I vini del Giro d’Italia 2015. 14. etappe. Il Tempo di Prosecco

Tempo­etap­pen er en vik­tig, og ofte avgjø­ren­de etap­pe. Her kan man vin­ne (og tape) tid. Sto­re etappe­ritt vin­nes av de som er gode til å kla­re og gode til å kjø­re tem­po. Man kan tape et etappe­ritt på en hvil­ken som helst etap­pe, noe vi fikk illust­rert i går. En velt på et mak­si­malt uhel­dig tids­punkt. Kan­skje ender man med selv å gå i bak­ke, kan­skje blir man bare hef­tet bak kao­set som vel­ten med­fø­rer, og kla­rer ikke å kjø­re inn de and­re på den kor­te dis­tan­sen som er igjen når ryt­ter­ne set­ter opp far­ten i fina­len. Men kan kla­rer ikke å vin­ne nok tid på sine kon­kur­ren­ter på rela­tivt fla­te etapper.

Det hol­der ikke at man er god til å klat­re, om man roter det hele bort med en dår­lig tem­po, demon­strer­te dans­ke Michael Ras­mus­sen under Tour de Fran­ce i 2007. Dansk TV kåret i 2009 bl.a. de tre ver­ste tempo­etap­per gjen­nom tiden­de, og det­te var den klart dår­ligs­te. Inter­es­sant nok var Chris Froo­me, som den gang repre­sen­ter­te Kenya, på tred­je plass i den­ne kårin­gen. Men i dag er han en meget god tem­po­ryt­ter. Jeg leg­ger inn video­en under kartet.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2015. 14. etap­pe. Il Tem­po di Prosecco