Ekspropriasjon for å lage sykkelveier @gurimelby @byraadslederen

Jar­le Fager­heim, fra Miljø­par­ti­et De Grøn­ne, har en utmer­ket pre­sen­ta­sjon av gans­ke enk­le til­tak som kan gjen­nom­fø­res for å gjø­re Oslo til en bed­re syk­kel­by. De er så enk­le at de bur­de ha vært gjen­nom­ført for len­ge siden, der­som det had­de vært sant at Oslos poli­ti­ke­re øns­ker å leg­ge til ret­te for syk­ling. Etter ca 20 minut­ter kom­mer han inn på eks­pro­pria­sjon, og bru­ker eksem­pe­let Væke­rø­vei­en, en pro­sess som har pågått siden 1999. Poli­ti­ker­ne vil­le ikke eks­pro­pri­ere, for­di det var for mye inn­grep i pri­vat eiendom.

Dis­se eple­hage­ka­me­ra­te­ne er noen hyk­le­re. De er ikke så vel­dig opp­tatt av ikke å fore­ta inn­grep i pri­vat eien­dom. Rea­li­te­ten er at de ikke synes syk­kel­felt og syk­kel­vei­er er vik­ti­ge, så de vil ikke eks­pro­pri­ere til et så unyt­tig formål.

Con­ti­nue read­ing Eks­pro­pria­sjon for å lage syk­kel­vei­er @gurimelby @byraadslederen