Les vins du Tour de France 2015 5. etappe — Arras — Amiens Métropole

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Jeg lik­te at Tony Mar­tin vant i går, og ikke minst lik­te jeg måten han vant på. Den sti­ligs­te måten å vin­ne et syk­kel­ritt på, er å syk­le fra de and­re og kom­me ale­ne til mål.Jeg lik­te også at Edvald Boa­sson Hagen satt godt med og var fint plas­sert, selv om det ikke holdt helt til slutt.

Noen velt var det, også i dag. Men hel­dig­vis ingen alvor­li­ge. Velt, punk­te­rin­ger og meka­nis­ke pro­ble­mer hører med på bro­stens­etap­per. Skjønt bro­sten? Det de syk­ler på har lite til fel­les med den ret­te ste­nen de leg­ger i en dal av Oslos gater. Synd det skul­le gå ut over Alex­an­der Kristoff den­ne gangen.

5. etap­pe er førs­te etap­pe som i sin hel­het går i Frank­ri­ke. Det er en små­kup­pert etap­pe, men ingen av bak­ke­ne er såpass at de har fått noen klas­si­fi­se­ring. Så det deles ikke ut noen klatre­po­eng på etap­pen. Had­de det vært en etap­pe mot slut­ten av touren, vil­le det igjen vært en etap­pe hvor et brudd kun­ne få gå. Men ikke så tid­lig i rit­tet. Sann­syn­lig­vis blir det en sam­let spurt.

TdF_2015_05Selv om vi er i Frank­ri­ke, er fort­satt for langt nord til å fin­ne vin, i alle fall til å fin­ne noe kjent vin. Men det duk­ker opp vin­en­tu­si­as­ter som vil prø­ve seg så man­ge ste­der. To vin­pro­du­sen­ter, Henri Jam­met og Oli­vi­er Pucek, har begynt å pro­du­se­re vin i Hail­li­court, et par mil nord­vest for dagens startby.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2015 5. etap­pe — Arras — Ami­ens Métro­po­le