Les Vins du Tour de France 2015 — 9. etappe Vannes — Plumelec

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Så ble det fransk sei­er, og stor jubel her i Frank­ri­ke. Og Peter Sagan demon­stre­rer hvor­for og hvor­dan han vil sik­re seg den grøn­ne poeng­trøy­en. Om han ikke vin­ner, så er han all­tid med og tar poeng i avslut­nin­ger hvor mer typis­ke spur­te­re er sjanse­løse. Det var slik Erik Zabel plei­de å vin­ne, Thor Hus­hovd har vun­net slik, akku­rat som Peter Sagan også har gjort tidligere.

Jeg bur­de ha skre­vet det i går eller i for­gårs. Armo­rik­mas­si­vet, som stort sett utgjør Bre­tag­ne, er res­ter av en gam­me fjell­kje­de. Det er gam­melt og hardt fjell, men man­ge øst/vestgående  for­kast­nin­ger, som lager de bak­ke­ne vi har sett en del av i går, og vil se mer av i dag. Jeg går ikke mer inn i geo­lo­gi­en, men tar med et geo­lo­gisk kart over områ­det, som viser noe av dette.

Massif_Armorican9. etap­pe er en 28 km lag­tem­po. Jeg liker lag­tem­po. Her gjel­der det å ha et sterkt lag. Et lag med en stjer­ne og et støtte­ap­pa­rat gjør det ikke nød­ven­dig­vis godt på sli­ke etap­per. Lagets tid bestem­mes av femte­mann over mål. Laget skal være godt sam­kjørt og ha trent lag­tem­po for å kun­ne hev­de seg i den­ne øvel­sen. Årets lag­tem­po er hard. Den er ikke så lang. Men den ender i en  mot­bak­ke på 1,7km, med en gjen­nom­snitt­lig stig­ning på  6,2%. Den er litt kor­te­re og ikke fullt så bratt som Mûr de Bre­tag­ne. Men å hol­de fem ryt­te­re sam­let opp her, det kan bli en utfordring.

Jeg vil tro at noen lag vil vel­ge å la de antatt minst klatre­ster­ke ta man­ge og lan­ge førin­ger førs­te del av etap­pen, og så drop­pe dem og la de fem antatt mest klatre­ster­ke hjel­pe hver­and­re til mål i mest mulig sam­let flokk.

Orica Gree­nEd­ge er et lag som har vun­net fle­re lag­tempo­etap­per. Noe av det som all­tid er mor­somt å se fra sto­re syk­kel­ritt er deres video­er “Back Sta­ge Pass”. Neden­for kar­tet har jeg tatt inn deres video fra førs­te etap­pe, lag­tem­po­en, i årets Giro d’I­ta­lia. Men den etap­pen var helt flat, og det er nok litt and­re egen­ska­per man på ta fram med dagens avslut­ning. Orica Gree­nEd­ge er dess­uten det laget som er har­dest ram­met av ska­der, med tre ryt­te­re som alle­re­de har brutt. Med seks ryt­te­re igjen, har de ikke så man­ge å vel­ge blant når tak­tik­ken skal leg­ges opp for en lag­tem­po som det­te. Det er ikke uten grunn at man ikke kan ha en lag­tem­po for sent i et langt etappe­rikk. Men lage­ne med sam­men­lagt­fa­vo­rit­ter er fort­satt intak­te.  For dem er det om å gjø­re å vin­ne, eller i alle fall ikke tape tid. Noen kan ha ambi­sjo­ner om å vin­net etap­pen. Men for and­re er det bare en etap­pe man skal kom­me gjen­nom på en ansten­dig måte, og trygt innen­for tidsgrensen.

TdF_2015_09 Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2015 — 9. etap­pe Van­n­es — Plume­lec