Slipp kunsten fri, det er vår!

Bil­det på top­pen, Michael Anker “Red­nings­båden køres gennem klit­ter­ne” er et av bil­de­ne som Sta­tens muse­um for kunst i Køben­havn slip­per fri.

Vi har i Nor­ge i de sis­te par år sett litt under­li­ge utspill fra Vige­lands­mu­se­et og Munch­mu­se­et om å utstrek­ke ver­net gjen­nom bl.a. for­søk på var­merke­be­skyt­tel­se, etter at verne­ti­den har gått ut.

Musems­le­der Jar­le Strømod­den ved Vig­lands­mu­se­et sa det­te til NRK.no:

”For Oslo kom­mune som muse­ets eier, så hand­ler det om å for­valte den arven vi er satt til å gjø­re. Vi ser det som en beskyt­telse ut ifra den kul­tu­relle for­valt­nin­gen som pålig­ger oss,”

Han fort­sat­te:

”Det vik­tigste for oss er å sik­re den kul­tu­relle arven, samt å beskyt­te kuns­ten mot misbruk.”

Sta­tens muse­um for kunst i Køben­havn har inn­tatt en annen, og etter min mening langt bed­re hold­ning. De slip­per bil­der av 25 000 verk fra sam­lin­ge­ne, som all­menn­he­ten kan bru­ke som de vil. Etter det jeg for­står, skjer det­te den 29. mai i år:

The exhi­bition is part of SMK Fri­days: Set Art Free!, which will take place on Fri­day 29 May from 16:00 to 22:00. On this night we cele­brate the fact that we have relin­quis­hed all copy­right on 25,000 pic­tu­res of art works, making them free­ly down­loa­dab­le and allowing you to copy/paste them, remix them and use them in any way you see fit. At the Fri­days event you can join the desig­ners and artists for a gui­ded tour of the pop-up exhibition. ”

Det­te gjel­der selv­sagt bare bil­der som opp­havs­retts­lig er fri. Det er Kul­tur­nytt i Sve­ri­ges radio som mel­der det­te. Man kan las­te ned kuns­ten og gjen­bru­ke dem. De vil ikke leg­ge noen restrik­sjo­ner på dette:

Men muse­ets nya inställ­ning öpp­nar såklart ock­så för att bil­der­na kan använ­das helt fritt i kom­mer­si­el­la sam­man­hang — inget hind­rar tex att man tryck­er ett verk av Krøy­er, Rem­brandt eller någon annan på kak­bur­kar och sen säl­jer. Inte hel­ler att bil­der­na används i något stö­tan­de sammanhang.”

Muse­et har for­latt den gam­le hold­nin­gen om at de skul­le beskyt­te kuns­ten, og mener at de for­val­ter fol­kets eien­dom. Og da kan man leg­ge til: Da skal den selv­sagt ikke beskyt­tes mot at fol­ket bru­ker den.

Men den stora skill­na­den är att med­an Sta­tens muse­um for Kunst tidi­ga­re tyck­te sig ha ett ansvar för att skyd­da kon­s­ten, gen­om att behål­la kon­trol­len över sina bil­der, ser man det nu som att man bara för­val­tar fol­kets egendom.”

Det­te står på muse­ets nett­si­der hvor kuns­ten skal kun­ne nedlastes:

Many of the works in the SMK col­lection are mar­ked as pub­lic domain. They belong to the pub­lic – which means that they belong to you, too.

Under over­skrif­ten “What can you use these ima­ges for”, skri­ver de:

The copy­right on all of these artworks has expi­red becau­se they were made by artists who passed away more than 70 years ago. The­re­fore they are in the Pub­lic Domain. This also means that you are free to use the ima­ges for any pur­pose wit­hout asking perm­is­sion from the SMK or anyone else.

Sin­ce the copy­right on these ima­ges has expi­red, you are free to:

  • Share the ima­ges – i.e. to copy, dis­tri­bute, and trans­mit them.
  • Remix the ima­ges – i.e. modi­fy and reu­se them in new contexts.
  • Use the ima­ges in any con­text – e.g. teaching, rese­arch, lectu­res, pub­li­ca­tions, film pro­duc­tions, etc. This inclu­des com­mer­ci­al purposes.

The ima­ges have been desig­nated ‘Pub­lic Domain’ to cle­ar­ly sig­ni­fy that they are no lon­ger sub­ject to copy­right. They belong to the pub­lic – to you.”

Det er den­ne hold­nin­gen vi vil se fra moder­ne muse­er. Vi ser fram til at Najo­nal­mu­se­et kom­mer etter. De skal være for­mid­le­re, ikke vok­te­re av kunsten.

Print Friendly, PDF & Email