hus­bak­ken, og enkel­te and­re små­vei­er i områ­det mel­lom Vår frel­sers grav­lund og Mari­dals­vei­en. Det er også noen tran­ge gater i det lil­le som er igjen av den gam­le tre­hus­be­byg­gel­sen som ble byg­get uten det som da var bygren­sen, og hvor det da fort­satt var til­latt å byg­ge i tre: Kam­pen, Våler­en­ga og Rode­løk­ka, skjønt så vel­dig trangt er det ikke der hel­ler. Det som er åpen­bart, er at dis­se gate­ne ald­ri ble byg­get for bil­tra­fikk. Men det er hel­ler ikke sli­ke ste­der det er spørs­mål om å leg­ge sær­skilt til ret­te for syk­kel. Her må det leg­ges til ret­te for folk, ikke biler. De ste­de­ne hvor det sær­lig er trangt, er inne i hode­ne til poli­ti­ke­re som kan kom­me med sli­ke påstan­der. Det vi der­imot fin­ner alt for mye av, er gater hvor det er lite dis­po­ni­bel plass igjen, for­di bilis­te­ne har okku­pert hele gaten både til kjø­ring og til par­ke­ring. Men de gate­ne er på ingen måte tran­ge. Der må det bare ryd­des opp.

Jeg utford­ret din for­gjen­ger, Ola Elve­stu­en, til å for­kla­re hvor de tran­ge gate­ne han snak­ket om var, men han svar­te selv­sagt ikke. Og jeg har ikke hørt deg si det­te siden høs­ten 2013, Guri Mel­by. Men da var du helt fersk i job­ben, og får vel til­gis for at du over­tok fra­se­ne fra dine for­gjen­ge­re. Men Fabi­an Stang kom igjen trek­ken­de med de tran­ge gate­ne da dere åpnet nye Torggt. Skal dere hev­de at det er tran­ge gater i Oslo, må dere i det mins­te kun­ne for­tel­le oss hvil­ke gater dere mener. Jeg ven­ter i spen­ning på at noen poli­ti­ke­re skal sva­re på dette.

Når jeg skri­ver det­te, er jeg i Frank­ri­ke, et lite styk­ke uten­for Montpel­li­er. Her reg­nes Montpel­li­er som en gans­ke ung by, med et his­to­risk sen­trum som i stor grad er fra 1200-tal­let. Der fin­ner man tran­ge gater, slik man fin­ner i så man­ge and­re, gam­le euro­pe­is­ke byer.

WIMG_5066_DxOSkjønt det er også nyere og mer moder­ne byde­ler — Montpel­li­er er også en by som vokser fort. Men man har fak­tisk klart å byg­ge fire nye trikke­lin­jer de sis­te 15 åre­ne, som går i egne tra­se­er og ikke hind­res av bil­tra­fikk, og syk­lis­te­ne har langt bed­re for­hold enn i Oslo — selv om det ikke er mye syk­kel­til­rette­leg­ging i det his­to­ris­ke sen­trum. Man fin­ner plass hvis man vil. Jeg har også mer­ket meg at trikke­lin­je­ne gjer­ne er på plass før bolig­byg­gin­gen i nye områ­der star­ter. Det er ikke en gang vans­ke­lig å par­ke­re her, om man kom­mer inn med bil — for­ut­satt at man bru­ker et av parkeringshusene.

Men er Oslo på en måte fer­dig byg­get? Hører vi ikke til sta­dig­het om de sto­re utbyg­gin­ge­ne i Oslo, på grunn av for­ven­tet befolk­nings­vekst? Hoved­pro­ble­met er at selv ikke ved utbyg­ging i nye områ­der, kla­rer dere å sør­ge for en god til­rette­leg­ging for syk­lis­ter.

