Fordomsfullt tøv fra handelstand og gårdeiere

Vi vet at Oslo Han­dels­stand og gård­ei­er­ne, i alle fall de som er repre­sen­tert gjen­nom gård­ei­er­or­ga­ni­sa­sjo­nen “Byfolk”, (som alt­så ikke repre­sen­te­rer byfolk), er for­doms­ful­le syk­list­ha­te­re. Det som sær­lig er tra­gisk, er at noen fak­tisk synes å ta de fol­ke­ne alvor­lig — det gjel­der f.eks. for Oslo Høy­re, som leg­ger seg på rygg og log­rer straks det kom­mer noen grynt fra noen av disse.

Jeg star­ter med å gå til­ba­ke til okto­ber 2012. Da kun­ne vi lese føl­gen­de kom­men­ta­rer i Oslo­by, om pla­ne­ne for Torg­gata, ser­vert fra Glenn Eike­brå­ten i “Byfolk”, med til­slut­ning fra Oslo Handelstand:

Gård­ei­er­ne, repre­sen­tert ved Glenn Eike­brå­ten i inter­esse­or­ga­ni­sa­sjo­nen Byfolk, er imid­ler­tid ikke for­nøyd med løs­nin­gen kom­mu­nen har valgt.

- Det kun­ne jo ikke bli ver­re enn det er i Torg­gata nå. Men det kun­ne blitt så mye bed­re, sier han.

Byfolk mener Torg­gata bur­de gjø­res om til en ren gågate, og de vil sen­de syk­lis­te­ne ned Cal­mey­ers gate.

- Torg­gata er en vel­dig god gang­tra­sé. Det går så man­ge men­nes­ker den vei­en fra Grü­ner­løk­ka til sen­trum at jeg synes Torg­gata had­de for­tjent å bli en gågate, sier Eikebråten.

- Nå kom­mer det en syk­kel­tra­sé midt i gaten. Vi er redd den blir en auto­stra­da for trans­port­syk­lis­ter i full fart, sier han, og får støt­te fra Oslo Han­dels­stands For­ening.

Hvor har det blitt av dis­se trans­port­syk­lis­te­ne i full fart, Glenn Eike­brå­ten? Er det bare nok et eksem­pel på ikke under­byg­get piss­prat fra din side? Hvor er “auto­stra­da­en for trans­port­syk­lis­ter”? Glenn Eikebråten?

En ikke ube­ty­de­lig gård­ei­er, Olav Thon, grep ordet uten­om pro­gram­met under den offi­si­el­le åpnin­gen av Nye Torggt, og snak­ket med begeist­ring om det som var i ferd med skje.

Olav Thon, TorggtTror du ikke at gård­ei­er­ne i Torg­gata synes det er pin­lig å bli repre­sen­tert av en som deg, Glenn Eikebråten??

Han­delstan­den fortsetter:

Utvik­lings­sjef Lars Fred­rik­sen i OHF mener det had­de vært bed­re med såkalt shared space i Torg­gata, der syk­lis­ter ikke har en egen kjøre­bane, men må til­pas­se seg de gåen­de. Et slikt shared space-områ­de fin­nes på Chris­tia­nia Torv, for­tel­ler han.

Omset­nin­gen raser etter at par­ke­rings­plas­se­ne ble fjer­net til for­del for syk­kel­felt, mener butikkeierne.

- Det fun­ge­rer for­di de gåen­de går bekym­rings­fritt, og akt­som­he­ten til de kjø­ren­de der­med blir bed­re. Far­ten går ned og akt­som­he­ten opp, sier Fredriksen.

