Les vins du Tour de France 2015 — Innledning

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Så er det like før vi ben­ker oss foran TV, kan­skje med noe godt i glas­set, kla­re til å føl­ge med på at and­re sli­ter. I år star­ter vi i Utrecht i Neder­land, fort­set­ter mot syd-vest før trans­fer til Pyre­ne­ene, via Mas­sif Cen­tral til Alpe­ne, og som van­lig med avslut­ning i Paris.

TdF_2015_00

Årets utga­ve av Tour de Fran­ce er ikke den mest spen­nen­de, vur­dert i et vin­mes­sig per­spek­tiv. Men om vi hol­der oss til syk­lin­gen, og ser bort fra vinen, bør det kun­ne bli en meget spen­nen­de tour. Vi star­ter i Neder­land, og der må det bli øl — even­tu­elt med litt gene­ver ved siden av.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2015 — Inn­led­ning