Slipp kunsten fri, det er vår!

Bil­det på top­pen, Michael Anker “Red­nings­båden køres gennem klit­ter­ne” er et av bil­de­ne som Sta­tens muse­um for kunst i Køben­havn slip­per fri.

Vi har i Nor­ge i de sis­te par år sett litt under­li­ge utspill fra Vige­lands­mu­se­et og Munch­mu­se­et om å utstrek­ke ver­net gjen­nom bl.a. for­søk på var­merke­be­skyt­tel­se, etter at verne­ti­den har gått ut.

Musems­le­der Jar­le Strømod­den ved Vig­lands­mu­se­et sa det­te til NRK.no:

”For Oslo kom­mune som muse­ets eier, så hand­ler det om å for­valte den arven vi er satt til å gjø­re. Vi ser det som en beskyt­telse ut ifra den kul­tu­relle for­valt­nin­gen som pålig­ger oss,”

Han fort­sat­te:

”Det vik­tigste for oss er å sik­re den kul­tu­relle arven, samt å beskyt­te kuns­ten mot misbruk.”

Sta­tens muse­um for kunst i Køben­havn har inn­tatt en annen, og etter min mening langt bed­re hold­ning. De slip­per bil­der av 25 000 verk fra sam­lin­ge­ne, som all­menn­he­ten kan bru­ke som de vil. Etter det jeg for­står, skjer det­te den 29. mai i år: Con­ti­nue read­ing Slipp kuns­ten fri, det er vår!

I vini di giro d’Italia 2015 — 18. etappe Melide — Verbania

Alber­to Con­ta­dor holdt posi­sjo­nen, og laget sør­get for at han satt godt beskyt­tet langt frem­me i hoved­fel­tet. I rea­li­te­ten er det nå kon­kur­ran­se­ne om den røde poeng­trøy­en og den blå klatre­trøy­en som fort­satt er åpen, om det ikke noen skul­le ram­mes av uhell.

Dagens etap­pe star­ter gans­ke flatt, men får en gans­ke solid klat­ring mot slut­ten. Her må vi reg­ne med at Asta­na kom­mer til å bru­ke hele laget til å angri­pe Alber­to Con­ta­dor. Det blir nok ingen spur­ter som vin­ner dagens etappe.

T18_Verbania_planVi star­ter i Sveits. Sveits er ikke akku­rat mest kjent for vin. Men det pro­du­se­res vin der også. I sin egen­re­kla­me sier de at det er mid­del­havs­kli­ma i Tici­no, som er den kan­to­nen vi nå er i. Vi er et styk­ke fra havet, så den påstan­den vil jeg ta med en kly­pe havsalt.

Con­ti­nue read­ing I vini di giro d’Italia 2015 — 18. etap­pe Meli­de — Ver­ba­nia