Vi kan star­te med det åpen­ba­re: Bjør­vi­ka er på ingen måte fer­dig utbyg­get. Men syk­lis­te­ne ble for­sømt fra dag 1, har blitt for­sømt hele tiden siden, og for­søm­mes fort­satt. Resul­ta­tet er en kata­stro­fe, og jeg sav­ner at dere poli­ti­ke­re har mot til å si det høyt og tyde­lig: Det­te skul­le ald­ri ha skjedd, Sta­tens veg­ve­sen og tid­li­ge­re poli­ti­ke­re og plan­leg­ge­re i Oslo har gjort en uak­sep­ta­belt dår­lig jobb, og de løs­nin­ger man har valgt, kan ikke vare. De for­tje­ner å høre det. Gate­bred­de had­de og har man mer enn nok av. Dron­ning Eufe­mias gate er 43 meter bred. Man har bare feil­prio­ri­tert plas­sen. Det kom­mer til å bli vel­dig dyrt når man skal ret­te opp de fei­le­ne som er gjort her, og jo len­ger man ven­ter, desto dyre­re blir det.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vest­bane­tom­ten og Nasjo­nal­mu­se­e­et. Det er langt fra fer­dig byg­get, slik det ser ut for meg. Men Oslo kom­mu­ne har gitt blaf­fen i syklsi­te­ne også der, slik man plei­er å gjø­re. Selv­føl­ge­lig skul­le i det mins­te vært kla­re krav om hvor syk­kel­vei­en skul­le gå her, før plan­leg­ging star­tet. Det skul­le vært et krav i arki­tekt­kon­kur­ran­sen at syk­kel­vei skul­le inte­gre­res i prosjeketet.

WIMG_9684_DxONå har man så vidt jeg vet blok­kert mulig­he­ten for å leg­ge syk­kel­vei i den gam­le jern­bane­kulver­ten under Dokk­vei­en. Men det er slik dere dri­ver i Oslo: Sta­dig nye områ­der byg­ges slik at mulig­he­ten for å lage gode syk­kel­løs­nin­ger blok­ke­res. Det skjer så kon­se­kvent at det synes som om målet er å for­dri­ve syk­lis­te­ne fra byen. Se hva man har klart å få til i Amsterdam:

Og tenk på det­te, Guri Mel­by: Rij­ks­mu­se­um i Amster­dam var “fer­dig byg­get” i 1885, før de mes­te av dagens Oslo ble byg­get. Hva er for­skjel­len? I Amster­dam har det vært vil­je til å gjø­re noe, og i Amster­dam tar man syk­lis­ter på alvor. Da kan man få til mye. I Oslo tas syk­lis­ter ikke på alvor, og det fin­nes ikke vil­je til å gjø­re noe ordent­lig for dem. Der­for får man hel­ler ikke til stort.

Vippe­tan­gen. Man har dik­utert i åre­vis hva som skal skje der, uten at man har klart å enes om noe. Det enes­te som synes opp­lest og ved­tatt, er at folk ikke skal syk­le der. Der­for for­sø­ker man å jage syk­lis­te­ne ved å øde­leg­ge en av de få vel­fun­ge­ren­de syk­kel­ru­ter vi had­de i den­ne byen. En by som øns­ker syk­lis­ter gjør gans­ke enkelt ikke slikt. Det blir mer og mer tyde­lig at den over­ord­ne­de stra­te­gi­en for dagens byråd, i sam­råd med Sta­tens veg­ve­sen, er å få syk­lis­te­ne ut av byen.Seks gate­par­ke­rings­plas­ser ved Vippe­tan­gen kan ikke ha annen hen­sikt enn å gjø­re det vans­ke­li­ge­re for og irri­te­re syk­lis­ter, som tros­ser kom­mu­nens for­søk på å hind­re at folk syk­ler der.

WIMG_3225_DxOLangs Lang­kaia har man prio­ri­tert sto­re bloms­ter­kas­ser foran syk­lis­ter, slik man gjer­ne plei­er å gjø­re i Oslo. Slik plan­leg­ger man hvis man øns­ker å gjø­re det lite attrak­tivt å syk­le, og for å ska­pe kon­flik­ter mel­lom syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re. For i Oslo er bloms­ter­kas­ser og trær åpen­bart langt vik­g­ti­ge­re enn sik­ker­het og frem­kom­me­lig­het for syklister.

WIMG_0132_DxODet er mye her som kan dis­ku­te­res. Men fer­dig byg­get, det er det ikke.

