Fordomsfullt tøv fra handelstand og gårdeiere

Vi vet at Oslo Han­dels­stand og gård­ei­er­ne, i alle fall de som er repre­sen­tert gjen­nom gård­ei­er­or­ga­ni­sa­sjo­nen “Byfolk”, (som alt­så ikke repre­sen­te­rer byfolk), er for­doms­ful­le syk­list­ha­te­re. Det som sær­lig er tra­gisk, er at noen fak­tisk synes å ta de fol­ke­ne alvor­lig — det gjel­der f.eks. for Oslo Høy­re, som leg­ger seg på rygg og log­rer straks det kom­mer noen grynt fra noen av disse.

Jeg star­ter med å gå til­ba­ke til okto­ber 2012. Da kun­ne vi lese føl­gen­de kom­men­ta­rer i Oslo­by, om pla­ne­ne for Torg­gata, ser­vert fra Glenn Eike­brå­ten i “Byfolk”, med til­slut­ning fra Oslo Handelstand:

Gård­ei­er­ne, repre­sen­tert ved Glenn Eike­brå­ten i inter­esse­or­ga­ni­sa­sjo­nen Byfolk, er imid­ler­tid ikke for­nøyd med løs­nin­gen kom­mu­nen har valgt.

- Det kun­ne jo ikke bli ver­re enn det er i Torg­gata nå. Men det kun­ne blitt så mye bed­re, sier han.

Byfolk mener Torg­gata bur­de gjø­res om til en ren gågate, og de vil sen­de syk­lis­te­ne ned Cal­mey­ers gate.

- Torg­gata er en vel­dig god gang­tra­sé. Det går så man­ge men­nes­ker den vei­en fra Grü­ner­løk­ka til sen­trum at jeg synes Torg­gata had­de for­tjent å bli en gågate, sier Eikebråten.

- Nå kom­mer det en syk­kel­tra­sé midt i gaten. Vi er redd den blir en auto­stra­da for trans­port­syk­lis­ter i full fart, sier han, og får støt­te fra Oslo Han­dels­stands For­ening.

Con­ti­nue read­ing For­doms­fullt tøv fra han­delstand og gård­ei­ere

Arbeiderpartiet og sykkelutfordringer @RaymondJohansen

Hei, Ray­mond Johansen

Jeg har lovet deg å kom­me med inn­spill om syk­kel­ut­ford­rin­ger å ta tak i der­som Arbei­der­par­ti­et skul­le over­ta byråds­mak­ten til høs­ten, og som even­tu­elt kan frem­mes i valg­kam­pen. Dess­ver­re har det tatt langt tid å kom­me med et svar på den utford­rin­gen. Hoved­for­kla­rin­gen er at syk­kel­ut­ford­rin­ge­ne er de sam­me, uan­sett hvem som måt­te sty­re byen etter val­get i sep­tem­ber, og det har vært mer enn nok av “parti­løse” syk­kel­ut­ford­rin­ger. Og de syk­kel­ut­ford­rin­ger jeg tar opp nå, er selv­føl­ge­lig også syk­kel­ut­ford­rin­ger som alle par­ti­er kan og bør ta tak i. Men nå har jeg for­søkt å ten­ke “hvis jeg var arbeiderpartipolitiker .…”

Nå har ikke Arbei­der­par­ti­et noen god tra­ck record på det­te områ­det, ver­ken nasjo­nalt eller regio­nalt. Syk­lis­ter kan ikke se til­ba­ke på din peri­ode som sam­ferd­sels­by­råd med stor gle­de, Ray­mond Johan­sen. Alt det­te kom­mer jeg kan­skje til­ba­ke til ved en sene­re anled­ning. Men det som står for meg som det kla­res­te eksem­pe­let på Arbei­der­par­ti­ets “syk­kel­sat­sing”, eller sna­re­re man­gel på det­te, i de åtte åre­ne med “rødgrønn” regje­ring, er Jens Stol­ten­bergs utta­lel­se fra 2011 om at det er for far­lig å syk­le i nors­ke byer, og at regje­rin­gen ikke sat­te på dags­or­den å gjø­re noe med dette.

Con­ti­nue read­ing Arbei­der­par­ti­et og syk­kel­ut­ford­rin­ger @RaymondJohansen

Å bli 60

SykkelkakeDet er ingen nyhet at noen fyl­ler 60. Man­ge har gjort det før, og man­ge kom­mer til å gjø­re det i frem­ti­den også. Det skjer fak­tisk hver dag. Og det er gans­ke for­ut­sig­bart når det kom­mer til å skje.

Det er hel­ler ikke noen stor pre­sta­sjon. Det er et spørs­mål om å hol­de seg i live, og for de fles­te av oss går det mer eller mind­re av seg selv. Nå er det alt­så min tur. Og skal jeg være ærlig, så liker jeg det ikke. Jeg kla­rer ikke å iden­ti­fi­se­re meg med mitt bil­de av en 60-åring, selv om dagens 60-årin­ger er yng­re enn 60-årin­ger var før. Men uan­sett fore­trek­ker jeg det, frem­for alter­na­ti­vet. Det er som Half­dan Sivert­sen syn­ger: Vi vil leve len­ge vi, men gam­le vil vi ald­ri bli.

Alder er bare et tall, kan man si. Men såkalt run­de tall mar­ke­rer en form for skil­le i livet. Kan­skje er det nå man går over fra ung­dom­mens alder­dom til alder­dom­mens ung­dom? Eller kan­skje skjed­de det alle­re­de da man run­det 50?

