RIP Hovedsykkelveiplanen. Men vi trenger fortsatt et hovedsykkelveinett @gurimelby

Oslo kom­mu­ne har ved­tatt en syk­kel­stra­te­gi, og har med det begravd den gam­le hoved­syk­kel­vei­pla­nen. De snart 40 år som har gått siden hoved­syk­kel­vei­pla­nen først ble ved­tatt, har etter­tryk­ke­lig vist at den var ueg­net som virke­mid­del, siden pla­nen ald­ri ble gjen­nom­ført. Jeg har len­ge ment at hoved­syk­kel­vei­pla­nen bur­de begra­ves, og at den var blitt en tvangs­tan­ke for uvil­li­ge og hand­lings­lam­me­de poli­ti­ke­re. Den var blitt en for­ban­nel­se og et hin­der for sykkeltilrettelegging.

Men det var ikke noe galt med hoved­syk­kel­vei­pla­nen, selv om den etter dagens stan­dard er gans­ke utda­tert. Hvis den had­de blitt gjen­nom­ført som for­ut­satt da den ble ved­tatt, da kan det godt hen­de at Oslo had­de vært i sam­me liga som Køben­havn og Amster­dam. De byene var hel­ler ikke syk­kel­byer på 1970-tal­let. I Amster­dam rakk man å rive man­ge hus for å gi plass til en bymo­tor­vei, før gal­ska­pen ble stan­set. Les his­to­ri­en i The Guar­di­an. Her er man i ferd med å rive Amster­dam for å gi plass til motor­vei gjen­nom byen Amsterdam_bymotorveiMen på 1970-tal­let gikk man i Amster­dam og Køben­havn i gang med å leg­ge til ret­te for syk­kel. Men bed­re til­rette­leg­ging for syk­ling valg­te fle­re å syk­le, og det ble behov for å bed­re til­rette­leg­gin­gen. En gans­ke åpen­bar dyna­mikk, og man var inne i en god spiral.

I Oslo gjor­de man noe i begyn­nel­sen, men det stan­set opp gans­ke fort, sånn rundt 1981 en gang. Siden har det stort sett vært still­stand i Oslo. Det mes­te som ble byg­get etter 1981-ved­ta­ke­ne har man fjer­net, uten at det har blitt erstat­tet av noe nytt. Poli­ti­ker­ne har kon­se­kvent prio­ri­tert bilis­ter på bekost­ning av syk­lis­ter, sær­de­les klart illust­rert ved at de har prio­ri­tert og fort­satt prio­ri­te­rer gate­par­ke­ring i det som påstås å være del av et “hoved­syk­kel­vei­nett”.

Pro­ble­met var ikke pla­nen. Pro­ble­met var poli­ti­ker­ne, og deres for­vreng­ning og mis­bruk av pla­nen. Om den nå byt­tes med en ny plan, er det ingen grunn til at ikke den også vil bli for­vrengt og mis­brukt på sam­me måte.

Vi har man­ge gan­ger fått høre at siden en strek­ning ikke var en del av hoved­syk­kel­vei­net­tet, var det ingen grunn til å leg­ge til ret­te for syk­lis­ter. Tid­li­ge­re byråd fra Venst­re, Ola Elve­stu­en, sa nær­mest at det var OK å fjer­ne syk­kel­vei­er som ikke var en del av hoved­syk­kel­vei­net­tet. Og da poli­ti­ker­ne utra­der­te regu­le­rin­gen av syk­kel­vei i Ruse­løkk­vei­en for­bi Vika­ter­ras­sen, var også noe av unn­skyld­nin­gen fra poli­ti­ker­ne at det ikke var en del av hovedsykkeveinettet.

Men hoved­syk­kel­vei­pla­nen har hele tiden for­tu­satt at det også skul­le byg­ges ut et sekun­dær­nett. Men de impo­ten­te poli­ti­ker­ne som ikke en gang klar­te å byg­ge ut pri­mær­net­tet, bruk­te pla­nen som en unn­skyld­ning for ikke å byg­ge, eller endog byg­ge ned det som kun­ne inn­gå i et sekundærnett.

