Les vins du Tour de France 2015 5. etappe — Arras — Amiens Métropole

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Jeg lik­te at Tony Mar­tin vant i går, og ikke minst lik­te jeg måten han vant på. Den sti­ligs­te måten å vin­ne et syk­kel­ritt på, er å syk­le fra de and­re og kom­me ale­ne til mål.Jeg lik­te også at Edvald Boa­sson Hagen satt godt med og var fint plas­sert, selv om det ikke holdt helt til slutt.

Noen velt var det, også i dag. Men hel­dig­vis ingen alvor­li­ge. Velt, punk­te­rin­ger og meka­nis­ke pro­ble­mer hører med på bro­stens­etap­per. Skjønt bro­sten? Det de syk­ler på har lite til fel­les med den ret­te ste­nen de leg­ger i en dal av Oslos gater. Synd det skul­le gå ut over Alex­an­der Kristoff den­ne gangen.

5. etap­pe er førs­te etap­pe som i sin hel­het går i Frank­ri­ke. Det er en små­kup­pert etap­pe, men ingen av bak­ke­ne er såpass at de har fått noen klas­si­fi­se­ring. Så det deles ikke ut noen klatre­po­eng på etap­pen. Had­de det vært en etap­pe mot slut­ten av touren, vil­le det igjen vært en etap­pe hvor et brudd kun­ne få gå. Men ikke så tid­lig i rit­tet. Sann­syn­lig­vis blir det en sam­let spurt.

TdF_2015_05Selv om vi er i Frank­ri­ke, er fort­satt for langt nord til å fin­ne vin, i alle fall til å fin­ne noe kjent vin. Men det duk­ker opp vin­en­tu­si­as­ter som vil prø­ve seg så man­ge ste­der. To vin­pro­du­sen­ter, Henri Jam­met og Oli­vi­er Pucek, har begynt å pro­du­se­re vin i Hail­li­court, et par mil nord­vest for dagens startby.

Det­te er en del av kull­bel­tet, hvor det var sto­re kull­gru­ver. De er nå stort sett ned­lagt, så nå er også det­te mer et rust­bel­te. Men i skrå­nin­ge­ne på de sto­re grus­hau­ge­ne uten­for de gam­le gru­ve­ne dyr­kes det vin­dru­er. Dis­se “svar­te fjel­le­ne” som rager opp i et flatt områ­de, har blitt grøn­ne og popu­læ­re blant tur­gå­ere. På en slik haug, Nœux-les-Mines, litt len­ger mot nord-øst, har man laget skian­legg — uten at jeg vet noe om hvor­dan ski­for­hol­de­ne er.

Og det dyr­kes alt­så vin. Det dyr­kes Char­don­nay, og pro­du­sen­te­ne har kalt vine­ne sin Charbon­nay, med en klar refe­ran­se til for­ti­den som kul­l­om­rå­de. Les mer i Le Figa­ro.

Men det­te er først og fremst en ølom­rå­de. Øl blir sta­dig mer popu­lært, også i Frank­ri­ke. På begyn­nel­sen av 1980-tal­let var de frans­ke bryg­ge­ri­ene i ferd med å for­svin­ne helt. De sis­te tal­le­ne jeg har, er fra 2013. Da var det ca 600 bryg­ge­ri­er, og ca 2.000 frans­ke ølsor­ter. Jeg fin­ner sta­dig nytt øl når jeg er i Frank­ri­ke, og det duk­ker sta­dig opp nye bryg­ge­ri­er i “vårt” områ­de. Så jeg vil tro at både antall bryg­ge­ri­er og antall ølsor­ter har økt siden den gang.

Ca en mil øst for dagens start­by, fin­ner vi byen Douai. Etap­pen star­ter mot nord­vest, svin­ger øst­over og der­et­ter mot syd­øst. Da kom­mer vi nær­me­re Douai. Her fin­ner vi bryg­ge­riet Les Brasseurs de Gayant. Jeg tar med det­te i utgangs­punk­tet for­di de bryg­ger et øl som kal­les La Gou­dale. Det er en over­gjæ­ret lager, noe som høres ut som en selv­mot­si­gelse. Jeg har til nå levd i den tro at lager per defi­ni­sjon er et under­gjæ­ret øl. Men det er vel ingen regel uten unn­tak her hel­ler. I føl­ge bryg­ge­ri­ets beskri­velse er det laget etter en opp­skrift fra mid­del­al­de­ren. Jeg fant en La Gou­dale hos Carre­four. Den var på boks, og det mener jeg egent­lig er feil. Sær­egent øl bør kom­me på flas­ke, ikke på boks. Jeg har ennå ikke klart å utvik­le voka­bu­la­ret for å beskri­ve hvor­dan øl sma­ker. Men om jeg sier det kun­ne min­ne om en blon­de med litt mer mar­kert gjæ­rings­smak enn van­lig, er det vel ikke så helt galt.

Når jeg ser på deres nett­si­der, ser jeg at de må ha over­tatt bryg­ge­ri­et Bras­se­rie Grain d’Or­ge, siden alle de ølty­per som det­te bryg­ge­ri­et laget, nå er lis­tet under pro­duk­ter fra  Les Brasseurs de Gayant.

Etter å ha syk­let ca 15 km, når ryt­ter­ne kom­mer til ste­det med det litt under­li­ge nav­net Nécro­po­le natio­na­le de Not­re-Dame-de-Loret­te, nécro­po­le betyr noe slikt som de dødes by, pas­se­rer de et par kilo­me­ter syd for byen Aix-Nou­let­te. Fra det­te områ­det tar vi med bryg­ge­riet Bras­se­rie Saint-Ger­main, som bryg­ger øl med nav­net Page 24. Jeg tar det med, ikke minst for­di det­te er noe av det frans­ke ølet som er å få hos Vin­mono­po­let. 

Les vins du Tour de France 2015

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email