Les vins du Tour de France 2015 6. etappe — Abbeville — Le Havre

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Så ble det vind og regn, knall og fall i går også. Det er bra at Edvald Boa­sson Hagen og Alex­an­der Kristoff hen­ger med i fina­len. Men det hol­der ikke helt.

6. etap­pe går fra Abbe­vil­le til Le Hav­re. Etap­pen er 191,5 km lang, og små­kup­pert. Den går for en stor del langs kys­ten, så vind kan kom­me til å få betyd­ning. Men vær­mel­din­gen sier sol, ikek sær­lig varmt og bare mode­rat vind. Dess­uten avslut­ter også den­ne etap­pen med en mot­bak­ke, som gjør at de mest utpre­ge­de spur­ter­ne ikke har så mye å hen­te her. Had­de det vært len­ger ute i touren, vil­le det vært nær­lig­gen­de å anta at et brudd kun­ne få gå inn.

TdF_2015_06Langs kys­ten, litt nord for der ryt­ter­ne syk­ler i dag, i Bou­log­ne-sur-Mer har også noen entu­si­as­ter plan­tet vin, også her er det Char­don­nay. Fort­satt er pro­duk­sjo­nen liten, og så langt er det vel mest en kurio­si­tet. Igjen hen­vi­ser jeg de som vil vite mer, til Le Figa­ro.

Langs den­ne del av kys­ten er det stor for­skjell mel­lom flo og fjæ­re. Ved lav­vann lig­ger båte­ne gjer­ne “tørt” på bun­nen, mens de fly­ter opp med høy­van­net. Ved lav­vann sam­ler folk skjell, små­s­neg­ler og annet på stren­der som er dek­ket av vann ved høyvann.

Hvis syk­lis­ten had­de holdt seg langs kys­ten etter mel­lom­sprin­ten, i ste­det for å ta en liten sving inn i lan­det, vil­le de ha kom­met til den lil­le byen Yport, fin­ner, eller kan­skje hel­ler fant man bryg­ge­ri­et Cer­voi­se­rie du Ter­re-Neu­vas. I føl­ge Ratebe­er er de “out of busi­ness”. Og da har det hel­ler ikke så mye hen­sikt å lete opp infor­ma­sjon om det ølet de en gang produserte.

Det er med mikro­bryg­ge­ri­er som med så mye annet, og som er så fint uttrykt av Jens Gun­der­sen i hans “Vugge­vise”:

Noen kom­mer. Noen går.
Noen dør i livets vår.

Drar vi et styk­ke opp langs Sei­nen, til Rou­en og områ­det rundt,  fin­ner vi blant annet bryg­ge­ri­et Les 3 Brasseurs. Om jeg for­står det rett, er det­te et bras­se­rie slik de opp­rin­ne­lig var da de duk­ket opp i Paris, nem­lig en res­tau­rant med bryg­ge­ri. I føl­ge infor­ma­sjo­nen på deres nett­si­der, er det en virk­som­het som har tra­di­sjon til­ba­ke til begyn­nel­sen av det tyven­de århund­re. Men det var i 1985 dagens virk­som­het ble etab­lert. I dag er den en kje­de med bras­se­ri­er som dri­ver både i Frank­ri­ke og Cana­da. Ved Rou­en fin­ner vi også Bras­se­rie du Chant du Loup, som skal være det elds­te bryg­ge­ri­et i Normandie.

I mål­byen Le Hav­re fin­ner man La Taver­ne Pai­let­te, som har la biè­re Pail­let­te. Det­te frem­stil­les som et øl med lan­ge tra­di­sjo­ner, helt til­ba­ke til slut­ten av 1500-tal­let. Pro­duk­sjo­nen ble lagt ned, men gjen­opp­tatt i 2004.

Når vi er i Nor­man­die, synes jeg også det er verdt å ta med Fer­me-bras­se­rie La Chapel­le, som pro­du­se­rer ølet North­mæn, som i føl­ge dem selv skal pro­du­se­re øl i tra­di­sjon etter vikin­ge­ne. De har man­ge av de van­li­ge ølty­pe­ne. Men de har også Biè­re des 11 sièc­les de la Nor­man­die, (øl fra det 11. århund­re i Nor­man­die) og IPA de la Route de Thor. Nå var kan­skje ikke Thor noen sjø­fa­rer, men inter­es­sant kon­sept like­vel. Jeg tar også med deres Cer­voi­se Ygg­dra­sill. Jeg kom­mer til­ba­ke til uli­ke beteg­nel­ser for øl, og hva de betyr til 8. etap­pe, når vi er i Bre­tag­ne. Men Cer­voi­se bru­kes gjer­ne om en type øl bryg­get uten hum­le. Fer­me-bras­se­rie La Chapel­le arran­ge­rer også viking­fes­ter, uten at jeg vet hvor­dan dis­se arter eller utar­ter seg. Vin­mono­po­let har deres jule­øl i sine lis­ter, men jeg synes at det blir litt feil for sesongen.

 

Les vins du Tour de France 2015

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email