Drømmenes fjell

9788243009486Bil­det på top­pen: Fra Alpe d’Huez, foto Rob­bie Sha­de, CC 2.0 CC BY.

Snart er det tiden da man­ge av oss ben­ker oss foran TV, og ser and­re sli­te seg opp har­de bak­ker på syk­kel: ”Tour de Fran­ce”. Det er nok en del av seer­ne som ten­ker at det kun­ne være inter­es­sant å prø­ve seg på en eller fle­re av de bak­ke­ne. For de fles­te av oss, blir det med tan­ken. Og for noen kan vel et for­søk på å syk­le bak­ke­ne bli mer som det Mads Kag­ge­stad skri­ver i for­or­det til drøm­me­nes fjell, om hvor­dan det var å møte bak­ke­ne som pro­fe­sjo­nell syklist:

Men i kon­kur­ran­sen opp de sam­me fjel­le­ne ble rea­li­te­ten fjern fra de drøm­me­ne jeg had­de som ung­dom. Mont Ventoux, Col de Télé­graphe, Col de la Croix de Fer, Col du Gali­bi­er og Col d’Izoard.

Der og da tenk­te jeg kna­pt på hvor jeg var. Det jeg trod­de skul­le bli en drøm, min­te i ste­det mer om et mare­ritt pre­get av smer­te, utmat­tel­se, skuf­fel­se og usik­ker­het på mine egne valg.”

Men noen drar ut på tur for å erob­re de hel­li­ge syk­kel­fjel­le­ne, selv om ikke alle tar det så langt som en av mine litt mer peri­fe­re syk­kel­be­kjent­ska­per, som syk­let Alpes d’Huez åtte gan­ger på en dag.

For­fat­te­ren Geir Sti­an Ulstein dro på tur sam­men med Bjør­nar og Jør­gen Ryd­heim for å syk­le 13 kjen­te fjell fra Tour de Fran­ce. Med seg had­de de også foto­graf Tor Simen Ulstein. Men om jeg har for­stått det rett, kjør­te han følge­bil og var ikke med på selve syk­lin­gen. Det had­de vel vært vans­ke­lig å gjø­re job­ben som foto­graf om han skul­le syk­le samtidig.

Boken star­ter med en pro­log: Sogne­fjel­let, og avslut­tes med en epi­log: Troll­sti­gen. Mel­lom dis­se beø­kes dis­se fjellene:

 •  Mont Ventoux
 • Alpe d’Huez (syk­les i år)
 • Col du Glan­don (syk­les i år)
 • Col de la Madeleine
 • Col du Télé­graphe (syk­les i år)
 • Col de l’Izeran
 • Sestri­ere
 • Col du Granon
 • Col d’I­zoard
 • Col du Gali­bi­er (syk­les i år)
 • Les Deux Alps
 • Col du Noyer
 • Col de la Macone de Gorbio

De holdt seg til Tour de Fran­ce og fjell i Alpe­ne. Boken gir oss skild­rin­ger av hvor­dan det opp­le­ves å syk­le opp dis­se fjel­le­ne. Skjønt, egent­lig gir den vel skild­rin­ger av hvor­dan Geir Sti­an Ulstein opp­lev­de å syk­le opp dis­se fjel­le­ne. Alle som prø­ver har nok gans­ke uli­ke opplevelser.

Boken er vel­skre­vet og har flot­te bil­der. Vi dras inn i ture­ne, blir litt spen­te på hvor­dan turen vil bli og vil bli med til topps. Og vil vil gjer­ne opp det nes­te fjel­let også.

Det må inn­røm­mes at jeg noen gan­ger har tenkt at det kun­ne være inter­es­sant å syk­le om ikke så man­ge, så i alle fall ett av de fjel­le­ne vi ser ryt­ter­ne kjem­pe seg opp. Jeg tenk­te at jeg begyn­ner å bli for gam­mel til sli­ke even­tyr. Men det var før jeg opp­da­get at Bjør­nar Ryd­heim, som var med og syk­let opp alle fjel­le­ne, er fem år eld­re enn meg. Men om jeg ser bort fra alder, så er jeg i alle fall for tung og i for dår­lig form til å gi meg i kast noe noe slikt, i alle fall i år.

I for­tel­lin­ge­ne om fjel­le­ne får vi også mye Tour de Fran­ce-his­to­rie, som er inter­es­sant les­ning for alle oss som er inter­es­sert i slikt.

Alle som føl­ger Tour de Fran­ce og av og til har et snev av en drøm om kan­skje å syk­le et av fjel­le­ne, vil ha gle­de av den­ne boken. Og vi kan få et litt nær­me­re for­hold til noen av fjel­le­ne om vi leser om turen opp det aktu­el­le fjel­let, før vi set­ter oss foran TV og ser Tour de Fran­ce ryt­ter­ne kjem­pe seg opp. Bestil boken fra Bok­kil­den, eller der kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

0857386247Det fin­nes fle­re bøker om kjen­te syk­kel­fjell. Det som har vært mitt refe­ranse­verk på det­te områ­det til nå, er Moun­tain High, , skre­vet av den engels­ke jour­na­lis­ten Dani­el Frie­be sam­men med foto­gra­fen Pete Goding. De har nå kom­met med en opp­føl­ger, Moun­tain Hig­her,  med under­tit­tel “Euro­pe’s Extre­me, Undis­covered and Unfor­gettab­le Cycle Climbs”, om fle­re fjell. Det er merk­bart at “Drøm­me­nes fjell” er skre­vet av en for­fat­ter, mens 9781780879123“Moun­tain High” er skre­vet av en jour­na­list. Geir Sti­an Ulstein tar oss med på turen og deler opp­leves­len. Dani­el Frie­be gir oss en mer tek­nisk beskri­vel­se av bak­ke­ne. Her får vi gra­fikk som viser stig­nings­pro­fi­ler og kart. (Jeg sav­ner bed­re kart i “Drøm­me­nes fjell”.) Og den har også flot­te bil­der. Vi får også his­to­ri­er fra de bak­ker som beskri­ves. Men vi får ikke med oss opp­le­vel­sen, på den måte vi får den hos Geir Sti­an Ulstein.

En vik­tig for­skjell er Dani­el Frie­be skri­ver om syk­kel­klat­rin­ger i Euro­pa, ikke bare i Frank­ri­ke. Vi kan lese om kor­te, men kjen­te bak­ker som Mur de Huy i Bel­gia, hvor det er mål­gang på tred­je etap­pe i år. I boken besø­ker vi bak­ker i Bel­gia, Sveits, Øster­rike, Ita­lia og Spa­nia, i til­legg til Frank­ri­ke. Og i Frank­ri­ke er vi inn­om alle fjell­om­rå­der, ikke bare Alpene.

Jeg er i stor grad en “ja takk, beg­ge deler” per­son. Der­for er jeg glad for at jeg har alle tre bøke­ne, og slip­per å vel­ge. Hvis jeg vil vite litt om bak­ke­ne de skal syk­le opp når jeg ser på Tour de Fran­ce, da gri­per jeg nok let­test til Dani­el Frie­bes bøker. Men det er mye mor­som­mere å lese Geir Sti­an Ulstein. Og Ulsteins bok er tross alt skre­vet på norsk, som sik­kert er en for­del for mange.

Jeg vil kom­me til­ba­ke til bøke­ne til de etap­pe­ne hvor ryt­ter­ne syk­ler fjell som er omtalt i dem.

Print Friendly, PDF & Email