Les vins du Tour de France 2015 4. etappe — Seraing — Cambrai

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Syk­kel er risiko­sport. Velt og kræsj er en del av spor­ten. Men sli­ke velt som vi så i går, det vil vi helst slip­pe å se fler av. Far­ten var stor, og man­ge gikk ned. Syk­lis­ter er ikke ping­ler. Fabi­an Can­cel­la­ra full­før­te etap­pen med brudd i ryg­gen, og Daryl Impey med bruk­ket krave­ben. Ingen av dem star­ter i dag. Greg Hen­der­son har måt­tet sy et sår i hof­ten, og har bruk­ket et ribben. Men avgjø­rel­sen om hvor­vidt han skal fort­set­te eller ikke, ble utsatt til i dag. Det er nok også and­re som etter nær­me­re under­sø­kel­se og en søvn­løs og smerte­full natt kom­mer til at de ikke kan fortsette.

Den­ne video­en, fra en Orica Gree­nEd­ge meka­ni­ker med GoPro kame­ra, gir et annet bil­de av kao­set enn det vi ser på van­li­ge TV-bilder:

På fransk TV sa Chris­ti­an Pru­hom­me at det var en lett avgjø­rel­se å stan­se rit­tet da de gjor­de det, og det var begrun­net i hen­sy­net til ryt­ter­nes sik­ker­het. Det var så man­ge involvert og så man­ge ska­de­de i vel­ten, at alle ambu­lan­ser og alt helse­per­so­nell var opp­tatt med å ta hånd om de som var ska­det. Det vil­le være ufor­svar­lig å fort­set­te etap­pen uten å ha noen av dis­se tilgjengelig.

I dag skal ryt­ter­ne syk­le bro­stein, noe som kan gi ny dramatikk.

4. etap­pe star­ter i Bel­gia, og tar oss inn i Frank­ri­ke. Den er lang, 223,5 km. Her skal syk­lis­te­ne igjen få prø­ve seg på noen av bro­steins­par­ti­ene fra Paris — Rou­baix. Det er i alt syv bro­steins­par­ti­er på til sam­men ca 13 km. Man syk­let også noen bro­steins­par­ti­er i fjor, og det var her Chris Froo­me kræ­sjet og måt­te bry­te touren. Vi får håpe at det ikke skjer i år. Men bro­stein er ikke et under­lag som pas­ser for let­te klat­re­re, så en del dra­ma­tikk må vi reg­ne med også i år. Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2015 4. etap­pe — Sera­ing — Cam­brai