Les Vins du Tour de France 2015 — 7. etappe Livarot — Fougères

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Så ble det mer knall og fall i går også. Det er trist at Tony Mar­tin er ute. Selv vil­le han gjer­ne fort­set­te, selv med bruk­ket krave­ben. Men legen sa nei. Det er selv­sagt akku­rat like trist for de and­re som har måt­tet bry­te pga av ska­der. Men jeg liker Tony Mar­tin, og han har skaf­fet man­ge poeng på mitt Tour Mana­ger-lag, før jeg nå måt­te byt­te ham ut før dagens etap­pe. Og Chris Froo­me kan igjen ifø­re seg den gule leder­trøy­en, for­di han som had­de den har måt­te bry­te pga av skade.

7. etap­pe er nok en små­kup­pert etap­pe, som anta­ge­lig­vis vil ende i en masse­spurt. Etap­pen star­ter i Nor­man­die, og ender i Bretagne.

TdF_2015_07Liva­rot er nav­net på en ost. Det er en kitt­mod­net ost, med en gul­oran­sje skor­pe. Den er laget på kumelk. Den har rik smak og sterk aroma.

Nor­man­die er sær­lig kjent for én drikk: Cal­va­dos. Så i dag blir det brennevin.

Vi skal nå inn i kjer­nen av Cal­va­dos. Cal­va­dos er eple­brenne­vin, eller mer rik­tig: Eple­bran­dy. Det er destil­lert eple­ci­der. La meg inn­led­nings­vis gjø­re det helt klart: Cal­va­dos er ikke en gene­risk beteg­nel­se på eple­bran­dy, like lite som champag­ne er en gene­risk beteg­nel­se på mus­se­ren­de vin, Cog­nac og Aramag­nac gene­ris­ke beteg­nel­ser på bran­dy, osv. Cal­va­dos er eplep­bran­dy laget innen­for nær­me­re angit­te geo­gra­fis­ke områ­der i Nor­man­die, laget etter de reg­ler som er fast­satt for Cal­va­dos. Eple­bøn­der i Har­dan­ger og Lier kan gjer­ne lage eple­bran­dy, men de vil ald­ri kun­ne lage calvados.

Epler er ikke bare epler. Det dyr­kes mer enn 200 uli­ke sor­ter i områ­det, og det er ikke uvan­lig at en cal­vados­pro­du­sent bru­ker over 100 spe­si­fi­serte eple­ty­per i sin pro­duk­sjon. De kan være søte, syr­lige eller bitre.

Det er tre uli­ke AOP-områ­der i Cal­va­dos. AOP cal­va­dos er den størs­te, omfat­ter også unde­r­ap­pel­la­sjo­nene, om jeg har for­stått det rett. De to and­re er AOP cal­va­dos Pays d’Auge og AOP cal­va­dos Dom­fron­tais.

Star­byen Liva­rot lig­ger i Pays d’Auge, som reg­nes for det bes­te områ­det. Det er der­for ingen grunn til å gå for noe annet i dag. I AOP cal­va­dos Pays d’Auge er kra­vene stren­gere enn i AOC cal­va­dos. Det er blant annet krav om dob­bel destil­le­ring i alem­bic pot stills, mens man i AOP cal­va­dos kan ha mer indu­stri­ell destil­la­sjon i sin­gel kolonne.

I Dom­fron­tais er det lang tra­di­sjon for pære­dyr­king. AOP cal­va­dos Dom­fron­tais skal inn­e­holde minst 30% pære og den skal lag­res i minst tre år på eike­fat. Det sies å gi en spei­si­elt fruk­tig cal­va­dos. Men jeg har ikke smakt den­ne og kan der­for ikke utta­le meg om den.

Cal­va­dos skal lag­res i minst to år på eike­fat før den tap­pes og sel­ges. Men ofte lag­res den mye len­ger. Mye cal­va­dos er blend fra fle­re årgan­ger og sik­kert fle­re pro­du­sen­ter. Hvis det angis alder, skal det være alde­ren på den yngs­te cal­va­do­sen som angis. Man kan også bru­ke and­re beteg­nel­ser som refe­re­rer til alder. Det­te er:

  • Fine”, “Trois étoi­les ***”, “Trois pom­mes”— minst to år gammel.
  • Vieux”, “Réser­ve”— minst tre år gammel.
  • V.O.” “VO”, “Vie­ille Réser­ve”, “V.S.O.P.” “VSOP”— minst fire år gammel.
  • Extra”, “X.O.” “XO”, “Napo­léon”, “Hors d’Age” “Age Inconnu”— minst seks år gam­mel, men ofte mye eldre.

Det er lag­ring på fat som tel­ler. I mot­set­ning til vin, utvik­ler ikke brenne­vin seg på flas­ke. I alle fall er det så lite, at lag­ring på flas­ke ikke reg­nes med når man skal angi hvor gam­mel den er.

Frukt­sma­ken er mer frem­tre­dende i en yng­re cal­va­dos, mens en som har blitt lag­ret len­ge får mer preg av en gam­mel brandy.

Man får også “sin­gel” cal­va­dos. I spe­si­elt gode år sel­ges den med årgang. I lik­het med annet brenne­vin, utvik­ler cal­va­dos seg rela­tivt raskt de førs­te åre­ne, og der­et­ter går det gans­ke langsomt.

Det lages mye eple­brenne­vin i ver­den, og rap­por­ter fra prøve­pro­duk­sjon i Har­dan­ger sier at man også der kan lage utmer­kede loka­le vari­an­ter. Og det lages eple­brenne­vin i Lier. Men cal­va­dos kan bare lages i Normandie.

En annen spe­sia­li­tet er Pom­meau. Det­te er en drikk som lages ved at man blan­der eple­juice og Cal­va­dos. Den blan­des til en alko­hol­styrke på 17%. Den lag­res så på eike­fat i ca 30 måne­der. Den drik­kes som ape­ri­tif, til ost og til des­sert. Man star­tet pro­duk­sjon av det­te en gang på 1970-tal­let, inspi­rert av Pineau des Cha­ren­tes, som er en blan­ding av cog­nac og drue­saft. Kom­mer­sia­li­se­ring av drik­ken star­tet i 1981. I 1991 fikk den AOC-status.

Les vins du Tour de France 2015

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email