Les vins du Tour de France 2015 — Innledning

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Så er det like før vi ben­ker oss foran TV, kan­skje med noe godt i glas­set, kla­re til å føl­ge med på at and­re sli­ter. I år star­ter vi i Utrecht i Neder­land, fort­set­ter mot syd-vest før trans­fer til Pyre­ne­ene, via Mas­sif Cen­tral til Alpe­ne, og som van­lig med avslut­ning i Paris.

TdF_2015_00

Årets utga­ve av Tour de Fran­ce er ikke den mest spen­nen­de, vur­dert i et vin­mes­sig per­spek­tiv. Men om vi hol­der oss til syk­lin­gen, og ser bort fra vinen, bør det kun­ne bli en meget spen­nen­de tour. Vi star­ter i Neder­land, og der må det bli øl — even­tu­elt med litt gene­ver ved siden av.

Vi fort­set­ter med to dager i ver­dens mest spen­nen­de ølland, Bel­gia. Mens vi er her, skal vi også ta en liten tur inn­om bel­gisk vin, for det fin­nes også.

Nord-Frank­ri­ke er hel­ler ikke kjent for vin. Skjønt her, som så man­ge and­re ste­der, har noen entu­si­as­ter begynt å pro­du­se­re vin i områ­der hvor det til nå har vært liten eller ingen vin­pro­duk­sjon. Ellers blir det øl, også her. Før vi kom­mer inn i cider- og Calvadosområdene.

Bre­tag­ne er også kjent for cider og øl, og ikke for vin. Men dis­se nye vin­en­tu­si­as­te­ne duk­ker opp over alt, også i Bre­tag­ne. Først når vi kom­mer nes­ten til utlø­pet av Loire, kan vi med en viss rett si at vi i alle fall er i nær­he­ten av noen kjen­te vinområder.

Vi for­flyt­ter oss så mot Pyre­ne­ene, og som alle som har fulgt den­ne seri­en før, vet: Der kan det være vans­ke­lig å fin­ne vin. Men vi tar noen turer inn­om ste­der hvor vi har vært og hen­tet vin før.

Ofte har touren hatt en slags trans­port­strek­ning mel­lom fjell­par­ti­ene Pyre­ne­ene og Alpe­ne, gjen­nom Lan­gue­doc-Rous­sil­lon. Men i år går etap­pe­ne nord for de sto­re vin­om­rå­de­ne her.

Sist vi var i Arde­che, kom jeg til å skri­ve at det ikke fin­nes inter­es­sant vin her, annet enn områ­de­ne på Rhô­nens høyre­bredd. Men jeg har lært litt siden sist, så her er det noen inter­es­san­te vinbekjentskaper.

Alpe­ne er også vans­ke­lig, rent vin­mes­sig. Så igjen kom­mer det til å bli gjen­syn med viner, og kan­skje litt øl, som vi har vært inn­om tid­li­ge­re. Det hele avslut­tes i Paris, og til avslut­nin­gen hører det champag­ne — en vin som uan­sett må reg­nes som en gans­ke lokal vin i Paris, om vi hol­der mer kuriøs vin­pro­duk­sjon utenfor.

Jeg note­rer meg også at TV2 i år har tide­nes Tour det Fran­ce-sat­sing. I til­legg til Chris­ti­an Paasche, Johan Kag­ge­stad og Dag Otto Lau­rit­zen og noen ute­gå­en­de repor­te­re (sor­ry, jeg hus­ker ikke nav­ne­ne), skal nå Mads Kag­ge­stad føl­ge syk­lis­te­ne og rap­por­te­re fra motor­syk­kel. Detal­jer har jeg ikke. Jeg er van­lig­vis i Frank­ri­ke under Tour de Fran­ce, og føl­ger det på fransk TV. Fransk TV har all­tid sat­set stort på Tour de Fran­ce. De har blant annet hatt to motor­syk­kel­team i til­legg til kom­men­ta­tor, eks­pert­kom­men­ta­to­rog noen ute­gå­en­de repor­te­re. Hvert team er en repor­ter og en kamera­mann. De har gjer­ne en foran, og en bak. Men plas­se­rin­gen til­pas­ses nok rittu­vik­lin­gen. De kan rap­por­te­re om hen­del­ser som ikke all­tid blir vist, i alle fall ikke direk­te, på TV. Vi får høre når syk­lis­ter må slip­pe fel­tet i mot­bak­ker, og vi får med mer om annet. Det er sær­lig to epi­so­der hvor jeg hus­ker fransk TVs motor­syk­kel­re­por­te­re vel­dig godt.