Nå skal det leg­ges til ret­te for syk­ling over alt, i et mer fin­mas­ket nett. Vi tror det ikke før vi får se det. Det betyr at det i enda fle­re gater vil bli kon­flikt mel­lom bilis­ter som tror at gate­ne ble byg­get for at de skul­le par­ke­re gra­tis i dem, og syk­lis­ter. Og så len­ge Høy­re har en hånd på rat­tet, vin­ner bilistene.

Men vi må også reg­ne med at de poli­ti­ke­re som bruk­te det at noe ikke var en del av hoved­syk­kel­vei­net­tet til ikke å leg­ge til ret­te for syk­kel, nå vil bru­ke syk­kel­stra­te­gi­en som en unn­skyld­ning for å si nei til byg­ging av hoved­syk­kel­vei­er — for nå er det jo ikke len­ger det vi skal byg­ge. Resul­ta­tet kom­mer til å bli som det har vært i 40 år: Lite eller ingen ting blir gjort for å leg­ge til ret­te for sykkel.

Hoved­syk­kel­vei har dess­uten blitt en tom poli­tisk flos­kel, omtrent like inn­holds­løs som “miljø­gate”. I går, ons­dag 20. mai 2015, kun­ne vi lese i en tvit­ter­mel­ding fra Oslo bysty­re:

Nå behand­les detalj­re­gu­le­rings­sak for Lang­bøl­gen på Lam­bert­se­ter — Hovedsykkelvei.”

Feil. Man behand­let et syk­kel­felt i Lang­bøl­gen, ikke hoved­syk­kel­vei. Dess­ver­re er “hoved­syk­kel­vei” en beteg­nel­se uten kon­kret inn­hold, akku­rat som “miljø­gate”. Syk­kel­felt er en alt for dår­lig løs­ning til å kun­ne kal­les en “hoved­syk­kel­vei”.

Dess­uten: Det er ikke rart det ikke skjer noe, om detalj­re­gu­le­ring av hvert enes­te syk­kel­felt i byen behand­les av bysty­ret. Behand­ler bysty­ret også plas­se­ring av fot­gjen­ger­felt, tra­fikk­øyer, osv? Polits­ke floskler, det kla­rer de i alle fall å lage i Oslo kommune.

Man behand­ler syk­kel­ut­byg­ging slik man alt for len­ge har behanl­det jern­bane på nasjo­nalt plan: Man ved­tar 200 meter et år, etter mye kran­gel om både loka­li­se­ring og pen­ger. Året etter ved­tar man 75 meter et annet sted, enten for­di det var deres tur til å få, eller man syn­tes at man alle­re­de var blitt pådyt­tet for mye som hind­rer de hel­li­ge bile­ne. Og for hver nye 100 meter er det omkam­per, både om plas­se­ring og pen­ger. Det­te er pro­sess for å sik­re at ikke noe skjer. Og det er vel det som er målet. Vårt beslut­nings­sys­tem er utvik­let for obs­ruk­sjon, ikke for gjen­nom­fø­ring. Skal man fort­set­te i dagens tem­po, vil måle­ne i syk­kel­stra­te­gi­en være nådd en gang rundt år 2580.

Man må ved­ta og byg­ge ut hele strek­nin­ger, som fra Lys­aker til Ryen, Hels­fyr og Bryn. Så plan­leg­ger man hele strek­nin­gen, og byg­ger den ut som ett pro­sjekt. Bysty­ret kan ved­ta hoved­syk­kel­vei fra Lys­aker til Ryen, Hels­fyr og Bryn, uten å bry seg med alle detaljer.

Tors­dag 21. mai skal syk­kel­pro­sjek­tet pre­sen­te­re syk­kel­pro­sjek­ter på et åpent møte som de har kalt “Slik blir Oslo en syk­kel­ho­ved­stad”. Desver­re er det ikke mulig for meg å kom­me på det møtet. Men ut fra det som har stått i Oslo­by, er jeg ikke vel­dig opti­mis­tisk. Jeg er redd for at vi først og fremst kom­mer til å se mer smin­ke i form av røde syk­kel­felt og syk­kel­bok­ser. Og det er bare å inn­røm­me at det ikke er helt til­fel­dig at jeg pub­li­se­rer det­te akku­rat nå, i for­kant av det møtet.

