Les vins du Tour de France 2015 3. etappe — Antwerpen — Huy

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Jeg så bare slut­ten på gårs­da­gens etap­pe. Jeg har lest at Alex­an­der Kristoff ble hind­ret av Vin­cen­zo Niba­lis velt, og at fel­tet ble split­tet i vin­den og at reg­net skap­te dra­ma­tikk. Jeg har ikke sett så mye om hva som egent­lig skjed­de med Edvald Boa­sson Hagen, men jeg har fått med meg at han var involvert i en velt. Uan­sett, de som ikke har ambi­sjo­ner i sam­men­dra­get, hel­ler ikke om grønn trøye, kan syn­ge: Du skal få en dag i mårå (som nå er i dag), som rein og ubrukt står. Med blan­ke ark og farge­stif­ter tell. Ny dag og nye sjanser.

3. etap­pe star­ter i hav­ne- og dia­mant­byen Ant­wer­pen, og ender med bak­ken Mur de Huy. Mur de Huy er et av man­ge eksemp­ler på at selv om Bel­gia ikke kan by på høye fjell, så kan de by på har­de bak­ker. Det er en bak­ke på ca 1,2 km, men en gjen­nom­snitts­stig­ning på 10%. Noen ste­der er det 17%, og det aller brat­tes­te ste­det skal være 26%. Bak­ken er nær­me­re beskre­vet i boken Moun­tain High. Det­te er van­lig avslut­ning i klas­si­ke­ren Flèche Wallon­ne. De fles­te spur­ter­ne vil ikke ha en sjans opp den­ne bak­ken. Det­te er en bak­ke for en ryt­ter som har kraft igjen til en bakkespurt.

Etap­pen er på 159,5 km, og må kun­ne karak­te­ri­se­res som små­kupert. Ut fra pro­fi­len er det­te en etap­pe hvor det er lett å ten­ke at en brudd kan gå inn. Men det skjer nep­pe så tid­lig i rit­tet. Det­te er den førs­te etap­pen i årets tour hvor det deles ut klatre­po­eng, så de som øns­ker å kun­ne ikle seg klatre­trøy­en for en peri­ode, vil ha en del å kjø­re for her. Fabi­an Can­cel­la­ras ledel­se er på ingen måte trygg, så her kan det også bli kamp om den gule trøyen.

TdF_2015_03WIMG_5199_DxOVi er i Bel­gia, ver­dens mest spen­nen­de øl-land. Litt øst for start­byen Ant­wer­pen fin­ner vi klos­te­ret og bryg­ge­ri­et West­mal­le. Det er et trappist-bryg­ge­ri. Vi var inn­om Trappist­bryg­ge­ri­er til and­re etap­pe, så jeg skri­ver ikke mer om dis­se bryg­ge­ri­ene gene­relt i dag.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2015 3. etap­pe — Ant­wer­pen — Huy