Con­ti­nue read­ing Å bli 60

Kildevern og dokumentarfilm

PST har gjen­nom­ført ran­sa­king hos doku­men­tar­film­pro­du­sent Ulrik Imti­az Rolf­sen, og har beslag­lagt mye mate­ria­le. Hel­dig­vis har han back-up.

Jeg må ta alle de van­li­ge for­be­hold om at jeg ikke kjen­ner saken annet enn gjen­nom media, med alle de feil­kil­der som det inne­bæ­rer. I føl­ge Aften­pos­ten har PST anført at Rolf­sen ikke omfat­tes av kilde­ver­net, uten at jeg har sett noen nær­me­re argu­men­ta­sjon for det­te standpunktet.

I utgangs­punk­tet er pres­sens kilde­vern et unn­tak fra vitne­plik­ten. Hoved­re­ge­len er at vi har plikt til å for­kla­re oss som vit­ner for dom­sto­le­ne. Men vi har ikke plikt til å for­kla­re oss for poli­ti­et. Det er noen unn­tak fra den­ne vitne­plik­ten. I noen til­fel­ler er det for­kla­rings­for­bud. Det­te gjel­der pres­ter, advo­ka­ter, mek­le­re i ekte­skaps­sa­ker, leger psy­ko­lo­ger, apo­te­ke­re, jord­mød­re og syke­plei­ere. Dis­se har en lov­be­stemt taus­hets­plikt, som også inne­bæ­rer et for­bud mot å for­kla­re seg om det som er betrodd dem i deres stil­ling. Man skal kun­ne betro seg til sin lege, til sin advo­kat eller til sin sjele­sør­ger, og være helt trygg på at det man sier ikke brin­ges vide­re. Bestem­mel­sen om det­te i straffe­pro­sess­lo­ven § 119 er for­mu­lert som et for­bud ret­tet til ret­ten, mot å ta i mot for­kla­ring fra disse.

Con­ti­nue read­ing Kilde­vern og doku­men­tar­film

Tar du oss med på en guidet sykkeltur i Bjørvika, Per Morten Lund? @Presserom @VegvesenOst @GuriMelby

Sta­tens veg­ve­sen invi­te­rer til gate­fest i Bjør­vi­ka søn­dag 14. juni, for å fei­re at Dron­ning Eufe­mias gate er ferdigbygget.

Det­te er pro­gram­met for dagen: Con­ti­nue read­ing Tar du oss med på en guidet syk­kel­tur i Bjør­vi­ka, Per Mor­ten Lund? @Presserom @VegvesenOst @GuriMelby

Drømmenes fjell

9788243009486Bil­det på top­pen: Fra Alpe d’Huez, foto Rob­bie Sha­de, CC 2.0 CC BY.

Snart er det tiden da man­ge av oss ben­ker oss foran TV, og ser and­re sli­te seg opp har­de bak­ker på syk­kel: ”Tour de Fran­ce”. Det er nok en del av seer­ne som ten­ker at det kun­ne være inter­es­sant å prø­ve seg på en eller fle­re av de bak­ke­ne. For de fles­te av oss, blir det med tan­ken. Og for noen kan vel et for­søk på å syk­le bak­ke­ne bli mer som det Mads Kag­ge­stad skri­ver i for­or­det til drøm­me­nes fjell, om hvor­dan det var å møte bak­ke­ne som pro­fe­sjo­nell syklist:

Men i kon­kur­ran­sen opp de sam­me fjel­le­ne ble rea­li­te­ten fjern fra de drøm­me­ne jeg had­de som ung­dom. Mont Ventoux, Col de Télé­graphe, Col de la Croix de Fer, Col du Gali­bi­er og Col d’Izoard.

Der og da tenk­te jeg kna­pt på hvor jeg var. Det jeg trod­de skul­le bli en drøm, min­te i ste­det mer om et mare­ritt pre­get av smer­te, utmat­tel­se, skuf­fel­se og usik­ker­het på mine egne valg.”

Con­ti­nue read­ing Drøm­me­nes fjell

Trafikkaoset som uteble

Det for­ven­te­de kao­set i Oslo­tra­fik­ken ute­ble i dag mor­ges. Det mel­des rik­tig­nok om tenden­ser til kø av jour­na­lis­ter som kjø­rer rundt på leting etter kø, men ellers er det rap­por­tert å være stille.

Det er litt tid­lig for å trek­ke kon­klu­sjo­ner. Kan­skje vil man­ge som ble skremt av utsik­te­ne til kaos, og som valg­te alter­na­tivt, set­te seg bak rat­tet igjen i mor­gen. Men det enes­te usik­ker­hets­mo­men­tet er egent­lig det­te: Var det fær­re som reis­te inn til Oslo i dag enn på en van­lig hver­dag? Var det man­ge som valg­te hjem­me­kon­tor eller fant and­re løs­nin­ger? Hvis det ikke var en klar ned­gang i antall rei­sen­de, bør vi i alle fall kun­ne trek­ke den­ne konklusjonen:

Det er kapa­si­tet nok. Alter­na­ti­ve­ne fin­nes. De som av gam­mel vane set­ter seg i bilen og kjø­rer inn til Oslo, måt­te bare få et spark bak som fikk dem til å ten­ke på alternativer.

Sme­stad­tun­ne­len er redu­sert fra fire til to kjøre­felt, og det har gått helt bra. Så da tren­ger man vel egent­lig ikke mer enn to kjøre­felt, da?

Con­ti­nue read­ing Tra­fikkao­set som ute­ble