Fordomsfullt tøv fra handelstand og gårdeiere

Vi vet at Oslo Han­dels­stand og gård­ei­er­ne, i alle fall de som er repre­sen­tert gjen­nom gård­ei­er­or­ga­ni­sa­sjo­nen “Byfolk”, (som alt­så ikke repre­sen­te­rer byfolk), er for­doms­ful­le syk­list­ha­te­re. Det som sær­lig er tra­gisk, er at noen fak­tisk synes å ta de fol­ke­ne alvor­lig — det gjel­der f.eks. for Oslo Høy­re, som leg­ger seg på rygg og log­rer straks det kom­mer noen grynt fra noen av disse.

Jeg star­ter med å gå til­ba­ke til okto­ber 2012. Da kun­ne vi lese føl­gen­de kom­men­ta­rer i Oslo­by, om pla­ne­ne for Torg­gata, ser­vert fra Glenn Eike­brå­ten i “Byfolk”, med til­slut­ning fra Oslo Handelstand:

Gård­ei­er­ne, repre­sen­tert ved Glenn Eike­brå­ten i inter­esse­or­ga­ni­sa­sjo­nen Byfolk, er imid­ler­tid ikke for­nøyd med løs­nin­gen kom­mu­nen har valgt.

- Det kun­ne jo ikke bli ver­re enn det er i Torg­gata nå. Men det kun­ne blitt så mye bed­re, sier han.

Byfolk mener Torg­gata bur­de gjø­res om til en ren gågate, og de vil sen­de syk­lis­te­ne ned Cal­mey­ers gate.

- Torg­gata er en vel­dig god gang­tra­sé. Det går så man­ge men­nes­ker den vei­en fra Grü­ner­løk­ka til sen­trum at jeg synes Torg­gata had­de for­tjent å bli en gågate, sier Eikebråten.

- Nå kom­mer det en syk­kel­tra­sé midt i gaten. Vi er redd den blir en auto­stra­da for trans­port­syk­lis­ter i full fart, sier han, og får støt­te fra Oslo Han­dels­stands For­ening.

Con­ti­nue read­ing For­doms­fullt tøv fra han­delstand og gård­ei­ere