- Syk­lis­ter er vel så ska­de­lig for livet i gaten som biler, der­som man ser bort fra for­urens­ning, hev­der Fred­rik­sen, men sier han også ser posi­ti­ve sider av planene:”

Jeg tror ikke at Lars Fred­rik­sen vir­ke­lig har gått over Chris­tia­nia Torg, langt mind­re syk­let der. Men han har sik­kert kjørt over der man­ge gan­ger. Man må ha mis­tet gang­sy­net totalt for å mene at det er en vel­lyk­ket løs­ning. Jeg tar med det­te video­opp­ta­ket som jeg en gang gjor­de på Chris­tia­nia Torg, som viser hvor fint de kjø­ren­de (i prak­sis bare bilis­ter) til­pas­ser seg fot­gjen­ge­re og and­re på plas­sen. Vis meg de fot­gjen­ger­ne som går bekym­rings­fritt over Chris­tia­nia torg, og alle de akt­som­me bilis­te­ne som får det til å fun­ge­re, Lars Fred­rik­sen. Jeg har ald­ri sett det. Og syk­lis­ter er ska­de­lig for livet i gaten, sier du. Det har vi tyde­lig sett i Torggt, i New York og i and­re byer som har sat­set på syk­kel. For en uvi­ten­de og for­doms­full idiot du er, Lars Fred­rik­sen! Alle bør for­stå at du er en per­son man ikke bør lyt­te til.

Snakk om å dri­te seg lodd­rett ut, Glenn Eike­brå­ten og Lars Fredriksen.

Dere skyl­der Oslos syk­lis­ter en unn­skyld­ning for å kom­me med sli­ke håp­løse påstan­der. Og det er en klar opp­ford­ring til alle som møter den syk­kel­fiend­li­ge hold­nin­gen fra han­delstan­den og gård­ei­er­ne: Kon­fron­ter dem med deres håp­løse utta­lel­ser om Torg­gata, og spør om de fort­satt fryk­ter sli­ke auto­stra­der. De fol­ke­ne har null troverdighet.

Vi hop­per litt nær­me­re vår egent tid, til Oslo­de­bat­ten 13. mai i år. Oslo Han­delstand har det med å la seg repre­sen­te­re med for­doms­ful­le og uvi­ten­de folk, den­ne gan­gen var det nærings­plo­li­tisk direk­tør Jon Anders Hen­rik­sen. Han pres­ter­te å si føl­gen­de, drøyt 18. minut­ter inn i debat­ten, til spørs­må­let om syk­lis­ter som handlende:

Hva som er mye mye bed­re [enn å syk­le], et at du går rolig og fla­ne­rer i gate­ne i Oslo og ser på de forskejl­li­eg butik­ke­ne, for da har du fak­tisk tid til å stan­se opp. I ste­det for å syk­le i 45 km/t.”

Har du noen gang syk­let, Jon Anders Hen­rik­sen? 45 km/t på syk­kel i byga­te­ne, hvor har du slikt tøv fra? Hare dere en egen kon­kur­ran­se i OHF om å fin­ne på mest mulig menings­løs sykkelhets?

Tour de Fran­ce star­ter om få dager. Ta deg en tur til Frank­ri­ke, og se på en etap­pe eller to. Ikke vel mål­gan­gen når syk­lis­te­ne spur­ter for fullt, ei hel­ler en fjell­e­tap­pe hvor de slik­ter seg opp­over. Finn en liten by eller lands­by, som en rela­tivt flat etap­pe går gjen­nom. Når fel­tet pas­se­rer, har de sann­syn­lig­vis en fart på rundt 45 km/t. Når så du sist noen syk­le slik gjen­nom gate­ne i Oslo sentrum?

Jeg kan hjel­pe litt med hukom­mel­sen. Det har nok hendt at noen har syk­let både 45 km/t og enda for­te­re i Oslos gater, også midt i sen­trum. Her har du noen klipp som viser noen av de syk­lis­ter du kan­skje snak­ker om, Jon Anders Hen­rik­sen. Vi kan star­te med Ver­dens­mes­ter­ska­pet i Oslo i 1993. Som noen vil hus­ke, var det en våt affæ­re med mye knall og fall. Og når sant skal sies, de syk­let egent­lig ikke i sentrumsgatene.

Men det har nok skjedd i sen­trums­ga­te­ne også, til og med på parade­ga­ten Karl Johans gate. Her fra Oslo Grand Prix i 2009. Det gikk nok i mer enn 45 km/t da også. Det har blitt arran­gert noen fle­re sli­ke kri­te­ri­ums­ritt i Oslo. Og du har helt rett, Jon Anders Hen­rik­sen: Jeg tror ikke noen av dis­se syk­lis­ten tok seg tid til å stop­pe for å hand­le i noen av butik­ke­ne de syk­let forbi.

