Tar du oss med på en guidet sykkeltur i Bjørvika, Per Morten Lund? @Presserom @VegvesenOst @GuriMelby

Sta­tens veg­ve­sen invi­te­rer til gate­fest i Bjør­vi­ka søn­dag 14. juni, for å fei­re at Dron­ning Eufe­mias gate er ferdigbygget.

Det­te er pro­gram­met for dagen: Con­ti­nue read­ing Tar du oss med på en guidet syk­kel­tur i Bjør­vi­ka, Per Mor­ten Lund? @Presserom @VegvesenOst @GuriMelby

Drømmenes fjell

9788243009486Bil­det på top­pen: Fra Alpe d’Huez, foto Rob­bie Sha­de, CC 2.0 CC BY.

Snart er det tiden da man­ge av oss ben­ker oss foran TV, og ser and­re sli­te seg opp har­de bak­ker på syk­kel: ”Tour de Fran­ce”. Det er nok en del av seer­ne som ten­ker at det kun­ne være inter­es­sant å prø­ve seg på en eller fle­re av de bak­ke­ne. For de fles­te av oss, blir det med tan­ken. Og for noen kan vel et for­søk på å syk­le bak­ke­ne bli mer som det Mads Kag­ge­stad skri­ver i for­or­det til drøm­me­nes fjell, om hvor­dan det var å møte bak­ke­ne som pro­fe­sjo­nell syklist:

Men i kon­kur­ran­sen opp de sam­me fjel­le­ne ble rea­li­te­ten fjern fra de drøm­me­ne jeg had­de som ung­dom. Mont Ventoux, Col de Télé­graphe, Col de la Croix de Fer, Col du Gali­bi­er og Col d’Izoard.

Der og da tenk­te jeg kna­pt på hvor jeg var. Det jeg trod­de skul­le bli en drøm, min­te i ste­det mer om et mare­ritt pre­get av smer­te, utmat­tel­se, skuf­fel­se og usik­ker­het på mine egne valg.”

Con­ti­nue read­ing Drøm­me­nes fjell