Den ene var da Kurt Asle Arve­sen falt og brakk krave­be­net. Han fort­sat­te til mål etter å ha blitt under­søkt av legen i lege­bi­len, og ingen viss­te hvor alvor­lig ska­det han var. Det ene av fransk TVs to motor­syk­kel­team kjør­te opp til lege­bi­len og snak­ket med legen, som kun­ne for­tel­le at han trod­de det var krave­bens­brudd, noe det også var.

Den and­re gan­gen var da davæ­ren­de pre­si­dent Nicoai Sar­ko­zy var med Chris­ti­an Prud­hom­me i bilen. Fransk TV fikk avtalt et inter­vju, og Lau­rent Jala­bert, som da var motor­syk­kel­re­por­ten (nå er han eks­pert­kom­men­ta­tor, en opp­ga­ve han over­tok da Lau­rent Fig­non døde for noen år iden), fikk beskjed om å inter­vjue pre­si­den­te­ne. Lau­ren Jala­bert sa at han var for­be­redt på det mes­te når han dek­ket Tour de Fran­ce på den­ne måten, men han var ikke for­be­redt på å inter­vjue pre­si­den­ten, stå­en­de med hodet ut av sol­ta­ket på bilen. Men Sar­ko­zy var syk­kel­in­ter­es­sert, og en stor fan av Lau­rent Jala­bert, så det gikk helt greit.

Det er sik­kert en rol­le som må læres, både for repor­te­ren og for pro­du­sen­ten som skal bestem­me hvor­dan den­ne repor­te­ren skal bru­kes. Hvor i fel­tet bør man være? Hva skal rap­por­ter skal man vel­ge?  Det er ikke sik­kert man fin­ner formn i løpet av den førs­te touren.  Men det er bra at TV2 også dek­ker rit­tet på den­ne måten. Dess­uten har TV2 Kultour og Dag Otto. Det blir sik­kert flott for de som ser det i Norge.

Noen bøker

Her er et utvalg av bøker for deg som vil vite litt mer om vin, både om vin gene­relt og om fransk vin mer spesifikt.

9788248913405Hvis dine vinam­bi­sjo­ner er å bli litt flin­kere til å vel­ge vin, og å ha litt stør­re utbyt­te av å sma­ke og drik­ke vin, da er min anbe­fa­ling Ing­vild Tenn­fjords bok “Skål!”. Det er ikke en bok for deg som vil bril­li­ere med vin­kunn­skap. Vil du bli vinsnobb, er det­te ikke boken for deg. Men det er en vel­dig god, venn­lig og upre­ten­siøs inn­fø­ring i vin­ver­den. Gå hit for nær­mere omta­le av boken.

1845336895En av klas­si­kerne, Hugh John­sons “The World Atlas of Wine” fore­lig­ger i 7. utg, nå i sam­ar­beid med Jac­nis Robin­son. Tid­li­gere utga­ver, i alle fall utga­vene 3 til 6 har kom­met på norsk under tit­te­len “Vinens ver­den”. Da jeg for­hørte meg om også den 7. utg vil­le kom­me på norsk, fikk jeg til svar at det ikke var noen pla­ner om det. Det har skjedd mye i vin­ver­den fra 2007 (6. utg) til 2013 (7. utg). Så jeg vil ikke anbe­fale noen å kjø­pe den gam­le utga­ven i dag. Jeg hol­der meg her til den engels­ke utga­ven. Boken dek­ker hele ver­den, selv­føl­ge­lig også Frank­ri­ke, som fort­satt er hoved­re­fe­ran­sen i vin­ver­den. Den gir en god over­sikt, er rikt illust­rert og inn­e­hol­der flot­te kart. Hvis du bare skal ha én vin­bok, er det den­ne du bør ha!

The World Atlas of Wine” inne­hol­der mye om fransk vin. Frank­ri­ke er ver­dens vik­tigs­te vin­land. Når det gjel­der fransk vin mer spe­si­fikt, hol­der jeg meg mest til fransk vinlitteratur.

