RIP Hovedsykkelveiplanen. Men vi trenger fortsatt et hovedsykkelveinett @gurimelby

Oslo kom­mu­ne har ved­tatt en syk­kel­stra­te­gi, og har med det begravd den gam­le hoved­syk­kel­vei­pla­nen. De snart 40 år som har gått siden hoved­syk­kel­vei­pla­nen først ble ved­tatt, har etter­tryk­ke­lig vist at den var ueg­net som virke­mid­del, siden pla­nen ald­ri ble gjen­nom­ført. Jeg har len­ge ment at hoved­syk­kel­vei­pla­nen bur­de begra­ves, og at den var blitt en tvangs­tan­ke for uvil­li­ge og hand­lings­lam­me­de poli­ti­ke­re. Den var blitt en for­ban­nel­se og et hin­der for sykkeltilrettelegging.

Men det var ikke noe galt med hoved­syk­kel­vei­pla­nen, selv om den etter dagens stan­dard er gans­ke utda­tert. Hvis den had­de blitt gjen­nom­ført som for­ut­satt da den ble ved­tatt, da kan det godt hen­de at Oslo had­de vært i sam­me liga som Køben­havn og Amster­dam. De byene var hel­ler ikke syk­kel­byer på 1970-tal­let. I Amster­dam rakk man å rive man­ge hus for å gi plass til en bymo­tor­vei, før gal­ska­pen ble stan­set. Les his­to­ri­en i The Guar­di­an. Her er man i ferd med å rive Amster­dam for å gi plass til motor­vei gjen­nom byen Amsterdam_bymotorvei Con­ti­nue read­ing RIP Hoved­syk­kel­vei­pla­nen. Men vi tren­ger fort­satt et hoved­syk­kel­vei­nett @gurimelby

I vini del Giro d’Italia 2015. 12. etappe. Imola — Vicenza

Et brudd fikk gå, og en for meg helt ukjent ryt­ter vant.

Etap­pen i dag star­ter helt flatt. Men i and­re halv­del kom­mer det noen top­per. Ingen vel­dig har­de, men som kan være betyd­nings­ful­le like­vel. Men en slik etap­pe er det vans­ke­lig å se hvem som kan ha inter­es­se av å kjø­re på fla­te­ne. Helt på slut­ten er det en bak­ke, med avslut­ning på top­pen. Ikke vel­dig lang, men en mulig­het for klat­re­re og sam­men­lagt­kan­di­da­ter å vin­ne tid. Spur­ter­ne har ikke noe å hen­te her.

T12_Vicenza_planVi star­ter der vi slut­tet i går, og set­ter kur­sen rett ut av vin­om­rå­de­ne. Vi hav­ner i Vene­to, som er en av de mer inter­es­san­te vin­re­gio­ne­ne i Ita­lia. Her­fra får vi viner som Bardo­li­no, Val­po­li­cel­la (med vari­an­te­ne Ama­ro­ne og Ripas­so), og Soave. Og ikke minst Prosecco. Men etap­pen sty­rer unna de vik­tigs­te vin­om­rå­ene i år. Vi har vært der før, og kom­mer nok til å kom­me dit igjen, så vi lag­rer den vinen til et annet år.

Vi kom­mer først inn i Bag­no­li, litt syd for Pado­va. Det er 14 kom­mu­ner, og områ­det har navn etter kom­mu­nen Baglo­ni de Sopra. Viner fra det­te områ­det kan bru­ke beteg­nel­sen “Clas­si­co”. Det er viner laget på den loka­le dru­en Raboso som er mest inter­es­san­te. Det er to vari­an­ter av Raboso: Raboso Pia­ve og Raboso Verone­se. Dis­se gir en vin med mye syre, far­ge og tan­ni­ner, slik at den kan frem­stå som en gans­ke “barsk” vin. I føl­ge  Ita­li­ensk vin er det bare pro­du­sen­ten Domi­nio di Bag­no­li som lager inter­es­sant vin. De lager også noen søte viner.

Kan­skje skal vi også inn­om Col­li Euganei. Mine kart er ikke pre­si­se nok til å kun­ne gi et sik­kert svar. Det er et områ­de som dels består av kalk­hol­dig, dels av vul­kansk jord. Den kalk­hol­di­ge jor­den egner seg best til hvit­vin, mens den vul­kans­ke jor­den egner seg best til rødvin. Det kan pro­du­se­res 13 for­skjel­li­ge vin­ty­per med et stort antall drue­sor­ter. Det er i det hele tatt et sær­de­les uover­sikt­lig områ­de. Vig­nal­ta reg­nes som toppro­du­sen­ten i det­te området.

Mot mål­byen Vicen­za skal vi gjen­nom Col­li Beri­ci. Det er et litt bak­ke­te områ­de syd for Vicen­za. Her dyr­kes man­ge drue­ty­per, og ni uli­ke vin­sor­ter kan pro­du­se­res under den­ne klas­si­fi­se­rin­gen Col­li Beri­ci DOC. En vel­ren­nom­ert drue­sort i Col­li Beri­ci er tai ros­so. Den gir viner som er såpass lyse at man nes­ten kan kal­le dem rosé. Ellers bru­kes mye Gar­gane­ga og Merlot.

I vini del Giro d’Italia 2015

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.