Trafikkaoset som uteble

Det forventede kaoset i Oslotrafikken uteble i dag morges. Det meldes riktignok om tendenser til kø av journalister som kjører rundt på leting etter kø, men ellers er det rapportert å være stille.

Det er litt tidlig for å trekke konklusjoner. Kanskje vil mange som ble skremt av utsiktene til kaos, og som valgte alternativt, sette seg bak rattet igjen i morgen. Men det eneste usikkerhetsmomentet er egentlig dette: Var det færre som reiste inn til Oslo i dag enn på en vanlig hverdag? Var det mange som valgte hjemmekontor eller fant andre løsninger? Hvis det ikke var en klar nedgang i antall reisende, bør vi i alle fall kunne trekke denne konklusjonen:

Det er kapasitet nok. Alternativene finnes. De som av gammel vane setter seg i bilen og kjører inn til Oslo, måtte bare få et spark bak som fikk dem til å tenke på alternativer.

Smestadtunnelen er redusert fra fire til to kjørefelt, og det har gått helt bra. Så da trenger man vel egentlig ikke mer enn to kjørefelt, da?

Alle de som gjerne hevder at de er så avhengig av bilen, ser ut til å ha klart seg greit uten. Så det viser at bilen først og fremst er vanedannende, og at mange slett ikke er så avhengige som de selv liker å hevde.

Det er ikke så lett å øke kapasiteten i kollektivtransporten. NSB kjører så vidt jeg vet med alt materiell de har, og kan dessuten ikke få flere tog gjennom tunnelen i sentrum. Mange regjeringer, ikke minst den siste “rød-grønne” har forsømt seg når det gjelder å ta tak i noen av landets viktigste transportutfordringer, og har ikke villet bidra til kollektivløsninger i Oslo. Men det er vel bare hva man må regne med når man har samferdselsministere fra Seterpartiet (en god grunn til ikke å stemme på noen av de “rød-grønne” i 2017).

Oslopolitikerne, særlig de som representerer bilistpartiet Høyre, bærer hovedansvaret for at trikken ikke blir mer effektiv. Skal man ha et effektivt trikkenett, da må trikken prioriteres. Det har Høyre aldri vært villig til å gjøre. Trikken må få egne traseer, hvor den ikke hindres av bilkøer. Det er plass til dette i Oslo, det er “bare” viljen som mangler, her også.

Busskapasiteten er det som lettest lar seg øke, og Ruter har vel signalisert at de må se an situasjonen for å se hvor det er størst behov for å øke kapasiteten. Men også da trenger man busser, og ikke minst sjåfører. Kanskje kan noen leies inn for en periode.

Det man kan gjøre raskt og billig, er å legge til rette for at flere velger sykkelen. Mye kan gjøres over natten, nesten uten kostnad, som å fjerne all gateparkering i gater som inngår i sykkelruter. Det meste av den plassen som er okkupert til gateparkering er ikke regulert til parkering. Mye er bare overlevninger fra da det bilistvennlige, og sykkelfiendtlige Oslopolitiet hadde skiltmyndighet, og nektet å skilte parkering forbudt. Men bilistpartiet Høyre vil ikke.

Det hele skal var i noen år, lenge nok til at mange burde ha tid til å etablere nye vaner. Det som Statens vegvesen selvsagt burde ha gjort, men som Statens bilvegvesen har en tendens til ikke å tenke på, er å sørge for å legge godt til rette for sykling på alle berørte strekninger. Det skulle ha vært klart fra i dag. Lag midlertidige sykkelveier. Kall det gjerne “midlertidige løsninger” som skal vare så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Det er lettere å få aksept, både politisk og blant innbyggerne, for midlertidige løsninger i spesielle situasjoner. Så vet vi at en “midlertidig” løsning som varer i fem år, den lar seg ikke uten videre fjerne. Enten vil de “midlertidige sykkelveiene” måtte bli permanente, eller så må man lagen noen nye, permanente sykkelveier.

Vi vet også at vi mer i vente. Festningstunnelen er også en av de som skal oppgraderes. Her må det i tide treffes tiltak som hindrer at bilister prøver å finne veier gjennom sentrum for å unngå tunnelen. Det bør være veldig enkelt å si: Gjennomgangstrafikken skal ikke gjennom Oslo sentrum. Gå tidlig ut med informasjon om at man vil iverksette tiltak for å hindre at trafikken flytter seg fra tunnelen til sentrumsgatene.

Det er allerede alt for mange som velger å kjøre gjennom Rådhusgaten for å unngå tunnelen. Man bør ikke tillate at en fin gate ødelegges enda mer av trafikk. Et veldig enkelt tiltak, som burde ha vært gjennomført for lenge siden, er dette: Gjøre Christiania torg bilfritt. Det er meningsløst at en slik plass skal ødelegges av gjennomgangstrafikk. Jeg legger inn denne videoen fra Christiania torg.

Gjør man denne bilfri, vil man i praksis også fjerne mye av trafikken over Fridtjof Nansens plass, som kan bli en av Oslos virkelig fine plasser, om man bare får bort biltrafikken.

Sykling er vanedannende. De som begynner, har en tendens til å fortsette. De som anskaffer elsykkel blir ofte så begeistret at det grenser til en religiøs vekkelse. Kanskje er det disse tunnelarbeidene, og ikke masse strategiarbeid som skal få flere til å velge sykkel i Oslo.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.