Hvis man vil stu­dere i detalj frans­ke (klas­si­fi­serte) vin­om­rå­der er Grand Atlas des vig­nob­les de Fran­ce uten tvil den bes­te boken. Det er det klart bes­te vinat­las jeg har sett. Det har detal­jerte kart over alle vin­om­rå­der, med opp­lys­nin­ger om geo­logi og jords­monn, kli­ma, dru­er og selv­føl­ge­lig vinen. Det­te atla­set har vært min hoved­re­fe­ranse til den­ne og tid­li­gere årgan­ger av Les vins du Tour de Frace. Men det dek­ker bare Frank­rike og er på fransk. Det sis­te vil sik­kert vil være en bety­de­lig ulem­pe for enkel­te. Jeg har sett etter til­sva­rende atlas for and­re vik­tige vin­land, men har ennå ikke fun­net noen.

2916231226Et annet vinat­las for Frank­rike er L’Atlas des vins de Fran­ce, utgitt av Le Mon­de. Det kom på mar­ke­det sist høst. Men jeg har ført i det aller sis­te blitt opp­merk­som på det, og har bare hatt de i noen dager. Det ser flott ut, og som det nyes­te er det også det mest opp­da­terte. Men jeg har ikke ruk­ket å arbei­de med det­te atla­set, så jeg har ikke så godt grunn­lag for å mene noe sær­lig om det foreløpig.

0198609906 Jan­cis Robin­sons The Oxford Com­pa­nion to Wine er et vin­lek­si­kon hvor ten­ke­lige og uten­ke­lige tema­er er orga­ni­sert alfa­be­tisk. Det er en stor og inn­holds­rik bok som har fått man­ge pri­ser. The Oxford Com­pa­nion to Wine er en nyt­tig bok å ha i vin­bi­blio­te­ket, men det er ikke den førs­te boken jeg vil­le ha kjøpt. Den er fin som opp­slags­verk, men ikke en bok man leser så mye i for å få over­sikt over vin­om­rå­der. Den har hel­ler ikke så man­ge kart og illust­ra­sjo­ner som de to foregående.

Skal man lage god mat eller godt drik­ke er man pris­gitt råva­ren. Det er ikke vans­ke1846144469lig å øde­leg­ge gode råva­rer. Men skal man ha et topp­re­sul­tat, da må man ha råva­rer av topp kva­li­tet. De gode råva­rene skal kjen­nes igjen i det fer­dige resul­ta­tet. Når vi hol­der oss til vin, er råva­ren dru­er. Det er spen­nende og inter­es­sant å vite mer om dru­ene som vine­ne er laget av.  Den vik­tigste boken for de som vil vite mer om dru­er, er  Jan­cis Robin­sons Wine Gra­pes.

Det er tre bøker jeg plei­er å kjø­pe hvert år. Det­te er bøker som kom­mer i ny utga­ve hvert år, om de bes­te frans­ke vine­ne. Jeg kla­rer som van­lig ikke å bestem­me meg for hvil­ken av dem jeg vil ha, og kjø­per alle tre. Det fin­nes så man­ge vin­pro­du­sen­ter og så mye vin, så man tren­ger litt vei­led­ning — sær­lig når man skal fin­ne ut hvil­ke pro­du­sen­ter det er verdt å besø­ke. Hvis en pro­du­sent er anbe­falt i alle de tre bøke­ne, da reg­ner jeg med at det er en god produsent.

2848317388 Le guide des meill­eurs vins de Fran­ce 2015. Den­ne boken utgis av de frans­ke vin­ma­ga­si­net La Revue du Vin de Fran­ce. Det­te er deres anbe­fa­lin­ger etter å ha prøve­smakt titu­sen­vis av viner. Det plei­er å være den av dis­se bøke­ne jeg kon­sul­te­rer først, uten at det er basert på noen grun­dig sam­men­lig­ning av dem.

De lager også Le guide des bon­nes affai­res du vin 2015, en guide for rime­li­ge­re viner. Jeg kjøp­te den ett år, men har ikke kjøpt den siden. Det mes­te av den vinen jeg kjø­per i Frank­ri­ke er gans­ke rime­lig, så det er slett ikke utslag av vinsnob­be­ri at jeg ikke kjø­per den­ne. Kjø­per man vin hos en vin­hand­ler, da får man hel­ler sto­le på vin­hand­le­rens anbe­fa­lin­ger, frem­for å se i en guide­bok. I super­mar­ke­de­ne får man lete blant det de har. Jeg bru­ker dis­se bøke­ne først og fremst når jeg skal ut og besø­ke pro­du­sen­ter, eller for å se om det er noen viner det kan være verdt å lete etter — f.eks. til den­ne blogg­se­ri­en. Det er den gode vinen som er verdt å lete etter. Det fin­nes vel­dig mye rime­lig vin, og det mes­te er OK. Det er ingen grunn til å lete etter rime­lig vin, og der­for tren­ger jeg ikke en guide til det.

