I vini di giro d’Italia 2015 — 18. etappe Melide — Verbania

Alber­to Con­ta­dor holdt posi­sjo­nen, og laget sør­get for at han satt godt beskyt­tet langt frem­me i hoved­fel­tet. I rea­li­te­ten er det nå kon­kur­ran­se­ne om den røde poeng­trøy­en og den blå klatre­trøy­en som fort­satt er åpen, om det ikke noen skul­le ram­mes av uhell.

Dagens etap­pe star­ter gans­ke flatt, men får en gans­ke solid klat­ring mot slut­ten. Her må vi reg­ne med at Asta­na kom­mer til å bru­ke hele laget til å angri­pe Alber­to Con­ta­dor. Det blir nok ingen spur­ter som vin­ner dagens etappe.

T18_Verbania_planVi star­ter i Sveits. Sveits er ikke akku­rat mest kjent for vin. Men det pro­du­se­res vin der også. I sin egen­re­kla­me sier de at det er mid­del­havs­kli­ma i Tici­no, som er den kan­to­nen vi nå er i. Vi er et styk­ke fra havet, så den påstan­den vil jeg ta med en kly­pe havsalt.

Det lages mest rødvin på Merlot.

Jeg synes også det er påfal­len­de at der­som det lages så god vin som sveit­ser­ne sier, hvor­for lages det da ikke inter­es­sant vin på de ita­li­ens­ke side­ne av grensene?

Når jeg er i et vin­pro­du­se­ren­de land, drik­ker jeg all­tid vin fra det lan­det. Hvis jeg er i Sveits, da drik­ker jeg sveit­sisk vin. Om jeg har druk­ket vin fra akku­rat det­te områ­det, hus­ker jeg ikke (jeg har i alle fall ikke vært her). Men ikke noe av den sveit­sis­ke vinen jeg har druk­ket har gjort noe dypt inntrykk.

Sveit­sisk vin er dyr, så det er nep­pe hit vi skal for å få best mulig kva­li­tet for pen­ge­ne. Da er det nok bed­re å lete på den ita­li­ens­ke siden av gren­sen, om ikke akku­rat har.

Inne i Sveits, på øst­si­den av Luga­no­sjø­en, lig­ger et styk­ke Ita­lia, en ita­li­ensk enkla­ve som heter Cam­pione d’I­ta­lia. Jeg har tid­li­ge­re skre­vet at jeg er fasci­nert av lill­putt­sta­ter som har over­levd gjen­nom his­to­ri­en. Av sam­me grunn er jeg inter­es­ser i sli­ke enkla­ver, som det fin­nes noen av rundt i Euro­pa. Det fin­nes et styk­ke Spa­nia i Frank­ri­ke nord for Pyre­ne­ene, en bel­gisk kor­ri­dor gjen­nom Tysk­land (som føl­ger en nå ned­lagt jern­bane­lin­je), og en helt lite skjær­gård av bel­gis­ke øyer inne i Nederland.

Ofte er det noe som ble glemt igjen i en eller annen trak­tat en gang.

I vini del Giro d’Italia 2015

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email