 Regje­rings­kvar­ta­let. Regje­rin­gen har pla­ner om å byg­ge et monst­røst regje­rings­kvar­tal som vil få “Høy­blok­ka” til å se ut som en dukke­stue mel­lom gigan­te­ne. De skis­se­ne som er frem­lagt, frem­står som en vold­tekt av byen. Men fer­dig byg­get, det er det hel­dig­vis ikke, og måt­te det ald­ri bli byg­get slik det er skis­sert. Hva slags krav Oso kom­mu­ne har stilt om syk­kel­vei­er i gater som blir beørt av det­te, har jeg så langt ikke sett noe om. Mest sann­syn­lig for­di man ikke har stilt noen krav — for det plei­er man som kjent ikke å gjø­re. Og resul­ta­te­ne blir deretter.

Gun­ne­ri­us­kvar­ta­let. Olav Thon har sto­re pla­ner for Gune­ri­us­kvar­ta­let og områ­det rundt Brugt. Hvil­ke krav stil­ler dere om til­rette­leg­ging for syk­ler ved en slik utbyg­ging? Som van­lig, ingen? Fer­dig byg­get er det i alle fall ikke.

Det er også mye snakk om vide­re utbyg­ging ved Oslo S. I pla­ne­ne fra 2010 var det også lagt opp til til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Men det har visst for­svun­net siden — slik det plei­er å skje når man nær­mer seg rea­li­se­ring av sli­ke pro­sjek­ter. Og hva med områ­det mel­lom Oslo S og Tøy­en? Skal det fort­satt være “motor­vei” fra Bota­nisk hage til Bjør­vi­ka, slik at også det­te områ­det er å anse som fer­dig byg­get? Eller kla­rer dere å kom­me opp med noe bed­re her, slik det ble fore­slått i pla­nen fra 2010?

Major­stu­en: Ny T‑banestasjon, Forebu­ba­nen og even­tu­elt lokk over spor­om­rå­de­ne. Jeg har ikke klart å fin­ne noe om hvor­dan man ser for seg en frem­ti­dig syk­kel­løs­ning her. Det må inn i plan­leg­gin­gen, og det må inn i plan­leg­gin­gen nå. Og det må være kon­kret og for­plik­ten­de, ikke løse, ufor­plik­ten­de og verdi­løse politikerformuleringer.

I pla­ne­ne for Skøy­en har man i det mins­te kom­met med noen for­nuf­ti­ge for­mu­le­rin­ger om syk­kel, men det refle­te­res så langt jeg kan se ikke i de kon­kre­te planene.

Filip­stad og Hjort­nes. Man har dis­ku­tert mye hvor et tun­nel­inn­slag for biler skal være. Men det som må leg­ges fast fra start, og som all annen plan­leg­ging her må for­hol­de seg til er: Hvor skal hoved­syk­kel­vei­en gå? Dagens syk­kel­vei hol­der ikke mål, selv om den fak­tisk er en av de bes­te i Oslo. Den er alt for smal. Det viss­te man alle­re­de for fem år siden, minst. Og det er bare strek­nin­gen mel­lom Bygdøylok­ket og Hort­nes som har noe i nær­he­ten av aksep­ta­bel stan­dard. Man må ikke nok en gang lage utbyg­gings­pla­ner hvor syk­kel­til­rette­leg­ging ikke er med, slik at man ender med å slen­ge på noen ubru­ke­li­ge syk­kel­felt som gar­ni­tyr når all annen plass er gitt til and­re — slik det er gjort i Bjør­vi­ka. Men “fer­dig byg­get”, det er det ikke.

Havne­pro­me­na­den: Det vir­ker som om man har panikk for at folk skal fin­ne på å syk­le på tur i byen, slik at alt skal være til­rette­lagt for fot­gjen­ge­re og ikke for sykls­ter. 9,5km, det er for man­ge en gans­ke lang spa­ser­tur. Men det vil være en fin syk­kel­tur om man bare leg­ger til ret­te for det. Alt for man­ge plan­la­eg­ge­re og poli­ti­ke­re har tvangs­tan­ker om syk­lis­ter, og tror at straks man leg­ger til ret­te for syk­ling, da kom­mer det hor­der av trans­port­syk­lis­ter i stor fart. Ingen vil­le fin­ne på å leg­ge sin pen­der­rute langs brygge­kan­ten på Tjuv­hol­men og Aker bryg­ge, i alle fall ikke så len­ge det fin­nes alter­na­ti­ver. Men da kan dere ikke øde­leg­ge det som fin­nes, slik dere har gjort langs Akers­hus­stran­da. Og en ny hoved­syk­kel­vei må på plass før man gir klar­sig­nal for å byg­ge noe annet.

