Ekspropriasjon for å lage sykkelveier @gurimelby @byraadslederen

Jarle Fagerheim, fra Miljøpartiet De Grønne, har en utmerket presentasjon av ganske enkle tiltak som kan gjennomføres for å gjøre Oslo til en bedre sykkelby. De er så enkle at de burde ha vært gjennomført for lenge siden, dersom det hadde vært sant at Oslos politikere ønsker å legge til rette for sykling. Etter ca 20 minutter kommer han inn på ekspropriasjon, og bruker eksempelet Vækerøveien, en prosess som har pågått siden 1999. Politikerne ville ikke ekspropriere, fordi det var for mye inngrep i privat eiendom.

Disse eplehagekameratene er noen hyklere. De er ikke så veldig opptatt av ikke å foreta inngrep i privat eiendom. Realiteten er at de ikke synes sykkelfelt og sykkelveier er viktige, så de vil ikke ekspropriere til et så unyttig formål.

Beveger vi oss litt lenger vest for Vækerøveien, kommer til det som vil bli oppsamlingsplass for alle bilistene som vil kjøre på galskapsprosjektet E18 Vestkorridoren, mot Oslo. Oslos politikere har flere ganger understreket at kapasiteten ikke skal bli større inn mot og gjennom Oslo. Det kan vi tro på om vi vil. Så bilistene kommer ikke lenger enn til Lysaker, før det blir en gedigen flaskehals.

Det har knapt vært gjennomført et eneste samferdselsprosjekt uten ekpropriasjon. For E18 Vestkorridoren skal det “innløses” mer enn 200 boliger. “Innløse” er vegvesenets forskjønnende omskriving for ekspropriere og rive. Ikke bare skal de ekspropriere for å bygge selve den nye motorveien, de skal også ekspropriere for å lage en midlertidig vei for bilistene mens byggearbeidene pågår. Slik behandler man bilister. Gjelder det sykkelvei, graver man bare opp uten å lage omkjøringsvei eller skilte, slik man har gjort ved Ring 3. Det er forskjell på folk. For Statens vegvesen er bilistene hellige. De skal fram, og må ikke hindres — heller ikke i byggeperioden. Syklister gir vegvesenet blaffen i.

Over 200 boliger skal eksproprieres og rives. Det er faktsik et langt mer alvorlig inngrep i privat eiendom enn om man tar en stripe på en meter av en eplehage. Over 200 familier jages fra sine hjem, og ser at deres hjem bli ødelagt som offer på bilismes alter.

Hvor er eplehagekameratene i Høyre og FrP når man skal ekspropriere for et slikt formål? De sitter musestille. Når det gjelder ny motorvei, da er åpenbart intet offer for stort.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.