Siden Venst­re gikk inn i byrå­det i 2011, har vi bl.a. sett at syk­kel­vei­er har for­svun­net på Ruse­løk­ka (skole­vei, men når det ikke var en del av hoved­syk­kel­vei­pla­nen, spil­te det åpen­bart ingen rol­le for venstre­by­råd Ola Elve­stu­en). De har støt­tet at syk­kel­vei i Ruse­løkk­vei­en for­bi Vika­ter­ras­sen har blitt fjer­net fra regu­le­rings­pla­nen. De var med på å set­te til side både hoved­syk­kel­vei­pla­nen og gate­bruks­pla­nen for bl.a. å leg­ge bed­re til ret­te for par­ke­ring ved C J Ham­bros plass. De er med på å fjer­ne gang- og syk­kel­vei fra pla­nen på Vei­tvet. Og de har støt­tet gal­skaps­pro­sjek­tet E18-Vest­kor­ri­do­ren. Hva har de så kom­met med at god­sa­ker til oss som syk­ler? Torg­gata, hvor for­bu­det mot bil­kjø­ring ikke respek­te­res og ikke hånd­he­ves, og ellers litt rødma­ling? Og en ny plan. Ellers har det vært mye prat.

Skal Venst­re gjen­vin­ne noe av den tro­ver­dig­het de har mis­tet, må de ta tak i de sto­re utford­rin­ge­ne. Og det has­ter. Det er tross alt bare fire måen­der til kom­mune­val­get. De sto­re pro­sjek­te­ne er hoved­syk­kel­vei­er. Ikke i hen­hold til den gam­le pla­nen, for den har tiden for lengst løpt fra.

Vi kan ta noen strek­ni­ger, og jeg hol­der meg innen­for bygrensen.

Jeg har alle­re­de nevnt en hoved­syk­kel­vei fra Lys­aker til Ryen og til Helsfyr/Bryn. Det­te er Oslos vik­tigs­te vei­pro­sjekt. At T‑baneutbygging og jern­bane­ut­byg­ging kan være vik­ti­ge­re, er OK. Der­for sier jeg det vik­tigs­te vei­pro­sjek­tet, ikke det vik­tigs­te sam­ferd­sels­pro­sjek­tet. Ikke noe vei­pro­sjekt for bilis­ter er vik­ti­ge­re enn hove­syk­kel­for­bin­del­sen mel­lom øst og vest. Den bur­de ha vært fer­dig for 25 år siden.

Når vi ten­ker hoved­syk­kel­vei, må vi ten­ke omtrent som man gjør når man plan­leg­ger for bil: God frem­kom­me­lig­het, mest mulig ret­te lin­jer. I til­legg er fla­test mulig pro­fil vik­tig for syk­li­se­ter, vik­ti­ge­re enn for­bi­lis­ter. Få eller ingen kryss i plan, og hoved­vei­en er prio­ri­tert. Er det lys­kryss, skal hoved­vei­en være prio­ri­tert gjen­nom disse.

En hoved­syk­kel­vei skal være en syk­kelvei, ikke bru­ke­li­ge bas­tar­der som gang- og syk­kel­vei, og ikke syk­kel­felt. Det er poli­ti­kertøv når bysty­ret sier de behand­ler hoved­syk­kel­vei, når de behand­ler et par syk­kel­felt på Lambertseter.

Syk­kel­vei med for­tau kan bru­kes der tra­fik­ken ikke er for stor, men det bør som hoved­re­gel være sepa­ra­te syk­kel­vei­er og gang­vei­er. Det skal ikke være bil­kjø­ring i en syk­kel­vei, hel­ler ikke for vare­le­ve­ring m.m., like lite som det er syk­ling eller stans for vare­le­ve­ring på motorveier.

Hoved­syk­kel­vei­en skal være for alle syk­lis­ter, både kli­sje­en dame med kurv og kli­sje­en mid­del­ald­ren­de mann i syk­kel­klær på lande­veis­syk­kel. Det betyr at den må ha til­strek­ke­lig bred­de til at syk­lis­ter kan pas­se­re hver­and­re uten pro­ble­mer. Den som har syk­let i Køben­havn, vil ha mer­ket at syk­kel­sti­ene der stort sett er bre­de nok til at to syk­lis­ter, også to syk­lis­ter med vare­syk­kel, kan pas­se­re hver­and­re. Der­med ska­per det ikke så mye kon­flik­ter at folk syk­ler i for­skjel­lig tem­po. De fles­te nord­menn som syk­ler der, vil opp­da­ge at de inn­fød­te syk­ler mye for­te­re enn vi er vant med hjem­me­fra, og at man må hol­de godt til høy­re på sykkelstien.