Så langt har jeg holdt meg i nær­he­ten av sen­trum. Beve­ger vi oss litt ut fra sen­trum, fin­ner vi vel­dig mye som ikke er “fer­dig bygget”.

Hovin­byen er langt fra fer­dig utbyg­get. Vi hører noen run­de og ufor­plik­ten­de for­mu­le­rin­ger om gode for­hold for fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter. Men det hør­te vi om blant annet Carl Ber­ners plass, Jern­bane­tor­get og Bjør­vi­ka også, så slik løf­ter er ikke noe verdt. Til­rette­leg­ging for syk­ling må prio­ri­te­res fra start i sli­ke pro­sjek­ter, og vi må ha kla­re, kon­kre­te og for­plik­ten­de pla­ner, med detal­jer­te angi­vel­ser av bred­der på syk­kel­vei­er, osv. Jeg har sett utta­lel­ser om at man må kun­ne syk­le mel­lom Hovin­byen og sen­trum. Men jeg har ikke sett ett enes­te kon­kret eksem­pel på hvor­dan det­te skal løses. Dis­se hoved­syk­kel­for­bin­del­se­ne mel­lom Hovin­byen og sen­trum må plan­leg­ges og byg­ges når, før hoved­ut­byg­gin­gen star­ter. Men Oslo kom­mu­ne sover som van­lig, og ten­ker ikke på hvor man skal syk­le her. Og for å ta med det: Gode syk­kel­vei­er mel­lom Hovin­byen og sen­trum vil også være star­ten på gode syk­kel­vei­er gjen­nom Gro­rud­da­len, et områ­de av byen som for en stor del er øde­lagt av sto­re bil­vei­er, og hvor til­rette­leg­gin­gen for syk­lis­ter er dårlig.

Ray­mond Johan­sen: Gode syk­kel­vei­er til og i Gro­rud­da­len, det må vel være en sak for deg?

Tvert i mot: I plan­pro­gram­met for Tøyen­par­ken er syk­lis­ter igjen “glemt”. Det er avsnitt på s 16 og 17 om kol­lek­tiv­tra­fikk og bil­tra­fikk. Men syk­lis­ter har man ikke ofret en tan­ke, ver­ken i teks­ten eller i det som er lagt fram av pla­ner. Det­te til tross for at en av hoved­for­bin­del­se­ne mel­lom Hovin­byen og sen­trum må gå gjen­nom det­te områ­det. Og skal man rus­te opp en bydel, bur­de det være helt åpen­bart at bed­re til­rette­leg­ging for syk­ling både i byde­len, og mel­lom den­ne byde­len og and­re byde­ler, være helt grunn­leg­gen­de. Men ikke i Oslo, der ten­ker man ikke på syk­lis­ter. Når Oslo plan­leg­ger på den­ne måten, ser­ve­rer dere frem­ti­dens poli­ti­ke­re unn­skyld­nin­ger for hvor­for det blir så vans­ke­lig å fin­ne plass til syk­lis­ter. Og de kan si som dere gjør i dag: Det­te ble bestemt før vår tid. Resul­ta­tet blir, som det må bli i Bjør­vi­ka: Det hele må gjø­res på nytt, det blir vans­ke­lig og det blir dyrt.

Løren er under utbyg­ging. Den enes­te syk­kel­tilre­te­leg­gin­gen så langt er noen alt for sma­le (sted­vis under en meter), og til dels sær­de­les dår­lig ved­li­ke­hold­te syk­kel­felt med par­ke­ring på inn­si­den, noen ste­der lov­lig, and­re ste­der ulov­lig par­ke­ring — men bile­ne ser ut til å få stå i fred uansett.

WIMG_0670_DxOOg i sto­re deler av det som fak­tisk er hoved­syk­kel­vei for tra­fikk langs Sto­re ring­vei mel­lom Sin­sen og Økern, om vi skal tro dere, synes dere åpen­bart at det vik­ti­ge­re med gate­par­ke­ring, også for laste­bi­ler, enn å leg­ge til ret­te for syk­lis­ter. Nå kan det vel leg­ges til at det er så dår­lig skil­tet at man må være lokalk­jent for å fin­ne fram til den­ne vei­en. Og den skal vel erstat­tes av Dag Ham­mar­skjølds vei, hvor man nå anstren­ger seg for å se om man kan kla­re å lage en løs­ning som er minst like dår­lig som Dron­ning Eufe­mias gate.

