Tar du oss med på en guidet sykkeltur i Bjørvika, Per Morten Lund? @Presserom @VegvesenOst @GuriMelby

Sta­tens veg­ve­sen invi­te­rer til gate­fest i Bjør­vi­ka søn­dag 14. juni, for å fei­re at Dron­ning Eufe­mias gate er ferdigbygget.

Det­te er pro­gram­met for dagen:

Kl. 12–14: Uli­ke akti­vi­te­ter for sto­re og små:

 • BMX-show (kl. 13:00)
 • Friknek­ter lærer deg kamp­sport fra middelalderen
 • Nysir­kus, klovne­be­søk og ansiktsmaling
 • Trik­ken besø­ker gata for førs­te gang
 • Bota­nisk vand­ring i gaten som har trær og plan­ter fra hele ver­den. Opp­møte ved buss­holde­plass ved KLP-byg­get (se kart). Vand­rin­ge­ne star­ter kl. 12:15 og kl. 13:00
 • Diver­se fingermat

Kl. 14–15: Scene­show med Mar­cus Bai­ley som konferansier:

 • Offi­si­ell åpning v/ depar­te­ments­råd i Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet, Eva Hildrum
 • Taler ved sam­ferd­sels­by­råd Guri Mel­by og region­veg­sjef Per Mor­ten Lund
 • Oslo musikk- og kul­tur­sko­le underholder
 • Miljø­agen­te­ne kommer
 • Trio Eufe­mia spil­ler musikk fra Dron­ning Eufe­mias tid

Kl. 15: Slutt

Jeg synes ikke at Dron­ning Eufe­mias gate er noe å fei­re i det hele tatt. Så i utgangs­punk­tet ser jeg ingen grunn til å kom­me. Tvert om. Den er et skam­mens kapit­tel i Oslos byut­vik­ling, og et monu­ment over et veg­ve­sen som fra dag én har gitt blaf­fen i syk­lis­ter. det skul­le bli en “bygate” og en “parade­gate”. Men bil­instink­te­ne til fol­ke­ne hos Sta­tens veg­ve­sen har fått over­ta­ket, og de har for­søkt å lage noe så nær motor­vei som man har kun­net kom­me. Målet må ha vært å gjen­ska­pe Råd­hus­plas­sen, slik den var den gan­gen all bil­tra­fik­ken fort­satt gikk over den plas­sen. Til tross for de van­li­ge besver­gel­se­ne under­veis om “gode for­hold for syk­lis­ter”, så er det blitt sta­dig mer åpen­bart at målet med det hele har vært å hind­re at folk skal syk­le den vei­en. Med et slikt mål har Sta­tens veg­ve­sen lyk­kes godt.

Det er sym­pto­ma­tisk at det enes­te syk­kel­inn­sla­get er et BMX-show. For man bør være en pas­se fan­den­i­voldsk BMX-syk­list om man skal syk­le i Bjør­vi­ka. Dron­ning Eufe­mias gate er ikke laget for van­li­ge syklieter.

Kan­skje kun­ne det være greit å lære litt kamp­sport også, når bilis­ter og bussjå­fø­rer blir for nærgående.

Klov­ner, da kan man vel bare vise fram de som har hatt ansva­ret for å plan­leg­ge sykkel“løsningene” i Bjør­vi­ka. Og pro­sjekt­le­der Gre­te Tvedt har for­søkt å smin­ke om gri­sen i Bjør­vi­ka så man­ge gan­ger, at hun bur­de kun­ne stå for kur­set i ansikts­ma­ling.

Tre­skal­ler, det har de åpen­bart man­ge av i Sta­tens veg­ve­sen. Så de kan by på en bota­nisk vand­ring i gaten. 38 mill skal man har brukt på trær, og man har fått utar­bei­det en egen rap­port med øko­lo­gisk vur­de­ring av plan­ter i Bjør­vi­ka.

Det­te blir som en bota­nisk hage, mener Sta­tens vegvesen,”

i føl­ge nett­si­de­ne til Fag­us. Nå bur­de Sta­tens veg­ve­sen hel­ler ha brukt res­sur­se­ne på å lage en syk­kel­vei opp til bota­nisk hage, og hel­ler sør­get for miljø­venn­lig tra­fikk­løs­ning i Bjør­vi­ka, som bl.a. betyr til­rette­leg­ging for syklister.

Hva slags utred­nin­ger har dere gjort, og hvor mye pen­ger har dere inves­tert i syk­kel­løs­nin­ger, Per Mor­ten Lund?

