I vini di giro d’Italia 2015 — 16. etappe Pinzolo — Aprica

Richie Por­te har truk­ket seg fra årets Giro. Han vis­te vel på søn­dag at en plan B, om å ta etappe­sei­ere, hel­ler ikke vil­le være sær­lig rea­lis­tisk. Det vil nok være en del and­re, som også kon­sta­te­rer at nok er nok. Alber­to Con­ta­dor har en ledel­se på 2.35 over Fabio Aru. Aru har ikke vist en slik styr­ke at han bør være noen trus­sel mot Con­ta­dor, for­ut­satt at Con­ta­dor slip­per uhell. Med ambi­sjo­ner om å vin­ne både Giro­en og Tour de Fran­ce, bør vel Conat­dor sat­se på å få en så bil­lig rei­se som mulig til mål, uten å ten­ke på etappe­sei­ere osv.

16. etap­pe. Nå er det inn i den ita­li­ens­ke hai­kjef­ten, hvor det er fjell og fjell og fjell. Ryt­ter­ne skal bl.a. over Morti­rolo-pas­set. 12,4 km, 10,5% gjen­nom­snitt­lig stig­ning og maks 18%.

T16_Aprica_planDet er ikke bare ryt­ter­ne som skal få sli­te her. Vi sli­ter også med å fin­ne noe lokalt drik­ke å ser­ve­re. Selv om vår­en har ned­kjem­pet vin­te­ren, også i Nor­ge, og det i Ita­lia gjer­ne er det vi i Nor­ge reg­ner som som­mer­tem­pe­ra­tu­rer på den­ne tiden av året, har vi sett fle­re gan­ger fra Giro d’I­ta­lia at vin­te­ren kan hol­de stand oppe i fjel­le­ne. Og som­mer­en kan være kort og kjø­lig. I sli­ke områ­der får man gans­ke enkelt ikke mod­ne dru­er, og da er det hel­ler ikke mulig å pro­du­se­re vin.

I noen daler dyr­kes vin­dru­er i syd­vend­te skrå­nin­ger, der de får mak­si­mal sol­eks­po­ne­ring. Et slags run­dings­punkt på dagens etap­pe, Tira­no, lig­ger i den øst­re enden av en slik dal: Val­tel­lina. Jeg tar gjer­ne noen avstik­ke­re for å fin­ne drik­ke når vi er i vin­fat­ti­ge områ­der. Men pro­ble­met den­ne gan­gen er at mor­gen­da­gens etap­pe star­ter i Tira­no og går gjen­nom Val­tel­lina. Så om vi bru­ker opp den­ne i dag, da vil vi ang­re i morgen.

Jeg har også for­søkt å lete etter bryg­ge­ri­er som kan vir­ke inter­es­san­te langs dagens etap­pe. Også i Ita­lia duk­ker det opp mikro­bryg­ge­ri­er og and­re uav­hen­gi­ge bryg­ge­ri­er som har blitt for sto­re til å kun­ne kal­les “mik­ro”. Men jeg har ikke fun­net det hel­ler — uten at jeg der­med skal påstå at det ikke finnes.

Så i dag får vi bare si: Ta det du måt­te ha av Nord-Ita­li­ensk vin, så ser vi hva som er å fin­ne i Val­tel­lina i morgen.

I vini del Giro d’Italia 2015

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email