WIMG_3082Dag Ham­mar­kjølds vei. Her byg­ges det, og man er i ferd med å lage en ny skan­da­le: Her befes­ter man en tra­fikk­bar­rie­re tvers gjen­nom Hovin­byen. Til tross for ny tun­nel for bil­tra­fikk, prio­ri­te­res bil også på over­fla­ten i den nye vei­en, med elen­dig til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Her skul­le det ha vært en syk­kel­eks­press­vei, som det skul­le ha vært langs hele Sto­re Ring­vei. Men man ten­ker i prak­sis bare på bilis­te­ne. Akku­rat som i Bjør­vi­ka, og som det ble gjort da man laget Svart­dals­tun­ne­len, og man fort­satt holdt Ryen­berg­vei­en og Svart­dals­vei­en åpne for bil­tra­fikk, uten noen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Hel­dig­vis er Dag Ham­mar­skjølds vei ennå ikke fer­dig byg­get. Husk fjell­vett­reg­le­ne, Guri Mel­by. De er også anven­de­li­ge i byplan­leg­ging: Det er ingen skam å snu.

Vei­tvet. Her vil dere lage en for­bin­del­se mel­lom Trond­heims­vei­en og Øst­re Aker vei, hvor dere drop­per det som har vært regu­lert til gang- og syk­kel­vei i noen tiår (men som ald­ri har blitt rea­li­sert), hvor dere hel­ler vil byg­ge “miljø­gate”. “Miljø­gate” har blitt et så belas­tet ord at dere bør slet­te det fra deres voka­bu­lar. Og når dere pre­sen­te­rer pro­sjek­tet, gir dere ingen begrun­nel­se for hvor­for dere like­vel ikke vil byg­ge plan­lagt syk­kel­til­rette­leg­ging. Men det er vel også et ledd i pla­nen for å få folk til å la være å syk­le i den­ne byen. Uan­sett: Vei­en er hel­dig­vis ikke “fer­dig byg­get”, så det er fort­satt mulig å ta til fornuft.

Nyda­len er vel hel­ler ikke på langt nær fer­dig utbygd? Også her er bilis­ter prio­ri­tert foran syklister.

For Stovner/Rommen er det lagt fram pla­ner hvor man vil byg­ge mer av det ubru­ke­li­ge: Gang- og sykkelvei.

Kle­mets­rud. Hva slags krav stil­les det der til syk­kel­vei, både til og fra og i boli­om­rå­det? Fer­dig byg­get er det i alle fall ikke, så det er ennå ikke for sent å gjø­re noe.

Den­ne lis­ten kun­ne helt sik­kert vært gjort mye len­ger. Men det var de utbyg­gings­om­rå­de­ne jeg klar­te å kom­me på sånn gans­ke umid­del­bart. Det bur­de i alle fall være mer enn til­strek­ke­lig til å under­byg­ge at det ikke på noen måte er sant at “Oslo er på en måte fer­dig utbyg­get”.

Sli­ke fra­ser som i utgangs­punk­tet høres så fine ut, blir bare dum­me når de ikke er san­ne. Da er de bare med på å under­byg­ge og for­ster­ke alle de for­dom­mer folk har mot politikere.

Om dere bare kun­ne kla­re å slut­te med å gjen­ta de sam­me fei­le­ne hele tiden, og å stan­se de fei­le­ne man er i ferd med å gjø­re (slik dere hel­dig­vis gjor­de for Stor­o­krys­set), da vil­le mye vært vun­net. Så len­ge nye utbyg­gings­pro­sjek­ter plan­leg­ges og gjen­nom­fø­res uten at det leg­ges godt til ret­te for syk­ling, da kom­mer Oslo ald­ri til å bli en god by å syk­le i.

