Ekspropriasjon for å lage sykkelveier @gurimelby @byraadslederen

Jar­le Fager­heim, fra Miljø­par­ti­et De Grøn­ne, har en utmer­ket pre­sen­ta­sjon av gans­ke enk­le til­tak som kan gjen­nom­fø­res for å gjø­re Oslo til en bed­re syk­kel­by. De er så enk­le at de bur­de ha vært gjen­nom­ført for len­ge siden, der­som det had­de vært sant at Oslos poli­ti­ke­re øns­ker å leg­ge til ret­te for syk­ling. Etter ca 20 minut­ter kom­mer han inn på eks­pro­pria­sjon, og bru­ker eksem­pe­let Væke­rø­vei­en, en pro­sess som har pågått siden 1999. Poli­ti­ker­ne vil­le ikke eks­pro­pri­ere, for­di det var for mye inn­grep i pri­vat eiendom.

Dis­se eple­hage­ka­me­ra­te­ne er noen hyk­le­re. De er ikke så vel­dig opp­tatt av ikke å fore­ta inn­grep i pri­vat eien­dom. Rea­li­te­ten er at de ikke synes syk­kel­felt og syk­kel­vei­er er vik­ti­ge, så de vil ikke eks­pro­pri­ere til et så unyt­tig formål.

Beve­ger vi oss litt len­ger vest for Væke­rø­vei­en, kom­mer til det som vil bli opp­sam­lings­plass for alle bilis­te­ne som vil kjø­re på gal­skaps­pro­sjek­tet E18 Vest­kor­ri­do­ren, mot Oslo. Oslos poli­ti­ke­re har fle­re gan­ger under­stre­ket at kapa­si­te­ten ikke skal bli stør­re inn mot og gjen­nom Oslo. Det kan vi tro på om vi vil. Så bilis­te­ne kom­mer ikke len­ger enn til Lys­aker, før det blir en gedi­gen flaskehals.

Det har kna­pt vært gjen­nom­ført et enes­te sam­ferd­sels­pro­sjekt uten ekpro­pria­sjon. For E18 Vest­kor­ri­do­ren skal det “inn­lø­ses” mer enn 200 boli­ger. “Inn­løse” er veg­ve­se­nets for­skjøn­nen­de omskri­ving for eks­pro­pri­ere og rive. Ikke bare skal de eks­pro­pri­ere for å byg­ge selve den nye motor­vei­en, de skal også eks­pro­pri­ere for å lage en mid­ler­ti­dig vei for bilis­te­ne mens bygge­ar­bei­de­ne pågår. Slik behand­ler man bilis­ter. Gjel­der det syk­kel­vei, gra­ver man bare opp uten å lage omkjø­rings­vei eller skil­te, slik man har gjort ved Ring 3. Det er for­skjell på folk. For Sta­tens veg­ve­sen er bilis­te­ne hel­li­ge. De skal fram, og må ikke hind­res — hel­ler ikke i bygge­pe­rioden. Syk­lis­ter gir veg­ve­se­net blaf­fen i.

Over 200 boli­ger skal eks­pro­pri­e­res og rives. Det er fakt­sik et langt mer alvor­lig inn­grep i pri­vat eien­dom enn om man tar en stri­pe på en meter av en eple­hage. Over 200 fami­li­er jages fra sine hjem, og ser at deres hjem bli øde­lagt som offer på bilis­mes alter.

Hvor er eple­hage­ka­me­ra­te­ne i Høy­re og FrP når man skal eks­pro­pri­ere for et slikt for­mål? De sit­ter muse­stil­le. Når det gjel­der ny motor­vei, da er åpen­bart intet offer for stort.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email