Les vins du Tour de France 2015 1. etappe — prolog i Utrecht

Velo Vin RougeTegning av Mark Fairhurst, brukt med tillatelse. Du kan se flere av hans tegninger og kjøpe plakater på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twitter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Prolog

Årets tour star­ter med en pro­log, en tempo­etap­pe på 13,7 km, i Utrecht. Skjønt, om jeg har for­stått det rett, er etap­pen litt for langt til å kun­ne reg­nes som pro­log, uten at jeg hus­ker hvor lang en pro­log kan være. Uan­sett: Det er en kort tempo­etap­pe. Det er her tempo­spe­sia­lis­ter gjer­ne vil gri­pe sjan­sen til å kun­ne ifø­re seg den gule trøy­en. Etap­pen er helt flat. Men en tempo­etap­pe inne i en by vil all­tid være tek­nisk kre­ven­de, med en del svin­ger som kan være vans­ke­li­ge. Tony Mar­tin er nok en favo­ritt her. Og det er spen­nen­de å se om Fabi­an Can­cel­la­ra har fun­net til­ba­ke til den tempo­for­men han har hatt tid­li­ge­re. TdF_2015_01Når vi er i Utrecht, kan vi ikke la være å ta med at det er en by som er svært godt til­rette­lagt for syk­ling. Da Cope­ha­ge­nize nylig kom med sin kåring av ver­dens 20 bes­te syk­kel­byer, kom Utrecht på tredje­plass (etter Køben­havn og Amster­dam). Vi kan star­te med den­ne len­ken til nett­si­den Bicy­cle Rou­tes. Og vi kan ta med det­te bil­det fra Utrecht (foto: John Kaa­re Hovers­holm, brukt med tillatelse.)

UtrechtS

Utrecht_sykkelveiJeg tar også med det­te bil­det fra Utrecht, som viser hvor­dan en bygate kan se ut hvis man i prak­sis vel­ger å prio­ri­te­re fot­gjen­ge­re, syk­lis­ter og kol­lek­tiv­tra­fikk foran pri­vat­bi­lis­ter, og ikke bare snak­ker om å gjø­re det, slik vi så alt for godt kjen­ner fra Oslo.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2015 1. etap­pe — pro­log i Utrecht