I vini di giro d’Italia 2015 — 20. etappe Saint-Vincent — Sestriere

Så ble det nok en spen­nen­de etap­pe. Fabio Aru vis­te at han fort­satt vil­le være å reg­ne med, og ingen kang vel fra­ta ham den hvi­te ung­doms­trøy­en. Ryder Hesje­dal bekref­tet at for­men er sti­gen­de. Og Rigo­ber­to Uran vis­te at det fort­satt er liv i ham. Alber­to Con­ta­dor var defen­siv, og vok­tet den nær­mes­te utford­re­ren, Mikel Lan­da.

I dag er sis­te sjan­se for alle som har ambi­sjo­ner om å bed­re sin plas­se­ring i sam­men­dra­get. Alber­to Con­ta­dor bør gjø­re som i går, og spil­le defen­sivt Men han er så ufor­ut­sig­bar at det ikke er mulig å vite hva han kan fin­ne på. Det er nok en knall­hard etap­pe. Det er uan­sett en etap­pe som ikke ser så tung ut de førs­te 150km, men som så har en knall­hard avslutning.

T20_Sestriere_planVi star­ter i Vallé D’Aos­ta, en fjell­dal i grense­om­rå­det mel­lom Ita­lia og Frank­ri­ke, hvor folk snak­ker et språk som er nær­me­re fransk enn italiensk.

Vi er i et fjell­om­rå­de, så her er det lite vin­pro­duk­sjon. Elven Dora Bal­tea vir­ker litt sta­bi­li­se­ren­de på tem­pe­ra­tu­ren, og fjel­let gir ly for kal­de vin­der fra nord. I syd­vend­te skrå­nin­ger pro­du­se­res det en del vin. Selv om pro­duk­sjo­nen er liten, er det stor varia­sjon. Så det er ikke mulig å gi noen gene­rell kara­te­ris­tikk av viner herfra.

Men det mes­te av vinen blir druk­ket lokalt, inklu­dert av turis­ter som besø­ker områ­det. Og det må vel leg­ges til at det ikke er det mest spen­nen­de vin­om­rå­det som Ita­lia kan by på.

Vi star­ter i under­om­rå­det Chamba­ve. Her pro­du­se­res det i hoved­sak rødvin laget av en drue som hel­ter “Petit Rouge”.

Ser vi på løype­pro­fi­len, ser vi at det går ned­over fra start (selv om de fles­te vil nok være mer opp­tatt av hvor mye det går opp på slutten).

T15_MadonnaDC_2_altNår etap­pen drei­er syd­over, kom­mer vi over i under­om­rå­det Arnad-Mon­tjo­vet. Her er vi alle­re­de en del lave­re enn ved start, så her er det pro­duk­sjon av dru­en Neb­bio­lo som dominerer.

Vi fort­set­ter over i Domas, og igjen domi­ne­rer rødvin laget av Nebbiolo.

Etter drøyt 20 km er ryt­ter­ne ute av Vallé D’Aos­ta, og kom­mer igjen inn i Pie­mon­te.

Vi kom­mer først inn i under­om­rå­det Canave­se. I et områ­de som har så mye inter­es­sant å by på som Pie­mon­te, er det­te et områ­de vi egent­lig bare kan syk­le gjen­nom. Det pro­du­se­res rødvin å Neb­bio­lo og Barbera.

Innen­for, eller i alle fall del­vis over­lap­pen­de med Canave­se, fin­ner vi Erba­lu­ce di Caluso. Erba­lu­ce er en lokal, sjel­den grønn drue som er i ferd med å for­svin­ne. Den har mye syre, og kan gi et gans­ke stram vin — sær­lig hvis dru­ene ikke rek­ker å bli helt mod­ne. Orso­la­ni er en god pro­du­sent. Om man liker vinen eller ikke, er en smak­sak. Men en vin laget på en lokal drue som man ikke fin­ner and­re ste­der, gjør den i alle fall interessant.

Ryt­ter­ne fort­set­ter så gjen­nom Valsusa, eller Susa­da­len. Rund byen Susa, hvor ryt­ter­ne svin­ger av fra dalen og star­ter på klat­rin­gen, fin­ner vi vin­om­rå­det Valsusa.

Det er vans­ke­lig å fin­ne ut noe sær­lig om vin fra det­te områ­det. Det er et områ­de som ble klas­si­fi­sert på midt­en av 1990-tal­let. Her pro­du­se­res rødvin på vel­kjente dru­er som Bar­bera og Dol­cetto. Men det bru­kes også loka­le dru­er som Neret­to og Ava­na. Det er omtrent så mye jeg har klart å fin­ne ut om vinen fra det­te området.

Det pro­du­se­res ikke mye av den­ne vinen, så den er nep­pe lett å fin­ne uten­for sitt eget områ­de. Viner som pro­du­se­res opp mot fjel­lene blir ofte for det mes­te solgt til turis­ter i områ­det. Kan­skje er et til­fel­let her også. Jeg vet ikke.

Det er her kam­pen om sam­men­lagt­plas­se­rin­ge­ne star­ter. Så vi bør nå kon­sen­tre­re oss om å føl­ge med på det som skjer i fel­tet, og ikke lete etter vin.

Gene­relt vil jeg si om områ­der som de vi har vært inn­om i dag: Har man litt nerdet­enden­ser, er det inter­es­sant og mor­somt å vite noe om vin her­fra. Men det er ikke noen vin som det er bry­et verdt å lete etter, så mye annen spen­nen­de vin som Ita­lia kan by på. Men er man i områ­det, da drik­ker man selv­sagt lokal vin. Med mind­re man er del­ta­ker i rit­tet. Da hol­der man seg nok mest til en sports­drikk som jeg antar at de fles­te nå begyn­ner å bli tem­me­lig lei av.

I vini del Giro d’Italia 2015

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email