2012314872Guide Hachet­te des vins 2015 er mer omfat­ten­de. I føl­ge deres egen beskri­vel­se, prøve­sma­ker de ca 40.000 viner, og inklu­de­rer ca 10.000 inklu­de­res i guid­en. Når jeg kjø­per vin på super­mar­ked i Frank­ri­ke, er det gjer­ne hos Carre­four. Der plei­er man gjer­ne å utsty­re vin­flas­ker med en “kra­ge” som for­tel­ler at den er anbe­falt i Guide Hachet­te. Så man får pre­sen­tert noe av resul­ta­te­ne fra den­ne guid­en på den­ne måten.

Hachet­te gjør også en del av sine vin­om­ta­ler fritt til­gjen­ge­lig på nett.

2081342758Guide des Vins 2015 Bet­ta­ne et Desse­au­ve er den tred­je av dis­se bøke­ne. Det frans­ke vin­ma­ga­si­net Ter­re des Vins sam­ar­bei­der gjer­ne med Bet­ta­ne et Desse­au­ve når det gjel­der vinsmakinger.

I til­legg leser jeg regel­mes­si­ge vin­ma­ga­si­ne­ne La Revue du Vin de Fran­ce og Ter­re des Vins. Ikke like regel­mes­sig leser jeg også det engels­ke Decan­ter. I til­legg kom­mer infor­ma­sjon fra man­ge kil­der, og nota­ter fra sma­king av vin.

Det fin­nes også en del lit­te­ra­tur som dek­ker mer avgren­se­de områ­der. Sli­ke bøker kom­mer jeg til­ba­ke til når vi er inn­om områ­der som de dekker.

Årets tour star­ter med øl. Vi kom­mer til­ba­ke til lit­te­ra­tur om øl til førs­te etap­pe, samt litt mer om bel­gisk øl når vi kom­mer til Bel­gia på tred­je etappe.

Bøker om bak­ker som skal sykles

9788243009486Det fin­nes noen bøker som på litt uli­ke måter beskri­ver de bak­ker som skal syk­les. Den nors­ke “Drøm­me­nes fjell” er skre­vet av Geir Sti­an Ulstein, med foto­gra­fi­er av Tor Simen Ulstein. Geir Simen Ulstein syk­let 13 “Tour de Fran­ce fjell” i Alpe­ne, sam­men med to and­re. Han beskri­ver sine syk­kel­tu­rer opp dis­se fjel­le­ne. Av årets fjell dek­ker den Col du Glan­don (18. etap­pe), Col du Télé­graphe, Col du Gali­bi­er og Alpe d’Huez (alle 20. etap­pe.) Du kan even­tu­elt sup­ple­re med Tour de Fran­ce-utga­ven (#18/03/15)av bladet Lande­vei, hvor Hen­rik Alpers beskri­ver turen Pyre­ne­ene på langs, fra Biar­ritz ved Atlan­ter­ha­vet til Coul­lioure ved Mid­del­ha­vet, hvor de selv­sagt syk­ler noen klas­sis­ke fjelloverganger.

0857386247  Moun­tain High, med under­tit­tel Europe’s grea­test cycle climbs. er skre­vet av den engels­ke jour­na­lis­ten Dani­el Frie­be, med bil­der tatt av foto­gra­fen Peter Goding. Som under­tit­te­len sier, beskri­ver euro­pe­is­ke fjell, ikke bare i Frank­ri­ke og ikke bare i Alpe­ne. Her er det beskri­velse av Euro­pas 50 mest kjen­te fjell­over­gan­ger, i alle fall de fjell­over­gan­gene som er mest kjent for syk­kel­in­ter­es­serte. Den har mer tek­nisk infor­ma­sjon med kart, pro­fi­ler etc for bak­ke­ne. Dis­se av årets bak­ker er beskre­vet: Mur de Huy (3. etap­pe), Col du Tour­malet (11. etap­pe), Mon­tée Lau­rent Jala­bert (Men­de), (14.etappe), Col du Glandon/Croix de Fer (18. etap­pe), Col du Gali­bi­er, Alpe d’Huez (beg­ge 20. etappe).

 

Les vins du Tour de France 2015

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email