Det er ikke hvert år man ser sli­ke syk­lis­ter i Oslos gater. Dis­se syk­lis­te­ne er svært lite repre­sen­ta­ti­ve for de syk­lis­te­ne man van­lig­vis ser i Oslo, og det er nok ingen trans­port­syk­lis­ter som hol­der den far­ten i Oslos byga­ter. Slutt med tull­pra­tet ditt, Jon Anders Hen­rik­sen. De fles­te syk­lis­ter vi ser i Oslos byga­ter hol­der nok typisk en fart på 10–15 km/t. Noen syk­ler nok også hele 20 km/t og enda litt for­te­re. Det kan nok også hen­de at noen nær­mer seg den far­ten hvor de fles­te bilis­ter synes de står nes­te stil­le, og som bur­de vært farts­gren­se i alle byga­ter: 30 km/t.

Man­nen med auto­stra­dafryk­ten, Glenn Eike­brå­ten fra “Byfolk” del­tok også i Oslo­de­bat­ten. Han snak­ket om Skip­pergt og Kirke­gata, hvor han som van­lig la all skyld for han­de­lens por­ble­mer på syk­kel­til­rette­leg­ging og syk­lis­ter. “Tall kan vises, vi vet alt”, sa han, og snak­ket om kon­kur­ser og 25 ledi­ge loka­ler. Hvis tall kan vises, da synes jeg du skal vise de tal­le­ne, Glenn Eike­brå­ten. Jeg har fle­re gan­ger for­søkt å fin­ne ut om du har grunn­lag for dine påstan­der, eller om de er like tro­ver­di­ge som auto­stra­dafryk­ten i Torg­gata. Men går man inn på nett­si­de­ne til orga­ni­sa­sjo­nen din, under meny­punk­tet “rap­por­ter”, da er det helt tomt. Da reg­ner jeg i grun­nen med at du ikke har noe å vise til. Og jeg tror ikke på noen av dine påstan­der før du leg­ger fram ordent­lig dokumentasjon.

Husk også på “forsk­nings­me­to­de 101”: Kor­re­la­sjon og kau­sa­li­tet er ikke det samme.

Jeg har vært inn­om Skip­pergt og Kirkegt før, og skal ikke dra hele his­to­ri­en. Men de har ald­ri vært handle­ga­ter. Kirke­gata er pre­get av bank­bygg og and­re kon­tor­bygg, som ikke akku­rat øns­ker folk vel­kom­men. Norsk Musikk­for­lag og Musikk­hu­set had­de en fel­les butikk her. Den for­svant, dess­ver­re — et stort tap for alle byens musikk­in­ter­es­ser­te. Men det had­de i alle fall ingen sam­men­heng med syk­kel­til­rette­leg­ging at den butik­ken ble lagt ned.

I Skip­pergt had­de len­ge Imers­lund musikk sin hoved­bu­tikk. Den flyt­tet til Schous bryg­ge­ri, og det duk­ket ikke opp noen ny kva­li­tets­bu­tikk i de loka­le­ne. Hele kvar­ta­let for­falt da Imers­lund for­svant, og det had­de ikke noe med syk­kel­til­rette­leg­ging å gjø­re. En strippe­klubb og noen butik­ker som ikke på noen måte er “up mar­ket”, er ikke det som lok­ker fle­re butik­ker til nabo­la­get. Tjersland var en butikk som tiden had­de løpt fra. De had­de alt for liten plass til å kun­ne kon­kur­re­re med bade­roms­av­de­lin­ge­ne til de sto­re bygg­vare­hu­se­ne. Det var synd, for hos Tjersland kun­ne man fak­tisk møte en rør­leg­ger når man skul­le hand­le. De er det ikke man­ge av på bygg­vare­hu­se­ne. Jeg syk­let all­tid til Tjersland når jeg treng­te noe rør­grei­er. Nå vet jeg ikke len­ger hvor jeg skal jeg skal dra for å få slikt.

