I vini del Giro d’Italia 2015. 14. etappe. Il Tempo di Prosecco

Tempo­etap­pen er en vik­tig, og ofte avgjø­ren­de etap­pe. Her kan man vin­ne (og tape) tid. Sto­re etappe­ritt vin­nes av de som er gode til å kla­re og gode til å kjø­re tem­po. Man kan tape et etappe­ritt på en hvil­ken som helst etap­pe, noe vi fikk illust­rert i går. En velt på et mak­si­malt uhel­dig tids­punkt. Kan­skje ender man med selv å gå i bak­ke, kan­skje blir man bare hef­tet bak kao­set som vel­ten med­fø­rer, og kla­rer ikke å kjø­re inn de and­re på den kor­te dis­tan­sen som er igjen når ryt­ter­ne set­ter opp far­ten i fina­len. Men kan kla­rer ikke å vin­ne nok tid på sine kon­kur­ren­ter på rela­tivt fla­te etapper.

Det hol­der ikke at man er god til å klat­re, om man roter det hele bort med en dår­lig tem­po, demon­strer­te dans­ke Michael Ras­mus­sen under Tour de Fran­ce i 2007. Dansk TV kåret i 2009 bl.a. de tre ver­ste tempo­etap­per gjen­nom tiden­de, og det­te var den klart dår­ligs­te. Inter­es­sant nok var Chris Froo­me, som den gang repre­sen­ter­te Kenya, på tred­je plass i den­ne kårin­gen. Men i dag er han en meget god tem­po­ryt­ter. Jeg leg­ger inn video­en under kartet.

Men det hol­der ikke å være god på tem­po, om man ikke hen­ger med i fjel­le­ne. Der­for vin­ner tempo­spe­sia­lis­ter som Fabi­an Can­cel­la­ra og Tony Mar­tin ald­ri sto­re etappe­ritt. Brad­ley Wiggins sa en gang i et inter­vju på fransk TV at han var en tem­po­ryt­ter som had­de lært seg å klat­re. Og som video­en fra dans­ke TV2 viser, Chris Froo­me er åpen­bart en klat­rer som har lært seg å kjø­re tempo.

Tempo­etap­pen er vik­tig for de med sam­men­lagam­bi­sjo­ner. Og den er vik­tig for tempo­spe­sia­lis­ter som vil ha den etappe­sei­e­ren. For de and­re? En gjen­nom­kjø­ring og en tre­nings­økt. For de fles­te ryt­ter­ne i fel­tet er det helt uten betyd­ning hvor­dan de gjør det på tempo­etap­pen, bare de kom­me i må innen­for tids­gren­sen. Jes Voigt kal­te en gang sli­ke tem­pe­etap­per i etappe­ritt for en “semi rest-day”.

Giro_2015_14Her er video­en fra dansk TV2, som kårer de tre dår­ligs­te temopetappene.

Som jeg skrev i går, og som over­skrif­ten mer enn anty­der: I dag er dagen for Prosecco. Etap­pen føl­ger nær­mest hoved­om­rå­de­ne for prosecco. Prosecco er navn på en drue, og på en musse­re­de vin laget med den­ne dru­en. Det lages også stil­le vin av Prosecco, men det er ikke den vi kjenner.

Først litt om mus­se­ren­de vin. Mus­se­ren­de vin lages i utgangs­punk­tet som en stil­le vin. Den­ne blir så til­satt litt ugjæ­ret drue­saft, og gjæ­rin­gen star­ter på nytt. Gjæ­rin­gen skjer nå i en luk­ket behol­der, slik at den CO2-gas­sen som dan­nes ikke slip­per ut. Når vinen blir stå­en­de under trykk, absor­be­res CO2 i vinen, og det dan­nes kull­syre. Når flas­ken åpnes og tryk­ket slip­pes ut, fri­gjø­res dis­se boblene.

Etter­gjæ­rin­gen kan skje på flas­ke. Hver flas­ke til­set­tes da drue­most, som gjæ­rer på flas­ken.  Flas­ken ven­des sak­te, slik at alt bunn­fal­let fra den­ne and­re gangs gjæ­rin­gen, sam­les i hal­sen på flas­ken. Den­ne fry­ses, og tas ut. Der­et­ter etter­fyl­les litt vin, og flas­ken kor­kes på nytt. Champag­ne, Cre­mant, Cava og annen høy­kva­li­tets mus­se­ren­de vin lages på den­ne måten. En enk­le­re meto­de er at andre­gangs gjæ­ring skjer på tank, før vinen tap­pes på flasker.

Prosecco etter­gjæ­res på tank. Det fin­nes visst­nok noen som lager prosecco på tra­di­sjo­nelt vis, med etter­gæ­ring på flas­ke. Men det er ikke det van­li­ge. Vi tar også med at mus­se­ren­de vin van­lig­vis pro­du­se­res med et trykk til­svarn­de seks atmo­sfæ­rer, mens prosecco pro­du­se­res til tre atomo­sfæ­rers trykk.

Dagens etap­pe star­ter i Pia­ve, som vi også var en tur inn­om i går. I dag som går pro­du­se­res mes ikke spe­si­elt inter­es­sant rødvin, ofte laget på Merlot.

Omtrent halv­veis på etap­pen, kom­mer vi inn i de to del­vis over­lap­pende områ­dene Col­li di Coneg­li­ano og Coneg­li­a­no-Val­dob­bia­de­ne. Coneg­li­a­no-Vodob­bia­de­ne er det leden­de prosecco-områ­det. I 2009 ble områ­det opp­høyet til DOCG, og da tok man igjen inn Prosecco i det offi­si­elle nav­net, som er Coneg­li­a­no-Val­dob­biad­ne-Prosecco DOCG, og en til­sva­rende DOC.

Prosecco er en fin vin til å nyte på ter­ras­sen en varm som­mer­et­ter­mid­dag. Men jeg synes den blir litt for enkel for de sto­re anledninger.

9788248915195Bobler — smaken av fest

Hvis du vil vite litt mer om prosecco og annen mus­se­ren­de vin, uten å ha ambi­sjo­ne om å bli eks­pert, anbe­fa­ler jeg Ing­vild Tenn­fjords bok “Bob­ler — sma­ken av fest”.

Invild Tenn­fjord skri­ver vel­dig godt. Boken er lett og mor­som å lese, og infor­ma­tiv og lærerik.

 

I vini del Giro d’Italia 2015

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email