I vini di giro d’Italia 2015 – 19. etappe Gravellona Toce — Cervinia

Om man setter seg ned og tenker på hva det ville være fornuftig å gjøre for Albert Contador, så gjør han gjerne noe helt annet. Denne uforutsigbarheten er noe av det som gjør ham til en morsom rytter å følge med på. At det skulle være han som angrep, og ikke Astana, var det neppe mange som ventet. Og et takk for sist fra Montirolo. Og Phillipe Gilbert vant på en flott måte.

19. etappe starter småkupert, men avslutter med tre skikkelige klaringer, men finale på en topp. Hvis noen skal angripe Alberto Contador, må de gjøre det i dag eller i morgen. Siste etappe er helt flat, så det blir spurternes dag. Men slik det har sett ut til nå, er det lite som tyder på at Mikel Landa kan ta igjen mer enn fem minutter, eller Fabio Aru mer enn seks minutter på Contador. Kanskje blir det litt mer kamp om plassene litt lenger nede på listen. Ryder Hesjedal har vist stigende form, og kanskje vil han satse for å avansere fra den 9. plassen han har i dag. Det skal deles ut mange klatrepoeng i dag og i morgen, så kanskje vil vi se en en del fighter for å sikre seg poeng i den konkurransen. Moro blir det uansett.

T19_cervinia_planVi starter i Piemonte, som er en av Italias aller beste vinregioner. Men vi er desverre ikke innom noen av de områdene som har gitt Piemonte dets posisjon i vinverden. Skjønt de områdene vi er innom lider nok litt av å komme i skyggen av sine mer berømte naboer.

Vi skal først inn i vin­om­rå­det Col­line Nova­resi. Det er et lite område som pro­du­se­rer vin på Neb­biolo, Uva Rara (Bonarda), Bar­bera, Ves­po­lina og Croa­tina. Et søk på “Nova­resi” ga 7 treff hos Vin­mono­po­let.  Et til­sva­rende område litt len­ger vest er Coste della Sesia. Vinmonopolet har tre viner fra Coste delle Sesia.

Det er to små DOCG områ­der der etap­pen pas­se­rer, Ghemme og Gattinara. Om etap­pen går gjen­nom noen av disse, vet jeg ikke. Kar­tene er ikke pre­sise nok til å kunne avgjøre dette. Jeg skulle ønske noen kunne lage like gode vinatlas for Italia som jeg har for Frankrike.

I Ghemme er hoved­druen Neb­biolo. Alberto Arlunno hev­de­r at Ghemme har det per­fekte utgangs­punkt for å dyrke Neb­biolo. Men som inn­e­ha­ver av den ledende pro­du­sen­ten i Ghemme, Antichi Vig­neri di Can­tal­upo er han nok inha­bil. En annen pro­du­sent som nev­nes er Ioppa. Vin­mono­po­let har åtte viner fra Ghemme.

Gat­ti­nara er naboområdet til Ghemme, men geo­lo­gien er ganske anner­le­des. I boken “Pie­monte” skri­ver Merete Bø og Ole Mar­tin Alf­sen med begeist­ring om Gat­ti­nara. Dette var i sin tid hoved­om­rå­det for Neb­biolo, som de lokalt kal­ler Spanna. Ambi­siøse pro­du­sen­ter arbei­der for å gjen­vinne gam­melt ry som en vin av ypperste kva­li­tet. En Gat­ti­nara må inn­e­holde minst 90% nebbiolo/spanna og maks ti pro­sent ves­po­lina og/eller bonarda. Det kre­ves 35 måne­ders lag­ring, hvor av 24 måne­der skal være på fat for en clas­sico. For en riserva kre­ves 47 måne­ders lag­ring, hvorav 36 på fat.

“Pie­monte” frem­he­ves disse pro­du­sen­tene: Antoniolo, Tra­va­g­lini Gian­carlo og Nervi. Sist­nevnte eies blant andre av Chris­top­her Mostue. Grat­ti­nara er et område som er “up and coming”, som betyr at man kan få meget gode viner til lavere pri­ser enn man må betale for til­sva­rende vin fra mer kjente områ­der. Vin­mono­po­let har 14 viner fra Gat­ti­nara i sine lis­ter, og de pro­du­sen­tene som er nevnt oven­for er alle representert.

Det er mange som skri­ver om Barolo, Bar­ba­resco, de mest kjente områ­dene for Bar­bera og Dol­cetto, Mos­cato, osv. Men vil vi vite litt mer om de mindre kjente områ­dene nord i Pie­monte, da er det ett sted å gå:  9788275475136 Boken “Pie­monte” av Merete Bø og Ole Mar­tin Alf­sen. Denne er også innom en del av de mindre kjente områ­dene, områ­der hvor det skjer mye spennende.

Går man litt utenfor “kjendisområdene”, kan man gjøre gode kjøp hvor man ikke betaler mye ekstra for etiketten.

Etap­pen fort­set­ter inn i Coste della Sesia. Det er et lite område. Det pro­du­se­res rødvin, hvit­vin og rosé. Det er ingen streng regu­le­ring, bare at man har til­knyt­ning til tra­di­sjo­nen. Det kan være ganske stor varia­sjon i drue­sam­men­set­nin­gen. Vin­mono­po­let har fire viner her­fra i sine lis­ter.

Vi er også innom Canavese, nord for Torino. Også her produseres det vin på Nebbiolo, men det er et mindre interessant område enn de vi har vært innom. Etappen avsluttes i Valle d’Aosta. Det området kommer vi litt tilbake til i morgen

I vini del Giro d’Italia 2015

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.