Jeg har ikke noe i mot trær i byen. Men det enes­te jeg er inter­es­sert i å få svar på når det gjel­der tær­ne i Dron­ning Eufe­mias gate, er hvil­ken idiot det var som fant på at trær­ne skul­le plan­tes mel­lom et alt for smalt syk­kel­felt og for­tau­et, slik at et i utgangs­punk­tet far­lig syk­kel­felt der­med ble enda far­li­ge­re. Og jeg må håpe at det kom­mer en skik­ke­lig kulde­pe­riode, sto­re salt­meng­der eller annet som trær­ne ikke tåler, slik at de lider en snar­lig død og kan plan­tes der de bur­de ha vært plan­tet fra start. Hva slags tan­ker lig­ger bak det­te, Per Mor­ten Lund, i det grad dere i det hele tatt kan sies å hat tenkt?

Man skul­le selv­sagt ha gjort slik man gjør i sivi­li­ser­te land hvor syk­lis­ter tas på alvor: Plan­te dem mel­lom kjøre­felt og en syk­kel­vei (alt­så, syk­kel­vei, ikke syk­kel­felt). Men det­te er Nor­ge og det er Sta­tens (bil)vegvesen, og her har man ald­ri tatt syk­lis­ter på alvor. Der­for blir resul­ta­tet kata­stro­falt. Det­te vil jeg ha svar på, Per Mor­ten Lund. Der­for vil jeg at du skal lede oss på en syk­kel­tur gjen­nom Bjør­vi­ka, og for­tel­le hvor­for Sta­tens veg­ve­sen har valgt de elen­di­ge løs­nin­ge­ne dere har valgt.

Jeg vil ha det fra noen ansvar­li­ge i ledel­sen, ikke fra en eller annen utskremt infor­ma­sjons­sjer­sjant. Og når region­veg­di­rek­tør Per Mor­ten Lund skal åpne det hele, da bør han også for­tel­le og even­tu­elt for­sva­re det veg­ve­se­net har gjort. Sva­da i en hils­nings­tale, det inter­es­se­rer meg der­imot ikke.

Jeg vil ha en sann­fer­dig for­kla­ring. Det hol­der ikke å gjen­ta de løgn­his­to­rie­ne som pro­sjekt­le­der Gre­te Tvedt har ser­vert før. Og ikke minst, region­veg­di­rek­tør Per Mor­ten Lund: Jeg vil vite om du og ledel­sen i Sta­tens veg­ve­sen er for­nøyd med resul­ta­tet, slik at vi kan reg­ne med å se mer av den­ne elen­dig­he­ten i frem­ti­di­ge pro­sjek­ter som dere måt­te ha ansva­ret for.

Hvor­for har dere ikke laget en syk­kel­eks­press­vei gjen­nom Bjør­vi­ka, region­vei­di­rek­tør Per Mor­ten Lund? Er det for­di dere er en gjeng fos­si­ler som hen­ger fast i for­ti­di­ge drøm­mer om bilen som frel­ser og frihetssymbol?

Det er man­ge spørs­mål om Bjør­vi­ka jeg gjer­ne skul­le fått svar på. Men jeg nøy­er meg med å stil­le det­te, i den­ne omgang: Hva slags idiot har fun­net på å anleg­ge et syk­kel­felt ved Ope­ra­en på en slik måte at alle med et visst mini­mum av omløp i hodet må for­stå at det kom­mer til å være fullt av bus­ser og taxi­er før og etter fore­stil­lin­ger på Ope­ra­en? Hvis man vil, er det ikke vans­ke­lig å lage en god løs­ning, slik man gjør i sivi­li­ser­te byer. Man lager en tra­fikk­øy mel­lom syk­kel­felt og buss/taxiholdeplass, med fot­gjen­ger­felt over syk­kel­vei­en. Men igjen: Det­te er Nor­ge, det er Oslo og det er Sta­tens (bil)vegvesen, så her er man ikke inter­es­sert i å lage gode løs­nin­ger for syk­lis­ter. Det kun­ne jo føre til at folk fak­tisk begyn­ner å syk­le her. Det skul­le vir­ke­lig ha tatt seg ut.

Tar du den­ne utford­rin­gen, region­veg­di­rek­tør Per Mor­ten Lund, eller er du også for feig til å snak­ke om syk­kel­løs­nin­ge­ne i Bjør­vi­ka? Tar du utford­rin­gen, da kom­mer jeg. Men ellers vel­ger jeg å bru­ke søn­da­gen til noe annet. Dron­ning Eufe­mias gate er ikke noe å feire.

Det sis­te og vik­tigs­te spørs­må­let som vi for­tje­ner å få et svar på, er det­te, region­veg­di­rek­tør Per Mor­ten Lund:

Når set­ter dere i gang et ordent­lig arbeid for å ret­te opp alle fei­le­ne som er begått i Bjørvikautbyggingen?

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email