I vini di giro d’Italia 2015 — 17. etappe Tirano — Lugano

Selv ikke en punk­te­ring på et uhel­dig tids­punkt var nok til at Fabio Aru klar­te å ta noe inn­på Con­ta­dor. Når des­uten bes­te hjelpe­ryt­ter på Asta­na frem­står som klart ster­ke­re enn kap­tei­nen, kan det bli spørs­mål om hva slags tak­tikk de velger.

17. etap­pe er rela­tivt flat. Kan­skje kan et brudd av gans­ke ufar­li­ge ryt­te­re få gå inn den­ne gan­gen. Den går gjen­nom Val­tel­lina til Como­sjø­en, går så nord og vest for Como­sjø­en, over til Loga­no­sjø­en og ender i Luga­no, i Sveits. Jeg er nep­pe den enes­te av oss juris­ter som først og fremst for­bin­der Luga­no med Lugano­kon­ven­sjo­nen, om aner­kjen­nel­se og full­byr­del­se av dom­mer, mel­lom EU og EFTA-lan­de­ne. Men akku­rat det skal jeg la ligge.

T17_Lugano_plan Con­ti­nue read­ing I vini di giro d’Italia 2015 — 17. etap­pe Tira­no — Luga­no