Trafikkaoset som uteble

Det for­ven­te­de kao­set i Oslo­tra­fik­ken ute­ble i dag mor­ges. Det mel­des rik­tig­nok om tenden­ser til kø av jour­na­lis­ter som kjø­rer rundt på leting etter kø, men ellers er det rap­por­tert å være stille.

Det er litt tid­lig for å trek­ke kon­klu­sjo­ner. Kan­skje vil man­ge som ble skremt av utsik­te­ne til kaos, og som valg­te alter­na­tivt, set­te seg bak rat­tet igjen i mor­gen. Men det enes­te usik­ker­hets­mo­men­tet er egent­lig det­te: Var det fær­re som reis­te inn til Oslo i dag enn på en van­lig hver­dag? Var det man­ge som valg­te hjem­me­kon­tor eller fant and­re løs­nin­ger? Hvis det ikke var en klar ned­gang i antall rei­sen­de, bør vi i alle fall kun­ne trek­ke den­ne konklusjonen:

Det er kapa­si­tet nok. Alter­na­ti­ve­ne fin­nes. De som av gam­mel vane set­ter seg i bilen og kjø­rer inn til Oslo, måt­te bare få et spark bak som fikk dem til å ten­ke på alternativer.

Sme­stad­tun­ne­len er redu­sert fra fire til to kjøre­felt, og det har gått helt bra. Så da tren­ger man vel egent­lig ikke mer enn to kjøre­felt, da?

Alle de som gjer­ne hev­der at de er så avhen­gig av bilen, ser ut til å ha klart seg greit uten. Så det viser at bilen først og fremst er vane­dan­nen­de, og at man­ge slett ikke er så avhen­gi­ge som de selv liker å hevde.

Det er ikke så lett å øke kapa­si­te­ten i kol­lek­tiv­trans­por­ten. NSB kjø­rer så vidt jeg vet med alt mate­ri­ell de har, og kan dess­uten ikke få fle­re tog gjen­nom tun­ne­len i sen­trum. Man­ge regje­rin­ger, ikke minst den sis­te “rød-grøn­ne” har for­sømt seg når det gjel­der å ta tak i noen av lan­dets vik­tigs­te trans­port­ut­ford­rin­ger, og har ikke vil­let bidra til kol­lek­tiv­løs­nin­ger i Oslo. Men det er vel bare hva man må reg­ne med når man har sam­ferd­sels­mi­nis­te­re fra Seter­par­ti­et (en god grunn til ikke å stem­me på noen av de “rød-grøn­ne” i 2017).

Oslo­po­li­ti­ker­ne, sær­lig de som repre­sen­te­rer bilist­par­ti­et Høy­re, bærer hoved­an­sva­ret for at trik­ken ikke blir mer effek­tiv. Skal man ha et effek­tivt trik­ke­nett, da må trik­ken prio­ri­te­res. Det har Høy­re ald­ri vært vil­lig til å gjø­re. Trik­ken må få egne tra­se­er, hvor den ikke hind­res av bil­køer. Det er plass til det­te i Oslo, det er “bare” vil­jen som mang­ler, her også.

Buss­ka­pa­si­te­ten er det som let­test lar seg øke, og Ruter har vel sig­na­li­sert at de må se an situa­sjo­nen for å se hvor det er størst behov for å øke kapa­si­te­ten. Men også da tren­ger man bus­ser, og ikke minst sjå­fø­rer. Kan­skje kan noen leies inn for en periode.

Det man kan gjø­re raskt og bil­lig, er å leg­ge til ret­te for at fle­re vel­ger syk­ke­len. Mye kan gjø­res over nat­ten, nes­ten uten kost­nad, som å fjer­ne all gate­par­ke­ring i gater som inn­går i syk­kel­ru­ter. Det mes­te av den plas­sen som er okku­pert til gate­par­ke­ring er ikke regu­lert til par­ke­ring. Mye er bare over­lev­nin­ger fra da det bilist­venn­li­ge, og syk­kel­fiendt­li­ge Oslo­po­li­ti­et had­de skilt­myn­dig­het, og nek­tet å skil­te par­ke­ring for­budt. Men bilist­par­ti­et Høy­re vil ikke.

Det hele skal var i noen år, len­ge nok til at man­ge bur­de ha tid til å etab­le­re nye vaner. Det som Sta­tens veg­ve­sen selv­sagt bur­de ha gjort, men som Sta­tens bil­veg­ve­sen har en tendens til ikke å ten­ke på, er å sør­ge for å leg­ge godt til ret­te for syk­ling på alle berør­te strek­nin­ger. Det skul­le ha vært klart fra i dag. Lag mid­ler­ti­di­ge syk­kel­vei­er. Kall det gjer­ne “mid­ler­ti­di­ge løs­nin­ger” som skal vare så len­ge den eks­tra­or­di­næ­re situa­sjo­nen ved­va­rer. Det er let­te­re å få aksept, både poli­tisk og blant inn­byg­ger­ne, for mid­ler­ti­di­ge løs­nin­ger i spe­si­el­le situa­sjo­ner. Så vet vi at en “mid­ler­ti­dig” løs­ning som varer i fem år, den lar seg ikke uten vide­re fjer­ne. Enten vil de “mid­ler­ti­di­ge syk­kel­vei­ene” måt­te bli perm­a­nen­te, eller så må man lagen noen nye, perm­a­nen­te sykkelveier.

Vi vet også at vi mer i ven­te. Fest­nings­tun­ne­len er også en av de som skal opp­gra­de­res. Her må det i tide tref­fes til­tak som hind­rer at bilis­ter prø­ver å fin­ne vei­er gjen­nom sen­trum for å unn­gå tun­ne­len. Det bør være vel­dig enkelt å si: Gjen­nom­gangs­tra­fik­ken skal ikke gjen­nom Oslo sen­trum. Gå tid­lig ut med infor­ma­sjon om at man vil iverk­set­te til­tak for å hind­re at tra­fik­ken flyt­ter seg fra tun­ne­len til sentrumsgatene.

Det er alle­re­de alt for man­ge som vel­ger å kjø­re gjen­nom Råd­hus­ga­ten for å unn­gå tun­ne­len. Man bør ikke til­la­te at en fin gate øde­leg­ges enda mer av tra­fikk. Et vel­dig enkelt til­tak, som bur­de ha vært gjen­nom­ført for len­ge siden, er det­te: Gjø­re Chris­tia­nia torg bil­fritt. Det er menings­løst at en slik plass skal øde­leg­ges av gjen­nom­gangs­tra­fikk. Jeg leg­ger inn den­ne video­en fra Chris­tia­nia torg.

Gjør man den­ne bil­fri, vil man i prak­sis også fjer­ne mye av tra­fik­ken over Frid­tjof Nan­sens plass, som kan bli en av Oslos vir­ke­lig fine plas­ser, om man bare får bort biltrafikken.

Syk­ling er vane­dan­nen­de. De som begyn­ner, har en tendens til å fort­set­te. De som anskaf­fer elsyk­kel blir ofte så begeist­ret at det gren­ser til en reli­giøs vek­kel­se. Kan­skje er det dis­se tun­nel­ar­bei­de­ne, og ikke mas­se stra­tegi­ar­beid som skal få fle­re til å vel­ge syk­kel i Oslo.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email