Alle ære til Kir­kens bymi­sjon, som gjør mye for byens aller sva­kes­te. Men for å være ærlig: Skul­le jeg dri­ve butikk, er ikke en av deres cafe­er den nabo­en jeg vil­le ha øns­ket meg. I kvar­ta­le­ne mel­lom Prin­sens gt og Råd­hus­gt har det uan­sett vært mest kon­to­rer. Hvis man had­de gjort det ordent­lig, og laget en løs­ning omtrent som i Torggt, da kan det hen­de at også de gate­ne had­de blitt mer attrak­ti­ve, akku­rat som Torg­gata har blitt. Den ble ingen auto­stra­da, Glenn Eikebråten.

Det er ele­men­tært i all nærings­virk­som­het at man må til­pas­se seg end­rin­ger i mar­ke­det. Den som ikke gjør det, dør. Det er kapi­ta­lis­mens bru­ta­le lov. Man kan se seg om i ver­den. Tren­den er helt klar: Man begren­ser bil­tra­fikk i byene. Det leg­ges til ret­te for gåen­de, syk­len­de og kol­lek­tiv­rei­sen­de. Oslo er en sin­ke her, i alle fall når det gjel­der å leg­ge til ret­te for syk­len­de. Og han­de­len blomst­rer der man gjør det. I lik­het med han­delstan­den og gård­ei­er­ne har de poli­ti­ker­ne som har styrt Oslo klam­ret seg til bilen, og der­med til gårs­da­gens (eller kan­skje for­gårs­dga­ens) løsninger.

Nærings­dri­ven­de som ikke inn­ser at bilen er på vei ut av og på vei til å bli ut i byene, de over­le­ver ikke i dagens og mor­gen­da­gens byer. Butik­ker i byen som er basert på at folk kom­mer med bil og set­ter fra seg bilen rett uten­for butik­ken, de lig­ger på feil sted. De har i prak­sis føl­gen­de mulig­he­ter: Legg om drif­ten, flytt eller dø. Omstil­lin­ger er smerte­fullt. Det er smerte­fullt for butikk­ei­ere, ansat­te og kun­der hos de som ikke kla­rer omstil­lin­ge­ne. Og det er smerte­fullt for gård­ei­ere som mis­ter leie­ta­ke­re og der­med inn­tek­ter. Noen gan­ger er hele områ­der på fei inn i for­fall, for­di nærings­dri­ven­de klam­ret seg til for­ti­den i ste­det for å se frem­over. Torg­gata var kom­met langt på den vei­en, men har blitt red­det av syk­kel­til­rette­leg­ging. Bog­stad­vei­en er på vei dit. Bak­stre­vers­ke inter­esse­or­ga­ni­sa­sjo­ner bidrar til å gjø­re over­gan­gen mer smerte­full. De nærings­dri­ven­de må til­pas­se seg byut­vik­lin­gen i det 21. århund­re. Byen kan ikke klam­re seg til for­ti­dens løs­nin­ger for å tek­kes bak­stre­vers­ke næringsdrivende.

Da “røyke­lo­ven” ble skjer­pet inn i 2004, bruk­te dår­lig dre­ve­ne ser­ve­rings­ste­der som ikke klar­te å til­pas­se seg end­re­de ram­me­be­tin­gel­ser og end­rin­ger i mar­ke­det, den­ne som unn­skyld­ning og bort­for­kla­ring når de måt­te leg­ge ned. Nå skyl­der butikk­ei­ere på syk­kel­felt og mang­len­de gateparkering.

Vi vet at den mest van­li­ge grun­nen til at butik­ker gir opp og leg­ger ned, even­tu­elt flyt­ter, er at hus­lei­en set­tes opp til et nivå som gjør det umu­lig å dri­ve lønn­somt. Det er dine med­lem­mers grå­dig­het, Glenn Eike­brå­ten, som pres­ser butik­ker ut av sentrum.

Det ble ingen auto­stra­da i Torggt. Butik­ker og cafe­er blomst­rer. Det er den sam­me utvik­lin­gen vi har sett i and­re byer. Det er kan­skje på tide at han­delstan­den og gård­ei­er­ne tar ste­get inn i det 21. århund­re? Nå lig­ger de minst 50 år etter utviklingen.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email