Du er ikke hoved­pro­ble­met, Guri Mel­by. Tvert om. Du har vært og er et friskt pust i oslo­po­li­tik­ken, og jeg skul­le gjer­ne ha sett at du fort­set­ter etter val­get til høs­ten. Pro­ble­met er res­ten av den koa­li­sjjo­nen du er en del av, først og fremst Høy­re. Hoved­pro­ble­met er din byråds­kol­le­ga Bård Fol­ke Fred­rik­sen, sam­men med byplan­sjef Ellen de Vibe. De ten­ker ikke på syk­lis­ter med mind­re de tvin­ges til det. Og ikke minst sje­fen din: Byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land. Jeg har ikke sett noe fra ham om syk­kel i Oslo siden han i 2010 lovet at hoved­syk­kel­vei­net­tet skul­le være fer­dig i 2012 eller 2013.

Man­ge av fei­le­ne, også de jeg nev­ner her, ble gjort før din tid, Guri Mel­by. Men det er uan­sett du som har ansva­ret i dag, og i det lig­ger også ansva­ret for å ret­te opp tid­li­ge­re feil. At det er dine for­gjen­ge­re som had­de ansva­ret, betyr ikke at det er aksep­ta­belt at det bare blir væren­de som det har blitt. Gam­le feil må ret­tes opp, enten det er fra 1960-tal­let eller fra 2010. Men ikke minst: Dere må slut­te med å gjen­ta de sam­me fei­le­ne i hvert nytt utbyg­gings­pro­sjekt.

Det bur­de ikke være så vel­dig vans­ke­lig å kne­set­te noen prinsipper:

  • Ingen nye utbyg­gings­pro­sjek­ter uten god til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Pla­ne­ne skal kon­kret angi hvil­ke til­tak som plan­leg­ges. Hvis dere mener alvor med at syk­lis­ter prio­ri­te­res foran bilis­ter, da skal pla­ne­ne for syk­kel­løs­ning utar­bei­des først, så kan man se om det blir noen plass igjen til bilis­ter etterpå.

  • Til­rette­leg­gin­gen skal ha til­strek­ke­lig kva­li­tet. Det skal lages syk­kel­vei­er som er fysisk adskilt fra and­re kjøre­felt, og sepa­re­rin­gen skal være slik at den hind­rer at syk­kel­vei­en bru­kes av bilis­ter til kor­te­re eller len­ger stans.

  • Det skal ikke byg­ges fle­re gang- og syk­kel­vei­er, med unn­tak for tur­vei­er til­rette­lagt for blan­det og like­stilt tra­fikk (syk­lis­ter og fotgjengere).

  • Det skal ikke være gate­par­ke­ring i gater som er angitt som sykkelrute.

  • Der det er syk­kel­felt, skal det ikke være par­ke­ring på inn­si­den av syk­kel­felt. I prak­sis: Syk­kel­felt og par­ke­ring fjer­nes, og erstat­tes av sykkelveier.

Oslo kom­mu­ne er glad i å plan­te trær. Jeg har ikke noe i mot trær, tvert om. Men når man skal plan­te trær, da må de plan­tes som en del av beskyt­tel­sen mel­lom kjøre­felt og syk­kel­felt. Man kan ikke gjø­re som i Bjør­vi­ka, og plan­te trær slik at dår­li­ge syk­kel­felt blir enda far­li­ge­re enn de i utgangs­punk­tet er.

Og ikke minst: Du og and­re poli­ti­ke­re må leg­ge bort dår­li­ge og usan­ne unn­skyld­nin­ger. Erkjenn de reel­le pro­ble­me­ne, og ta et ordent­lig opp­gjør med for­ti­den. Du er til og med i den gans­ke pri­vi­li­ger­te situa­sjo­nen at du kan vise til at før Venst­re kom i byråd, var det Frem­skritts­par­ti­et som styr­te dene sek­to­ren. Da ble det ikke sat­set på syk­kel, og at det har tatt tid å sar­te opp igjen- Vær kon­kret og si hvor man har svik­tet, ikke bare run­de for­mu­le­rin­ger om at “man har ikke vært flin­ke nok”. Men etter fire år, da må dere kun­ne vise til kon­kre­te resul­ta­ter, ikke bare til nye pla­ner. Og dere må vise at dere tar tak i de sto­re utford­rin­ge­ne, ikke bare småt­te­ri og kos­me­tikk. Og du må for­sø­ke å vri armen på Sti­an Ber­ger Røs­land og Bård Fol­ke Fred­rik­sen, samt gi Ellen de Vibe noen skik­ke­li­ge spark på skinnleggen.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email