Et enkelt utgangs­punkt til å begyn­ne med, er at der en hoved­syk­kel­vei føl­ger sam­me hvoed­tra­sé som en bil­vei, skal det være like man­ge kjøre­felt i syk­kel­vei­en som i bil­vei­en. Det vil si fire felt langs fire­felts­vei, og seks felt langs seks­felts­vei (som strek­nin­gen Aker Bryg­ge — Gam­le­byen). Det vil si at vi tren­ger vei­bred­der på anslags­vis 5 til 7,5 meter.

Det fin­nes så vidt jeg vet ingen syk­kel­vei­er i Oslo som til­freds­stil­ler det­te. Langs Frog­ner­stran­den er det gans­ke fin syk­kel­vei mel­lom Bygd­øy­krys­set og Hjort­nes. Men den er alt for smal. Det var den alle­re­de for fle­re år siden.  Vil man at syk­kel­tra­fik­ken skal øke, da må kapa­si­te­ten utvi­des — noe man ikke gjør når det nå byg­ges ny, og for smal syk­kel­vei med for­tau på Vækerø. Man må slut­te å bru­ke under­må­le­re til å plan­leg­ge slikt, slik at vi bare får under­måls syk­kel­vei­er alle steder.

Noen drøm­mer om “Torg­gata­løs­ning” i Råd­hus­ga­ten. Glem det, i alle fall til en ordent­lig hove­syk­kel­vei er på plass. Løs­nin­gen i Torg­gata er fin som en bygate til­rette­lagt for fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter, i alle fall om man får bort bile­ne som gir blaf­fen i skil­tin­gen. Men en slik gate kan ikke være hoved­syk­kel­for­bin­del­se mel­lom øst og vest. Det er i prak­sis to mulig­he­ter for hvor en slik vei kan gå: Enten Råd­hus­ga­ten (men da må den bli til­nær­met ren syk­kel­vei), eller rundt Vippe­tan­gen. Men da må man ret­te opp igjen ska­de­ne man nå har gjort på Akers­hus­stran­den. Kan­skje kan det ten­kes en tred­je, og på man­ge måter vans­ke­li­ge­re løs­ning: Man sten­ger omtrent halv­par­ten av Ring 1 for biler, og gjør den om til en høy­kva­li­tets syk­kel­vei. Fle­re muligeh­ter er i alle fall ikke jeg i stand til å se.

Selv­sagt må det leg­ges ny syk­kel­vei gjen­nom Bjør­vi­ka, slik som for­ut­satt i regu­le­rings­pla­nen fra 2003. I dag er Bjør­vi­ka et kron­ek­sem­pel på hva slags til­tak Sta­tens veg­ve­sen kan fin­ne på å set­te i gang, for å opp­nå deres mål om at folk ikke skal syk­le i byen.

Syk­kel­vei til Ryen skul­le selv­sagt vært klar den dagen Svart­dals­tun­ne­len åpnet. Det er helt menings­løst at Ryen­berg­vei­en og Svart­dals­vei­en er åpne for bil­tra­fikk i beg­ge ret­nin­ger. Bilis­te­ne har tun­ne­len, og det er ikke noen pro­ble­mer med trik­ken, som i Kongs­vei­en. Det er bare å gå i gang. Vide­re bør det være syk­kel­vei opp St Hal­vards gt og Strøms­vei­en, som bør gå til Hels­fyr og Bryn, vide­re til Hovin­byen og E6-ruten ut av byen.

Lis­ten kun­ne vært vel­dig mye len­ger. Det enk­le utgangs­punk­tet er at langs alle inn­farts­vei­er, samt ring­vei­er skal det være hoved­syk­kel­vei­er av det som man med rak rygg kan kal­le hoved­syk­kel­ve­istan­dard. Alt­så syk­kel­vei­er som er bed­re enn noe av det som fin­nes i Oslo i dag.

