Trafikkaoset som uteble

Det for­ven­te­de kao­set i Oslo­tra­fik­ken ute­ble i dag mor­ges. Det mel­des rik­tig­nok om tenden­ser til kø av jour­na­lis­ter som kjø­rer rundt på leting etter kø, men ellers er det rap­por­tert å være stille.

Det er litt tid­lig for å trek­ke kon­klu­sjo­ner. Kan­skje vil man­ge som ble skremt av utsik­te­ne til kaos, og som valg­te alter­na­tivt, set­te seg bak rat­tet igjen i mor­gen. Men det enes­te usik­ker­hets­mo­men­tet er egent­lig det­te: Var det fær­re som reis­te inn til Oslo i dag enn på en van­lig hver­dag? Var det man­ge som valg­te hjem­me­kon­tor eller fant and­re løs­nin­ger? Hvis det ikke var en klar ned­gang i antall rei­sen­de, bør vi i alle fall kun­ne trek­ke den­ne konklusjonen:

Det er kapa­si­tet nok. Alter­na­ti­ve­ne fin­nes. De som av gam­mel vane set­ter seg i bilen og kjø­rer inn til Oslo, måt­te bare få et spark bak som fikk dem til å ten­ke på alternativer.

Sme­stad­tun­ne­len er redu­sert fra fire til to kjøre­felt, og det har gått helt bra. Så da tren­ger man vel egent­lig ikke mer enn to kjøre­felt, da?

Con­ti­nue read­ing Tra­fikkao­set som ute­ble