Arbeiderpartiet og sykkelutfordringer @RaymondJohansen

Hei, Ray­mond Johansen

Jeg har lovet deg å kom­me med inn­spill om syk­kel­ut­ford­rin­ger å ta tak i der­som Arbei­der­par­ti­et skul­le over­ta byråds­mak­ten til høs­ten, og som even­tu­elt kan frem­mes i valg­kam­pen. Dess­ver­re har det tatt langt tid å kom­me med et svar på den utford­rin­gen. Hoved­for­kla­rin­gen er at syk­kel­ut­ford­rin­ge­ne er de sam­me, uan­sett hvem som måt­te sty­re byen etter val­get i sep­tem­ber, og det har vært mer enn nok av “parti­løse” syk­kel­ut­ford­rin­ger. Og de syk­kel­ut­ford­rin­ger jeg tar opp nå, er selv­føl­ge­lig også syk­kel­ut­ford­rin­ger som alle par­ti­er kan og bør ta tak i. Men nå har jeg for­søkt å ten­ke “hvis jeg var arbeiderpartipolitiker .…”

Nå har ikke Arbei­der­par­ti­et noen god tra­ck record på det­te områ­det, ver­ken nasjo­nalt eller regio­nalt. Syk­lis­ter kan ikke se til­ba­ke på din peri­ode som sam­ferd­sels­by­råd med stor gle­de, Ray­mond Johan­sen. Alt det­te kom­mer jeg kan­skje til­ba­ke til ved en sene­re anled­ning. Men det som står for meg som det kla­res­te eksem­pe­let på Arbei­der­par­ti­ets “syk­kel­sat­sing”, eller sna­re­re man­gel på det­te, i de åtte åre­ne med “rødgrønn” regje­ring, er Jens Stol­ten­bergs utta­lel­se fra 2011 om at det er for far­lig å syk­le i nors­ke byer, og at regje­rin­gen ikke sat­te på dags­or­den å gjø­re noe med dette.

Con­ti­nue read­ing Arbei­der­par­ti­et og syk­kel­ut­ford­rin­ger @RaymondJohansen