I Paris har man star­tet litt i mot­satt ende enn i Oslo, men med den vesent­li­ge for­skjell at de fak­tisk har gjen­nom­ført det som er ved­tatt. Der er det mye til­rette­leg­ging som best må kun­ne sies å utgjø­re deler av et sekun­dær­nett. Men det er såpass tett at det går gans­ke greit å syk­le fra en del av byen til en annen på noen­lun­de til­rette­lag­te vei­er. Men noen hoved­syk­kel­vi­er, det har i alle fall ikke jeg funnet.

Nå har man inn­sett at man må gjø­re noe med det. I peri­oden 2015–2020 skal det byg­ges tre syk­kel­eks­press­vei­en øst/vest, og en nord-syd. Det vil være syk­ke­lek­press­vei fra La Defen­se i vest, over Place Etoi­le (Tri­um­fu­buen), Champs Elys­ses, Rue de Rio­li til Place de la Bastil­le, og vide­re øst­over til Bois de Vin­cen­ces. Og det vil være syk­kel­eks­press­vei­er på beg­ge sider av Sei­nen. Det­te skal være sepa­ra­te syk­kel­vei­er. Det skal også byg­ges en rek­ke and­re nye syk­kel­vei­er, også som toveis, sepa­ra­te syk­kel­vei­er. De rosa stip­le­de lin­je­ne på kar­tet skal bli syk­kel­eks­press­vei­er. (Klikk på kar­tet for stør­re kart.)

ParisPlan_2015-2020Man skal tre­dob­le syk­kel­bud­sjet­tet, og man ser bed­re til­rette­leg­ging som et til­tak som ytter­li­ge­re vil styr­ke Paris som turist­by. Man vil også gjø­re det til hoved­re­gel at det vil være til­latt for syk­lis­ter å svin­ge til høy­re på rødt lys. Rødt lys vil for syk­lis­ter i sli­ke til­fel­ler bety “vike­plikt”. En vik­tig del av begrun­nel­sen for det­te er syk­lis­te­nes sik­ker­het. Man skal f.eks. slip­pe å bli stå­en­de i laste­bi­lers blind­sone og ven­te på å bli ihjel­kjørt når laste­bi­len svin­ger til høy­re på grønt lys.

Når man ser på kar­tet, vir­ker det plan­lag­te syk­kel­vei­net­tet ikke vel­dig omfat­ten­de. Men vi skal hus­ke på at Paris er en kom­pakt by. Det­te gjel­der byen Paris, som er på stør­rel­se med Oslo innen­for Sto­re Ring­vei. Får vi tre syk­kel­eks­press­vei­er øst/vest og én nord/syd, samt tre syk­kel­vei­rin­ger innen­for Sto­re ring­vei innen 2020, da lover jeg bloms­ter og champag­ne til den eller de byrå­der som kla­rer å få gjen­nom­ført det.

I mot­set­ning til i Oslo, har man i Paris stort sett gjen­nom­ført det man har plan­lagt og ved­tatt på det­te områ­det. Det var først i 2001, ca 25 år etter at den førs­te hoved­syk­kel­vei­pla­nen ble ved­tatt i Oslo, at man i Paris bestem­te seg for å sat­se på syk­kel. Utbyg­gin­gen star­tet i 2004, og i løpet av de ti åre­ne som fulg­te ble ca 750 km vei til­rette­lagt for syk­kel, om enn med noe varie­ren­de kva­li­tet. Jeg ser fram til å syk­le mer i Paris i åre­ne som kommer.

Jeg ser spent på hva Syk­kel­pro­sjek­tet leg­ger fram. Det er ikke så vel­dig ofte man håper å bli satt på plass, og få høre at jeg har tatt helt feil. Men i den­ne saken håper jeg det. Jeg håper at man leg­ger fram kon­kre­te pla­ner om mer enn kos­me­tikk, og at man viser en reell vil­je til å ta tak i de sto­re pro­ble­me­ne — alt­så de mang­len­de hoved­syk­kel­vei­er, og hever kva­li­te­ten på alle de alt for dår­li­ge sykkel­an­leg­ge­ne man har i Oslo.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email