Les vins du Tour de France 2015 2. etappe Utrecht — Zélande

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Jeg fikk ingen poeng i Tour mana­ger ved at Rho­an Den­nis vant åpnings­etap­pen, for å si det slik. Den nors­ke inn­sat­sen var hel­ler skuf­fen­de, men den får vi leg­ge bak oss.

2. etap­pe er en 166 km lang, helt flat etap­pe som går fra Utrecht til Zélan­de. Neder­land er flatt (skjønt hele Neder­land er ikke så flatt som man­ge i Nor­ge synes å tro). Men etap­pen  går i flatt ter­reng ut mot havet, og der kan det være vind. Vi har ofte sett at vind kan føre til split­tel­ser i fel­tet på fla­te etap­per, så vin­den kan kom­me til å være avgjø­ren­de på den­ne etap­pen. Men det er ikke meldt mye vind, der­imot er det meldt regn. Det er ikke åpen­bart at det­te kom­mer til å ende i en masse­spurt, selv om etap­pens pro­fil til­si­er at fel­tet vil være sam­let. Blir det vind, vil det være vik­tig å posi­sjo­ne­re seg i fel­tet, slik at man ikke blir lig­gen­de bak en splitt når det går mot finalen.

TdF_2015_02Det blir fort­satt øl, men i dag hol­der vi oss unna indu­stri­ø­let. Det har len­ge vært hev­det at vin i mode­ra­te meng­der kan være sunt, selv om det i Nor­ge er sær­de­les poli­tisk ukor­rekt å si noe slikt. I Nor­ge set­tes det gjer­ne lik­hets­tegn mel­lom alko­hol og fyll, og det har vans­ke­lig for å syn­ke inn at alko­hol kan nytes med mode­ra­sjon. Når har man visst kom­met til at det kan være bra med litt øl også. Jeg les­te for noen år siden i et fransk syk­kel­ma­ga­sin at øl er en utmer­ket resti­tu­sjons­drikk. De anbe­fal­te omtrent det­te etter en tre­nings­tur: Drikk vann, ta en dusj og ta en øl. Men nå har man også fun­net ut at øl kan redu­se­re risi­ko­en for alz­hei­mer og par­kin­son. Da bør man drik­ke godt og tren­dy øl, for det er visst sær­lig hum­le som skal ha slik virk­ning. Mot­to­et er åpen­bart: “La hum­la suse”!

Trappi­støl er et vel­kjent begrep for ølen­tu­si­as­ter. Det er øl bryg­get i et Trappist­klos­ter. Trappist­or­de­nen sprang ut av Cis­ter­ci­enser­or­de­nen, etter at noen men­te at den­ne var blitt for libe­ral. Orde­nen ble stif­tet av abbe­den ved de frans­ke La Trap­pe-klos­te­ret i 1664. Vi kan leg­ge til at Cis­ter­ci­enser­or­de­nen ble etab­lert i 1098 av mun­ker som men­te at Bene­dic­ti­ner­or­de­nen var blitt for libe­ral, og som vil­le være mer tro mot reg­le­ne fra den hel­li­ge St. Bene­dict. Det synes som det all­tid er noen som vil være mer rettro­en­de enn de rettro­en­de.  Men vi skal hol­de oss til øl, ikke til teo­lo­gi. Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2015 2. etap­pe Utrecht — Zélan­de