I vini di giro d’Italia 2015 — 19. etappe Gravellona Toce — Cervinia

Om man set­ter seg ned og ten­ker på hva det vil­le være for­nuf­tig å gjø­re for Albert Con­ta­dor, så gjør han gjer­ne noe helt annet. Den­ne ufor­ut­sig­bar­he­ten er noe av det som gjør ham til en mor­som ryt­ter å føl­ge med på. At det skul­le være han som angrep, og ikke Asta­na, var det nep­pe man­ge som ven­tet. Og et takk for sist fra Mon­ti­rolo. Og Phil­li­pe Gil­bert vant på en flott måte.

19. etap­pe star­ter små­kupert, men avslut­ter med tre skik­ke­li­ge kla­rin­ger, men fina­le på en topp. Hvis noen skal angri­pe Alber­to Con­ta­dor, må de gjø­re det i dag eller i mor­gen. Sis­te etap­pe er helt flat, så det blir spur­ter­nes dag. Men slik det har sett ut til nå, er det lite som tyder på at Mikel Lan­da kan ta igjen mer enn fem minut­ter, eller Fabio Aru mer enn seks minut­ter på Con­ta­dor. Kan­skje blir det litt mer kamp om plas­se­ne litt len­ger nede på lis­ten. Ryder Hesje­dal har vist sti­gen­de form, og kan­skje vil han sat­se for å avan­se­re fra den 9. plas­sen han har i dag. Det skal deles ut man­ge klatre­po­eng i dag og i mor­gen, så kan­skje vil vi se en en del figh­ter for å sik­re seg poeng i den kon­kur­ran­sen. Moro blir det uansett.

T19_cervinia_planVi star­ter i Pie­mon­te, som er en av Ita­lias aller bes­te vin­re­gio­ner. Men vi er desver­re ikke inn­om noen av de områ­de­ne som har gitt Pie­mon­te dets posi­sjon i vin­ver­den. Skjønt de områ­de­ne vi er inn­om lider nok litt av å kom­me i skyg­gen av sine mer berøm­te naboer.

Vi skal først inn i vin­om­rå­det Col­line Nova­resi. Det er et lite områ­de som pro­du­se­rer vin på Neb­biolo, Uva Rara (Bonar­da), Bar­bera, Ves­po­lina og Croa­tina. Et søk på “Nova­resi” ga 7 treff hos Vin­mono­po­let.  Et til­sva­rende områ­de litt len­ger vest er Cos­te del­la Sesia. Vin­mono­po­let har tre viner fra Cos­te del­le Sesia.

Det er to små DOCG områ­der der etap­pen pas­se­rer, Ghem­me og Gat­ti­na­ra. Om etap­pen går gjen­nom noen av dis­se, vet jeg ikke. Kar­tene er ikke pre­sise nok til å kun­ne avgjø­re det­te. Jeg skul­le øns­ke noen kun­ne lage like gode vinat­las for Ita­lia som jeg har for Frankrike.

I Ghem­me er hoved­druen Neb­biolo. Alber­to Arlunno hev­de­r at Ghem­me har det per­fekte utgangs­punkt for å dyr­ke Neb­biolo. Men som inn­e­ha­ver av den leden­de pro­du­sen­ten i Ghem­me, Antichi Vig­neri di Can­tal­upo er han nok inha­bil. En annen pro­du­sent som nev­nes er Iop­pa. Vin­mono­po­let har åtte viner fra Ghem­me.

Gat­ti­nara er nabo­om­rå­det til Ghem­me, men geo­lo­gien er gans­ke anner­le­des. I boken “Pie­monte” skri­ver Merete Bø og Ole Mar­tin Alf­sen med begeist­ring om Gat­ti­nara. Det­te var i sin tid hoved­om­rå­det for Neb­biolo, som de lokalt kal­ler Span­na. Ambi­siøse pro­du­sen­ter arbei­der for å gjen­vinne gam­melt ry som en vin av yppers­te kva­li­tet. En Gat­ti­nara må inn­e­holde minst 90% nebbiolo/spanna og maks ti pro­sent ves­po­lina og/eller bonar­da. Det kre­ves 35 måne­ders lag­ring, hvor av 24 måne­der skal være på fat for en clas­sico. For en riser­va kre­ves 47 måne­ders lag­ring, hvor­av 36 på fat.

“Pie­monte” frem­he­ves dis­se pro­du­sen­tene: Antoniolo, Tra­va­g­lini Gian­carlo og Ner­vi. Sist­nevnte eies blant and­re av Chris­top­her Mostue. Grat­ti­nara er et områ­de som er “up and coming”, som betyr at man kan få meget gode viner til lave­re pri­ser enn man må beta­le for til­sva­rende vin fra mer kjen­te områ­der. Vin­mono­po­let har 14 viner fra Gat­ti­nara i sine lis­ter, og de pro­du­sen­tene som er nevnt oven­for er alle representert.

Det er man­ge som skri­ver om Barolo, Bar­ba­resco, de mest kjen­te områ­dene for Bar­bera og Dol­cetto, Mos­cato, osv. Men vil vi vite litt mer om de mind­re kjen­te områ­dene nord i Pie­monte, da er det ett sted å gå:  9788275475136 Boken “Pie­monte” av Merete Bø og Ole Mar­tin Alf­sen. Den­ne er også inn­om en del av de mind­re kjen­te områ­dene, områ­der hvor det skjer mye spennende.

Går man litt uten­for “kjen­dis­om­rå­de­ne”, kan man gjø­re gode kjøp hvor man ikke beta­ler mye eks­tra for etiketten.

Etap­pen fort­set­ter inn i Cos­te del­la Sesia. Det er et lite områ­de. Det pro­du­se­res rødvin, hvit­vin og rosé. Det er ingen streng regu­le­ring, bare at man har til­knyt­ning til tra­di­sjo­nen. Det kan være gans­ke stor varia­sjon i drue­sam­men­set­nin­gen. Vin­mono­po­let har fire viner her­fra i sine lis­ter.

Vi er også inn­om Canave­se, nord for Tori­no. Også her pro­du­se­res det vin på Neb­bio­lo, men det er et mind­re inter­es­sant områ­de enn de vi har vært inn­om. Etap­pen avslut­tes i Val­le d’Aos­ta. Det områ­det kom­mer vi litt til­ba­ke til i morgen

I vini del Giro d’Italia 2015

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email